Тив иив ва согликни саклаш вазирлиги йилига икки марта парламентда ахборот беради — узбекистон

Тив, иив ва согликни саклаш вазирлиги йилига икки марта парламентда ахборот беради — узбекистон

Олий Мажлис Сенати шанба куни булиб утган ялпи йигилишда «Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш, шунингдек айрим конун хужжатларини уз кучини йукотган деб топиш тугрисида»ги конунни тасдиклади.
Конунда урнатилган тартибга кура Олий Мажлис Сенати ички ишлар вазирининг хукукбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси холати тугрисидаги ахборотини, ташки ишлар вазирининг уз фаолияти хакидаги ахборотини йилига икки марта эшитади, Олий Мажлис Конунчилик палатаси согликни саклаш вазирининг уз фаолияти тугрисидаги ахборотини Олий Мажлис палаталарининг тегишли кумиталарида дастлабки тарзда куриб чиккан холда йилига икки марта эшитади.
Конунда Табиатни мухофаза килиш давлат кумитаси бундан буён Узбекистон Вазирлар Махкамасига хисобот бериши муносабати билан Узбекистон Президентининг такдимига биноан Табиатни мухофаза килиш давлат кумитасининг раисини тайинлаш хамда уни лавозимидан озод этишни, шунингдек Табиатни мухофаза килиш давлат кумитаси раисининг хисоботини эшитишни Олий Мажлис Сенатининг ваколатларидан чикариш назарда тутилмокда.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.