Тив удудларда консуллик блимларини очади — збекистон

Тив? удудларда консуллик бўлимларини очади — Ўзбекистон

Президент Шавкат Мирзиёев 21 декабрь куни «Самар? анд, Бухоро, Урганч ва Нукус ша? арларида Ўзбекистон Республикаси Таш? и ишлар вазирлигининг консуллик бўлимларини очиш ва Термиз ша? ридаги консуллик бўлими фаолиятини янада такомиллаштириш тў? рисида»ги? арорни имзолади. Бу? а?да Туризмни ривожлантириш давлат? ўмитаси (соби? «Ўзбектуризм» компанияси) матбуот хизмати хабар? илди.
?арор хорижга чи? увчи Ўзбекистон фу? аролари? амда мамлакатга келувчи чет элликларга зарур консуллик-?у? у?ий ёрдам кўрсатиш, шунингдек, Ўзбекистоннинг и? тисодий, инвестицион ва сайё? лик сало? иятини ривожлантириш учун? улай шароитларни яратиш ма? садида? абул? илинди. У республика? удудларида ижтимоий-и? тисодий, инвестицион ва гуманитар устувор лойи? аларни амалга оширишга? ам хизмат? илиши лозим.
?арорда консуллик бўлимларининг асосий вазифалари белгилаб берилган:
консуллик-?у? у?ий ёрдам масаласи бўйича кўрсатилаётган замонавий хизматлар турларини кенгайтириш, жойларда чет эл фу? аролари томонидан та? дим этилган? ужжатларни кўриб чи? иш ва расмийлаштиришда, жумладан, Ўзбекистон? удудларига иш ва сайё? лик ма? садларида ташриф буюрувчи хорижий давлатлар фу? ароларига визалар беришда тезкорликни ошириш;Ўзбекистонда аккредитациядан ўтган, мамлакат? удудларидаги устувор ижтимоий-и? тисодий, инвестицион ва гуманитар лойи? аларни амалга оширишда иштирок этаётган чет эл компаниялари ва хал? аро ташкилотлар вакилларига консуллик-?у? у?ий ёрдам кўрсатиш, жумладан, визалар муддатини узайтириш,?ужжатларни легаллаштириш ва апостиллаштириш, шунингдек, Таш? и ишлар вазирлиги ваколатига кирувчи бош? а вазифаларга оид масалалар бўйича хизматларни кўрсатиш;манфаатдор вазирлик ва ма? камалар билан биргаликда хорижий мамлакатларга чи? увчи Ўзбекистон фу? ароларини одам савдосига? арши кураш бўйича комплекс чоралар доирасида тушунтириш ишларини олиб бориш;хорижий мамлакатларда паспортини йў? отган мамлакат фу? ароларининг Ўзбекистонга тезкор? айтиши масаласини? ал этишда? исобларни юритиш ва кўмаклашиш;Ўзбекистон сайё? лик сало? иятини ривожлантириш бўйича чет эллик сайё? ларни мамлакат? удудларига жалб? илиш учун йўналтирилган чораларни амалга оширишда сайё? лик компанияларига кўмаклашиш.
Хорижий давлатлар фу? ароларига тезкор консуллик-?у? у?ий ёрдамини кўрсатиш ма? садида консуллик бўлимлари Самар? анд, Бухоро, Урганч, Нукус ва Термиз хал? аро аэропортлари биносига жойлаштирилади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.