Туш таъбири збек тилида — збекистон

Туш таъбири? збек тилида — Ўзбекистон

АЛАНГА-кимки тушида аланга-оловни к? рса? нгида о? ир синов ва? ашшо? ликни бошдан кечиради.
АЛЛОХ-кимки тушида Аллохнинг зоти намоён б? лса? нгида диний ва дунёвий ишлари яхши б? лади туш к? рилган жойда адолат бар? арор топиб фаровонликга еришилади агар Аллох тушида унинг амалларини хисоблаётган б? лса? нгида? увонч топади сафарда б? лса ишлари? нгидан келиб со? саломат уйига? айтади агар Аллохга илтижо? илиб ибодат? илаётган б? лса диний ва дунёвий ишлари ривож топади биро? Аллохни? азабда к? рса тавба? илсин ва сада? а берсин. •••
АНГИС? ВОНА-бу тушни бало? атга йетган? из к? рса? нгида совчилар келади б? йдо? йигитлар тушида ангишвона к? рса бирон? изга иш? и тушиб изтироб чекади бош? алар учун бу туш хеч нарсани билдирмайди.
АНЖИР-тушида анжир йеса? аёти ширинлик билан? тади.
АНОР-тушда анор к? риш м? л риз? фарзнд поклик ва бойликга ишора.
АРПА УНИ-кимки тушида арпа унидан? амир? ориб турган б? лса у ел орасида? зининг? алоллиги ва адолатлилиги билан машхур б? либ хокимиятни ??лга киритади.
АРРА-кимки бирон нарсани арралаб турганини корса? нгида мушкул бир иши осонликча битади.
АРСЛОН-кимки тушида арслонни йенгса? нгида душмани устидан? алаба? озонади арслоннинг? очиши? алаба ва истакларнинг р? ёбга чи? ишига ишора.
АСАЛ-тушда асал йемо? ва к? рмо??онуний даромадга ишора бош? а ширинликлар? ам яхшиликга й? йилади.
АТЛАС-?увонч ва катта? арид.
АТР-тушингизда атрнинг? зини корсангиз ва хидласангиз ёки сепсангиз? нгингизда фойда берадиган имкониятларни ??лга киритасиз.
АТРГУЛ-омад ро? ат ва фаро? атга ё’ядил
АХЛАТC? И-кимки тушида ахлатни к? рса бойликга ишора ахлатчи? ам.
БАЙРО?-олим ва ботир одамга ишора кимки тушида? изил байро? к? рса? нгида олим ботир ёки рухоний одамдан манфаат к? ради агар ким тушида? ора байро? к? рса кимгадир тобе б? лади сари? байро? ю? умли касалликга к? к байро? саё? атга ишора.
БАЛИ?-биттами иккитами бали? хотинга ишора агар тушда к? п бали? к? ринса устига устак улар катта б? лса мулкдан далолат кичкиналари? ам андух.
БАЛЧИ?-тушда балчи? к? риш ахволнинг? алтислигига ва? ар бир ишда хушёр болишига далолатдир.
БАРГ-тушингизда? уриган барг к? рсангиз касалликга ишора яшнаб турган яшил барг к? рсангиз со? лигингиз яхши болишига далолатдир.
БА? ЛАЖОН-ба? лажон корсангиз? нгда шон шухрат ортиришга далолат.
БАХОР-кимки тушида бахорни к? рса ёр? ин келажакга еришади ёки конгилли саё? атга боради.
БЕЛАНЧАК-аёл киши учун махбуби билан б? ладиган к? нгилсиз ходисадан далолат
БЕМОР-кимки? зини тушда бемор к? рса ибодат билан шу? улланмайди сафар? илишни м? лжаллаган одам бундай туш к? рса м? лжалдаги сафари амалга ошмайдг.
БИЛАКУЗУК-тушингизда бировга билак узук берсангиз сизга яхшилик йетишига ишора олтин билакузук к? рсангиз? нгизда бирон меросга ега болас? из билагида билаг узук к? рса барва? т турмушга чи? ади билагузугини ё’?оца к? нгилсиз во? еалар кутади.
БИНАВША-кимки тушида бинафша хидласа умри узун б? лади
БИТ-тушда бит к? риш бойликга ишора кимки тушида битлаб кетган б? лса к? п пул топади.
БИЙА-кимки тушида бия к? рса? нгида барча истаклари амалга ошади.
БОЙ? УШ-тушда бой? ушни к? риш? лат ёки? ир? индан далолат.
