Татуга ал-хоразмий номи берилди — узбекистон

Татуга ал-хоразмий номи берилди — узбекистон

Татуга ал-хоразмий номи берилди — узбекистон

Узбекистон Президентининг 15 мартдаги карори билан Тошкент ахборот технологиялари университетига (ТАТУ) Мухаммад ал-Хоразмий номи берилди.
Ал-Хоразмий замонавий математика, тригонометрия, география фанлари ривожига улкан хиссасини кушган. Урта асрлар бошланиши даврида Шаркда амалга оширилган куплаб кашфиётлар унинг номи билан боглик.
2017/2018 укув йилидан бошлаб ТАТУда Мухаммад ал-Хоразмий номини абадийлаштириш ва унинг бебахо меросини кенг урганишга багишланган катор тадбирлар амалга оширилади. Республика ва халкаро даражадаги илмий-амалий анжуманлар утказиш, ТАТУнинг иктидорли талабалари учун Мухаммад ал-Хоразмий номидаги стипендия жорий этиш ва бошкалар шулар жумласидан.
Мамлакат ОТМлари уртасида дастурий махсулотлар, математик моделлаштириш, алгоритмизация, криптология, компьютер ва дастурий инжиниринг, телекоммуникациялар, телевизион технологиялар ва ахборот хавфсизлиги буйича замонавий укув адабиётларини ишлаб чикиш каби АКТ сохасидаги танлов ва олимпиадаларни утказиш режалаштирилган.
Дастурий махсулотлар ва аппарат дастурий мажмуалар яратиш марказини университет кошидаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион марказ этиб кайта ташкил этиш белгиланган. ТАТУ талабаларини жалб этган холда Узбекистон иктисодиётининг етакчи сохалари ва секторларининг реал талаблари хисобга олиниб ички ва ташки бозорда ракобатбардош сифатли миллий дастурий махсулотларни тайёрлаш марказнинг асосий вазифаси этиб белгиланди.
ТАТУ хузурида университет учун укув ва илмий адабиётларни яратиш ва чоп этиш, хорижий адабиётларни харид килиш, ал-Хоразмий стипендияси хамда «Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари» журналини молиявий куллаб-кувватлаш ва бошка бир катор харажатларни коплаш буйича Илмий-инновацион ривожланиш жамгармаси ташкил этилади. Уяли алока компанияларининг абонент ракамларидан фойдаланганлик учун туловларининг 1 фоизи микдоридаги маблаглари ва бошка тушумлар мазкур жамгарманинг молиявий асосини ташкил этади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.