Суурта фаолияти трисидаги онунга згартиш ва шимчалар киритиш аида — збекистон

d181d183d183d180d182d0b0-d184d0b0d0bed0bbd0b8d18fd182d0b8-d182d180d0b8d181d0b8d0b4d0b0d0b3d0b8-d0bed0bdd183d0bdd0b3d0b0-d0b7d0b3d0b0 Все новости

«су? урта фаолияти тЎ? рисида»ги? онунга Ўзгартиш ва? Ўшимчалар киритиш? а?ида — Ўзбекистон

?онунчилик палатаси томонидан 2008 йил 30 октябрда? абул? илинган
Сенат томонидан 2008 йил 4 декабрда маъ? улланган
1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 5 апрелда? абул? илинган «Су? урта фаолияти тў? рисида»ги 358-II-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 йил, № 4-5, 68-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 10, 536-модда; 2007 йил, № 9, 415-модда; 2008 йил, № 4, 192-модда)?уйидаги ўзгартиш ва? ўшимчалар киритилсин:
1) 61-модданинг биринчи? исми:
?уйидаги мазмундаги бешинчи хатбоши билан тўлдирилсин:
«?имматли? о?озлар бозорида инвестиция воситачиси сифатида профессионал фаолиятни амалга ошириш. Бунда мазкур фаолият турини амалга ошириш учун су? урталовчининг лицензия олиши талаб? илинмайди»;
бешинчи—ўн бешинчи хатбошилари тегишинча олтинчи—ўн олтинчи хатбошилар деб? исоблансин;
2) 10-модданинг иккинчи? исми:
олтинчи хатбошиси? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«су? урталовчининг, су? урта брокерининг ра? барига ва бош бухгалтерига? ўйиладиган малака талабларини белгилайди»;
?уйидаги мазмундаги тў??изинчи хатбоши билан тўлдирилсин:
«су? урта фаолияти тў? рисидаги? онун? ужжатлари, шу жумладан белгиланган и? тисодий нормативлар су? урталовчи томонидан бузилганлиги учун су? урталовчининг устав фонди энг кам ми? дорининг 0,1 фоизигача ми? дорда белгиланган тартибда жарима солади»;
тў??изинчи—ўн бешинчи хатбошилари тегишинча ўнинчи—ўн олтинчи хатбошилар деб? исоблансин;
3) 12-модданинг биринчи? исмидаги «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси томонидан» деган сўзлар «?онун? ужжатлари билан» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
2-модда. Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2008 йил 23 декабрдаги 247 (4657)-сонида эълон? илинган.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2008 йил 22 декабрь,
ЎР?-192-сон
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2008 й., 52-сон, 508-модда)

Оцените статью
Добавить комментарий