БОДОМ-тушингизда бодом йесангиз? нгингизда? увонасиз. бодом ча? сангиз янги бир ишни бошлашингизга ёки б? йдо? б? лсангиз уйланишингизга ишора.
БОЗОР-бундай туш савдо соти? дан бегона одамлар учун ташвиш келтиради савдогар ва олиб сотар учун муваффа??иятдан далолат? ар? андай учун бозор майдонини кимсасиз к? риш ишнинг чато? эканига далил ва х? рланишга далолат бозор расталарида чириган мевалар ва ириган г? штни к? риш ишнинг чаппасидан кетганлигини англатади жувон тушида бозорни к? рса та? дирида к? п?згаришлар р? й беради.
БОЙ-бой кимсани тушда к? риш си? илишга? зини бой к? риш? ашшо? ликга ишорадир бундай туш базан касалликга? ам ишорадир. ёш жувон бундай туш к? рса ота онасига этиборлиро? болишига ишора.
БОЛТА-кимники ??лида болта б? либ у билан уйни минорани ёки мачид сингари иншоатларни бузётган б? лса демак унинг ортида мартабали одамлардан суянчи? и бор эканБОЛ? А-бол? а к? рсангиз? нгингизда соди? д? ст ортирасиз бол? а билан мих? о?сангиз хуш? абар оласиз бол? ани? зини к? рсангиз? нгизда? увонасиз.
БОТ? О?ЛИК-балчи? дан кечиб? тиш асабийлик ва чарчашдан хосил б? ладиган касалликга ишора шунингдек я? ин одамининг ахмо? она ишидан жабр к? ради бот? о? болган жойдан кетаётган б? лса олишга молжалланган мероси бош? ага тегади севгилиси бош? а билан кетиб? олади аёл киши бот? о?лик к? рса? зи истамаган одамга турмушга чи? ади ва умри? урбат билан? тади.
БО?-тушда бо? к? риш дунёвий ишларга ундаги дарахтлар аёлларга ишора.
БОБО ВА БУВИ-тушда бобо ва буви билан учрашув? амда улар билан муло? от? ша б? ладиган? ийинчиликларга ишора бундай? ийинчиликлар дуч келган одам бировнинг масла? атига мухтож б? лади.
БОШ-тушида калласининг танадан ажралганини к? рса у холда? нгида уни катталар? зларидан четлатишар экан агар калласининг катта б? либ кетганлигини к? рса? нгида юксак ма? омга ва бойликга еришади агар калласининг кичрайганини к? рса бунинг аксидир.
БУКУР-тушда букур одамни к? риш даромад ва омадга ега б? лади.
БУРГУТ-?удратли ва улу? хукмдор рамзидир.
БУРУН-кимки тушида? з бурнининг катталашганини к? рса? нгида жамиятда юксак ма? ом ва бойликга еришади фарзандлари копаяди агар бурнининг кичрайганини корса бунинг аксидир.
БУ? ДОЙ-мехнат ва ташвиш билан топилган мулкга ишора.
БУ? У-тушида бу? у корган одам хизматкор аёлга ега б? лади.
Б? Й-тушида б? йи одатдагидан узунро? к? ринса? лими я? ин. б?йи паст болганини к? рса бу хорлик ва зорликга ишора.
Б? ЙИН-кимники тушида ё? аси бойнини? исаётган б? лса? нгида к? нгилсиз во? еаларга дучкелади агар кимки тушида бирон одамнинг боши? ир? илганини к? рса ва? ша бош унга берилса касал б? лса? нгида со? аяди? арздор б? лса? арзларидан холос б? лади с? нг? ажга боради.
Б? ЙИНБО?-о? ир юк бировга? арамлик мушкул ишларга й? йилади.
Б? РИ-тушдаги б? ри зулмкор хукмдорга ишора.
Б? РОН-?авф? атар ва синовга й? йилади.
Б??ИШ-тушида биров томонидан бо? илётганини к? рса унга? нгида бош? алар сирини ишонади агар у б??ишдан? лаётган б? лса? нгида камба? аллашади туш сохиби? з?зини бо? аётган б? лса? нгида боши ташвишдан чи? май? олади.
ВАЙРОНА-кимки тушида вайрона к? рса ёки вайронада юрган б? лса? лим ёки афсус надоматдур. туш сохиби вайронада ётган б? лса оилада жанжал ва нохушликлар б? лади.
