Соли трисидаги онун ужжатларига згартиш ва шимчалар киритиш аида — збекистон

Соли трисидаги онун ужжатларига згартиш ва шимчалар киритиш аида — збекистон

Соли? тЎ? рисидаги? онун? ужжатларига Ўзгартиш ва? Ўшимчалар киритиш? а?ида — Ўзбекистон

СОЛИ? ТЎ? РИСИДАГИ? ОНУН? УЖЖАТЛАРИ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ МУНОСАБАТИ БИЛАН ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ АЙРИМ? ОНУНЛАРИГА ЎЗГАРТИШ ВА? ЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ? А?ИДА
?онунчилик палатаси томонидан 2009 йил 25 ноябрда? абул? илинган
Сенат томонидан 2009 йил 4 декабрда маъ? улланган
1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда? абул? илинган 2015-ХII-сонли? онуни билан тасди? ланган Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тў? рисидаги кодексига (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 3, 6-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 9, 193-модда, № 12, 269-модда; 1996 йил, № 5-6, 69-модда, № 9, 144-модда; 1997 йил, № 2, 56-модда, № 4-5, 126-модда, № 9, 241-модда; 1998 йил, № 3, 38-модда, № 5-6, 102-модда, № 9, 181-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда, № 5, 124-модда, № 9, 229-модда; 2000 йил, № 5-6, 153-модда, № 7-8, 217-модда; 2001 йил, № 1-2, 23-модда, № 9-10, 165, 182-моддалар; 2002 йил, № 1, 20-модда, № 9, 165-модда; 2003 йил, № 1, 8-модда, № 5, 67-модда, № 9-10, 149-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда, № 5, 90-модда, № 9, 171-модда; 2005 йил, № 1, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 9, 312-модда, № 12, 413, 417, 418-моддалар; 2006 йил, № 6, 261-модда, № 9, 498-модда, № 10, 536-модда, № 12, 656, 659-моддалар; 2007 йил, № 4, 158, 159, 164, 165-моддалар, № 9, 416, 421-моддалар, № 12, 596, 604, 607-моддалар; 2008 йил, № 4, 181, 189, 192-моддалар, № 9, 486, 488-моддалар, № 12, 640, 641-моддалар; 2009 йил, № 1, 1-модда, № 9, 334, 335, 337-моддалар, № 10, 380-модда)?уйидаги ўзгартиш ва? ўшимчалар киритилсин:
1) 175-модда биринчи? исмининг диспозицияси? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«Фойда (даромад) ёки соли? солинадиган бош? а объектларнинг? исобини олиб бормаслик ёхуд бундай? исобни белгиланган тартибни бузган? олда олиб бориш, башарти бу? аракатлар тўланиши лозим бўлган соли? ёки бош? а мажбурий тўловларнинг суммасини камайтиришга олиб келса, шунингдек бюджетга ва бюджетдан таш? ари фондларга соли? ларни, бош? а мажбурий тўловларни? исоблаб чи? ариш ва тўлаш учун зарур бўлган соли??исоботларини,?исоб-китобларини? амда бош? а?ужжатларни та? дим этмаслик, ўз ва? тида та? дим этмаслик ёки белгиланмаган шаклда та? дим этиш, худди шунингдек камерал назорат натижалари бўйича ани? ланган тафовутлар асосларини ёхуд ани? лаштирилган соли??исоботини белгиланган муддатда та? дим этмаслик»;
2)?уйидаги мазмундаги 2153-модда билан тўлдирилсин:
«2153-модда. Соли? тўловчиларнинг мажбуриятлари юзага келганлиги тў? рисида ахборот та? дим этиш тартибини бузиш
Соли? тўловчиларнинг мажбуриятлари юзага келганлиги тў? рисида? онун? ужжатларига мувофи? ахборот та? дим этадиган органлар ва ташкилотларнинг мансабдор шахслари томонидан соли? тўловчиларнинг мажбуриятлари юзага келганлиги тў? рисидаги ахборотни та? дим этиш тартибининг кўрсатилган ахборотни та? дим этмасликда, ўз ва? тида та? дим этмасликда ёки бузиб кўрсатган? олда та? дим этишда ифодаланган бузилиши —
энг кам иш? а?ининг етти бараваридан ўн бараваригача ми? дорда жарима солишга сабаб бўлади.
Худди шундай? у?у? бузарлик маъмурий жазо чораси? ўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, —
энг кам иш? а?ининг ўн бараваридан ўн беш бараваригача ми? дорда жарима солишга сабаб бўлади»;
3) 264-модданинг биринчи? исми «(акциз маркаси билан маркаланмаган товарлар? онунга хилоф равишда ишлаб чи? арилган ёки муомалага киритилган? олларда)» деган сўзлардан кейин «2153-моддасида» деган сўзлар билан тўлдирилсин.
2-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 29 августда? абул? илинган «Давлат соли? хизмати тў? рисида»ги 474-I-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, № 9, 232-модда; 1998 йил, № 5-6, 102-модда; 1999 йил, № 9, 229-модда; 2000 йил, № 7-8, 217-модда; 2001 йил, № 5, 89-модда, № 9-10, 182-модда; 2003 йил, № 1, 8-модда, № 5, 67-модда; 2004 йил, № 9, 171-модда; 2005 йил, № 1, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 5, 152-модда, № 9, 312-модда, № 12, 415-модда; 2006 йил, № 10, 536-модда; 2007 йил, № 12, 608-модда; 2008 йил, № 12, 640-модда)?уйидаги ўзгартишлар киритилсин:
1) 5-модда биринчи? исмининг 8-банди? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«8) соли? текширувини ўтказишга соли? тўловчи томонидан тўс? инлик? илинган ёки давлат соли? хизмати органи мансабдор шахсларининг соли? тўловчи томонидан даромадлар олиш учун фойдаланилаётган ёхуд соли? солиш объектини са? лаш билан бо? ли??удудлар, бинолар, шу жумладан жойларни кўздан кечириш учун кириши рад этилган? олларда соли? тўловчининг банклардаги? исобвара? лари бўйича операцияларни тўхтатиб туриш юзасидан суд тартибида чоралар кўриш, бундан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришнинг ани? ланган? оллари мустасно. Соли? тўловчининг банклардаги? исобвара? лари бўйича операцияларини тўхтатиб туриш? уйидаги? олларда давлат соли? хизмати органларининг? арорлари асосида? ам амалга оширилиши мумкин:
соли? ва (ёки) молиявий? исобот уни та? дим этишнинг белгиланган муддати тугаганидан кейин ўн беш кун ичида соли? тўловчи — юридик шахс томонидан та? дим этилмаганда;
соли? тўловчи — юридик шахс кўрсатилган манзилда бўлмаганда»;
2) 7-модда тўртинчи? исмининг 6-банди? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«6) соли? тўловчи — мижозларнинг? исоб-китоб ёки бош? а?исобвара? ларидан пул мабла? лари бериш, ўтказиш ёки уларни? исобдан чи? аришга доир операцияларни давлат соли? хизмати органларининг ёзма талаби бўйича тўхтатиб? ўяди. Банклардаги? исобвара? лар бўйича операцияларни тўхтатиб? ўйиш суд тартибида амалга оширилади, ушбу? онун 5-моддаси биринчи? исмининг 8-бандида назарда тутилган? оллар бундан мустасно».
3-модда. Ушбу? онун 2010 йил 1 январдан эътиборан кучга киради.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2009 йил 30 декабрь,
ЎР?-242-сон
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2009 й., 52-сон, 557-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.