ВАРРАК-томда варрак учирётган босангиз шон шараф юксак мартаба топишингизга ишора бировнинг варрак учирётганини корсангиз муродга йетмасликга й? йилади варрак учириб туриб томдан йи? илиш бирон к? нгилсизликдан огохлнтиради.
ВАСИЙАТНОМА-тушда васиятнома ёзиш синовларга ишора аёл? зининг фойдасига васиятнома ёзилмаганини к? рса? нгида кимдир биландир судлашади ва бош? а жанжаллар унинг тинкасини? уритади кимки васиятнома ёзиб уни тасди? лата олмаса? нгида? ийбат ва бохтонларга дучор б? лади васиятномадан махрум болган савдо ва бош? а ишларнинг ин? ирозига ишорадир васиятномани ё’?отиш ёки ё’??илиш? ийбат ва алдовга нишон б? лишдир.
ВОДИЙ-орзуларининг амалга ошишига ишора.
ГАДО-кимки тушида? зини гадо к? рса унинг давлатига давлат ??шилади аммо кераксиз жойга сарф? илади.
ГАПЛАШМО?-фойда, ёмонлик? а?ида гаплашмо?-?ам, башараси номалум одам билан гаплашмо?-я? ин одамини ё’?отишга далолат.
ГАРАНГ-мушкуллик к? нгилсизлик бехуда уруниш.
ГИЛАМ-тушда гилам к? риш унинг устига? тириш м? лчиликга ишора тушида бирон жойга гилам ёйса? нгида сафарга чи? ади гиламча (дорожка) ёйса уйига мехмон келади иккита ёйса икки мехмон келар экан ёки кимдир ё’?лар экан. бало? атга йетган? из тушида гилам к? рса ажойиб бир хонадонга келин б? лади ерли аёл корса турмуши фаровон б? лади бозордан гилам сотиб олиш ??лга кирадиган катта фойдадан? абар сотиш бунинг аксидир.
ГИЛОС-тушида гилос йеган одам бемор б? лса? нгида со? аяди со? лом б? лса ишларида ривож б? лади.
ГИРДОБ-тушда гирдоб к? риш яхшиликга ё’йилмайди бундай туш к? рган одам бенихоя ехтиёт болмаса ишларига катта? авф ту? илади? амда? ийбат ва б? хтонлар туфайли обр? си т? килиши мумкин.
ГУГУРТ-тушда гугурт ёнганини к? риш? нгдаги бирон улушга ишора.
ГУЛ-очилиб яшнаб турган гул яхши хул? ли ва садо? атли хотинга ишора? али очилмаган гул? унча турмуш фаровонлигидан далолат.
ГУЛДАСТА-тушида тирик гуллардан ясалган чиройли коттакон гулдаста к? рса? нгида меросга ега б? лади? уриган с? лиган гулдаста касалликга ва омадсизликга ишора кимгадир гулдаста тут? азиш? нгида я? ин одамлардан? афсаласи пир б? лишдан ишора
ГУЛДОН-гул т? ла гулдон к? рсангиз кутган муждангиз? нгингизда келади.
ГУЛКАРАМ-тушингизда гулкарам корсангиз? нгингизда берилган? арзлар? нади.
ГУРУC?-гуруч к? риш? нгда осонлик билан пул топишга й? йилади.
Г? ДАК-кимки тушида? зига таниш болган г? дакни к? рса хурсандчилик болишига ишора агар нотаниш г? дакни корса ташвиш ва? ам олиб келади ва туш сохибида ожизгина душман пайдо б? лади
Г? ШТ-хом г? шт ман етилган мулкга ишора пиширилган ёки? овурилган г? шт хукмдор мулкидан далолат.
ДАЛЛОЛ-кимки тушида даллол к? рса? нгида кимдур унга рахбарлик? илади.
ДАРАХТ-ялон? оч дарахтни тушида к? риш аёллар хул? ининг бузилишига ишора к? кариб мевалари осилиб турган дарахт аёлларнинг яхши ахволидан далолат дарахт барглари олтин ва кумуш тангаларни англатади.
ДАРВОЗА-очи? турган дарвозани к? рса бахтга муяссар б? лади агар дарвозани куч билан итариб очаётган б? лса? нгида ишларида омад ёр б? лади.
ДАРОМАД-тушингизда бирон нарсанинг устидан даромад олаётган б? лсангиз? нгингизда кимнидир алдар экансиз ва бу нарса я? инларингизга озор йетказар экан кимдир? ариндошларингизнинг биридан даромад ундирётган б? лсангиз сизни омад кутади
ДАСТУРХОН-тушда безатилган дастурхонни к? риш яхши турмуш ва узо? умрга ишора.
ДАСТР? МОЛ-тушда дастр? мол к? риш барча б? йдо? лар ва бевалар учун оилали б? лишга ишорадир дастр? молнинг ё’?олиши б? лажак оилани ??лдан чи? аришни англатади? из бола дастр? молни ё’?оца махбуби уни ташлаб кетади.
ДАСТ? АТ-тушда машхур кишилардан даст? ат олиш туш сохибининг? атийлиги ва? зига ишонишидан далолат кимгадир даст? ат бериш кутилмаган янгилик ва сов? аг
ДАФТАР-тушингизда дафтар к? рсангиз? нгингизда албатта иш топасиз.
ДЕВОР-киши тушида девор к? рса у бутун б? лса жамиятдаги мав? ейи мустахкам деб билсин девор? ийшайган ва бузу? б? лса зарар к? ришига ё’йсин агар киши деворга сакраб чи? са олдидаги т? си? ларни йенгиб мухим бир иши муваффа??иятли якун топади
ДЕНГИЗ-кимки денгиздан юриб кетаётган б? лса душманини йенгади агар ч? каётган б? лса жазога тортилади денгиз тол? инлаётганини к? риш ташвиш ва бесарамжонликка далолат.
ДОРБОЗ-тушда дорбоз к? риш санатнинг бирон со? асида шухрат? озонишга ишорадир аммо бу тушнинг хусусий табири дор устига чи? иш душман устидан? алабадир.
ДОРИ-тушингизда дори к? рсангиз ва ундан тановул? илсангиз? нгингизда диний амалларга бекамук? ст амал? иладиган та? водор болишингизга ишора яна айтадиларки тушда дори к? риш? нгдаги танбехга ишора.
ДОРИХОНА-агар бемор киши тушида дорихона к? рса демак? нгида шифо топар экан со? лом одамга бу туш хечнарсани англатмайди.
ДУДУ? ЛАНИШ-агар тушингизда дуду? ланаётган б? лсангиз? нгингизда режаларингизни амалга ошириш учун нимадир т? с?инлик? илади режангизни амалга ошириш учун шошилмаслигингиз керак агар бировнинг дуду? ланиб гапирётганини ешицангиз ё к? рсангиз? нгингизда ким биландир бирон нарса? а?ида келишиб олмо? чи боласиз аммо у буни истамайди шунинг учун муомалангиз? ийин кечади.
ДУРАДГОР АСБОБИ-кимки сизга тушингизда дурадгорлик асбобларидан биронтасини берётган б? лса? нгингизда душманингиз уйини егаллайсиз.
Д? ЗАХ-кимки тушида? зини д? захда к? рса Аллнх олдида? зини гунохкор билиб тавба? илмо? и керак бундай туш к? рган одам бой б? лса саё? атга чи? син агар кимки тушида д? захдан? айтганини к? рса демак? аёти яхши б? либ кетар экан д? захда банди б? либ азоблар к? рсатган б? лса? аётда к? п мушкулотларга дуч келади кимки? зини махшар кунида к? рса демак унинг мамлакатидаги султон адолацизлик билан иш олиб борар экан.
ЭЛПИ? ИЧ-кимки тушида? зини элпи? ич билан элпиётган б? лса? нгида енгилтаг одам билан т??наш келиб эхтиросга берилади аммо бу яхшилик билан тугамайди.
ЙЕТТИ РА? АМИ 7-бахт ва омаддан далолат.
ЙОВ-кимки тушида ёв олдига тушиб? очаётган б? лса? лими я? инлашибди.
ЙОМ? ИР-кимки тушида ём? ир ё? аётганини к? рса? ша жойда уруш б? лади агар тушда ём? ир ё? иб уйни шифтгача сувга т? лдирган б? лса? ша хонадонни? ам ташвиш тарк этади ём? ир? ум ёки чанг аралаш ё? аётган б? лса фаровонлик б? лади бемор одам ём? ир ё? аётганлигини ёки мома? алдиро? гумбирлашини к? рса касалдан фори? б? лади? арздор одам шундай туш к? рса? арзини? утилар экан.
ЙОН? ИН-тушда ён? инни? чириш тартибсиз исённинг уюшган? аракатга айланишига ишора. одамларнинг? т ??йишда иштирок етиши кескин? згаришлардан далолат. кимки тушида ён? ин ичида? олган одамни? ут? арса анчадан бери асабга тегадиган жанжални? ал етар экан хонада ён? ин чи? иши ер хотиннинг бир бирига хиёнатидан далолат.
ЙО? УТ-?увонч солих фарзанд чиройли хотинга уйланишга ишорадур.
ЙО? ВА ДУМБА-ё? ёки думба ё? к? риш? онуний мулкга ега б? лиш билим ва манфаатга й? йилади.
ЖАЛА-омад даромад? аётдаги катта муваффа? ият.
ЖАННАТ-кимки тушида жаннатга тушган ва жаннат меваларидан бахраманд б? лса? нгида катта олим б? лади у дунё бу дунё Аллохнинг рахматига сазовор б? лади.
ЖАРРОХ-тушингизда жаррох к? рсангиз анчадан бери сизни? ийнаб келаётган муаммоларни? ал? илишингиз мумкин эканлигини англатади бало? атга йетган? из учун бу туш жиддий касалликдан огохлантиради.
ЖУФТЛИК-кимки тушида му? аббат о? ушида б? лса? нгида? ам ташвишда? олади
Ж? ЖАЛАР-тушда ж? жа к? рсангиз фарзандли б? ласиз.
Ж? МРАК-тушингизда ниманики ж? мраги очи??олса бойликдан далолат ж? мраклар ёпи? б? лса фа? ирликга ишора.
ЗАНЖИР-тушда занжир к? рса? нгида бадфел хотинга уйланади.
ЗАХ-кимки туш к? риб тушида тагидан зах? таётганини сезса? нгида душмани билан шав? ациз кураш олиб боради иродаси мустахкам б? лса бу курашда енгади.
ЗА? C?А-?авфли д? ст.
ЗА? АР-тушда за? ар ичиш кимгадир? азаб сочишни англатади.
ЗИЛЗИЛА-кимки тушида зилзила болганлигини корса? нгида унга хукмдордан жазо йетиб келади.
ЗОВУР-тушингизда зовурдан сакраб? цангиз аввалги гунохларингиз одамлар томонидан унутилади зовурга тушиб кецангиз ишингиз ор? ага кетади гунохларингиз еслатилади.
ИБОДАТ НАМОЗ ??ИС?-кимки тушида намоз ??иб туриб? иблага юз? гирмаган б? лса? нгида? ажга боради агар ибодат пайтида юзи? иблага? араган б? лса? нгида ниятлари с? зсиз амалга ошади.
ИЛГАК-кимки тушида илгак к? риб унга кийим осадиган жойни тополмаса? нгида к? п мав? еликларга дуч келади агар илгакда туш сохибининг кийими оси? ли? б? лса манманлиги туфайли ёл? изликда? олар экан.
ИЛОН-й? лга ишора.
ИМОРАТ-тушда иморат к? рган дунёвий ишларни англатади кимки тушида катта ва обод иморатни к? рса? нгида саховатли б? либ хурсандчилик топади тор ва хунук иморатни к? риш бунинг акси темирдан ясалган иморатни к? рса умри узо? б? лар экан.
ИТ-кимнинг тушида ит к? ринса? нгида ожиз душман пайдо б? лади итнинг акиллаши? ийбатчининг айблови ит тишласа демак душмани у билан уришишга таёрланаяпти.
ИC? КЭТАРЛИК-туш сохибининг? нгидаги со? ломлигига ишора.
ИC? КИ КИЙИМ-?рта ёшдаги аёл ё еркак ички кийимни тушида корса ёшро? лар билан жинсий муносабатга интилади ички кийимни дорга осиш? нгдаги фойдага ишора.
ЙИГИТ-?из тушида чиройли келишган йигитни к? рса у бахтли бир оилга келин б? лади.
ЙИ? И-тушда йи? лаш? увончдан далолат.
Й? Л-тушда т??ри ё’л к? риш Ислом динини англатади егри бугри ё’л куфрдан далолат.
Й? ТАЛ-кимки тушида ё’талётган б? лса? нгида мутла? о со? лом б? лар экан.
КАДИ-агар кади бош б? лса-зиён т? ла б? лса-фойда.
КАКЛИК-олижаноб ва а? лли? амда абжир хотинга ишора
КАЛАМУС?-тушда хосилни кемирётган каламушни к? риш яwшиликга ё’йилмайди.
КАЛИТ-тушида калит топиб олган кишининг? аётида буюк ишлар р? й беради бир бойлам калит к? риш саё? атга ишора бирон одамдан калит олиш мушкул холатларда кимдандир ёрдам олишни билдиради.
КАМАР-агар тушингизда камар бо? ласангиз? нгизда бирон сабаб билан севинасиз.
КАМПИР-кимки тушида? ари хотинни ёш б? либ? олганлигини ва кайфияти к? таринки эканлигини корса? нгидаги ишлари? з к? нгилдагидек амалга ошади агар кампирни? афахолликда корса и? тисодий жи? атдан? ийналади? ам андухга ботади.
КАПАЛАК-гуллар ва майсалар устида учиб юрган капалакни к? риш бойликга ишорадир агар бундай тушни? из бола к? рса яхши жойга келин б? лади.
КАПТАР-тинчлик варовонлик му? аббат. Комм
КАРАМ-оилавий жанжал касаллик ва биров билан муштлашмо??а ишора.
КАРВОН-бойлик ва савдодаги омадга ишора.
КАСАЛХОНА-кимки тушида касалхонадан тузалиб чи? иб кетаётган б? лса? нгида душманидан? алос б? лади тушида касалхонада болган одам? нгида касалга чалинади тушда касалхонага бемор коргани бориш конгилсиз янгиликга ишора.
КАБА-умуман тушда кабани к? риш тинчлик ва хотиржамликга ишора кимки тушида каба ичида б? лса? нгида барча фалокатлардан омон б? либ хотиржам яшайди
КЭЛИН-?из тушида келин болганлигини ва келинлик либосини? увнаб кийганлигини к? рса меросга ега болишига далолат янги келин тушида ерига ло? айд б? лса? аёти бир нечакун? урбат билан? тади
КЭСИС? АСБОБИ-?арор ёки хукм? абул? илувчи? ози ёки амалдорга ишора.
КИЙИМ-яхши ва озода кийимни тушда к? риш еркаклар учун жамиятдаги юксак ма? ом ва яхши хотин аёллар учун ер агар аёл киши тушида тоза ва чиройли кийим кийган б? лса? нгида яхши одамга турмушга чи? ади.
КИТОБ-тушда? изи? китоблар ??иш хурсанд б? лиш белгиси тушда китоб ??иш яна хурмат ва бойликдан дарак беради.
КИС? АН-тушда кишанда б? лиш? авфдан? утилишга ишора б? лади.
КУЙОВ-куёвни тушда к? риш? нгдаги? увончли ва? утлу? кунларга ишора б? лади.
КУЙИС?-кимки тушида ески куйиш изларини к? рса? нгида? азина топади
КУКУН-бехуда ташвиш? асад беморлик.
КУЛГУ-?нгдаги? афаликдан далолат.
КУЛОЛ-тушида унга кулолчилик асбоби тут? азилса? нгида унинг мулкуни бирон з? равон одам тортиб олади.
КУРКА-узо? касалликдандалолат.
К? З-кимки тушида к? зни кафтида тутиб турган б? лса бир? анча тангаларга ега болар экан камба? ал одам тушида? зининг к? р болганини к? рса? нгида? ашшо? лик азобидан? утилади агар мартабали одам сафарда к? р б? либ? олганини к? рса? нгида албатта б? лажак сафарни рад етмо? и керак чунки бундай туш коргандан кейин? ам сафарга борса ундан? айтиб келмайди сафарда юрган киши тушида? зида битта орти? ча к? з борлигини к? рса ё’лда адашиб? олади сафар жойига келиб ??нган одам бундай т
К? ЗА-кимки тушида к? за к? рса? нгида? из фарзанд к? ради.
К? КРАК-кимки тушида аёл к? крагини к? рса фарзандга й? йилади.
К? ПРИК-тушда к? прик к? риш т? рт нарсага далил б? лади. ё’л, мушкулларнинг осон болиши, мартаба,?абар. агар бало? атга йетган? изнинг тушида олдидан бирдан к? прик чи? иб? олса йенгилтак йигитлардан ехтиёд болиши керак.
К? РПА-тушда к? рпа к? риш уйланишга ишора б? лади бахтли бир оила сохиби болишдан далолатдир.
ЛАГАН-тушда лаган к? риш Ибн Сирийн табирича сохибжамол аёлга уйланишга й? йилади агар туш сохиби тушида? изил лаган корса ёки биров унга лаган берса покдомон? из фарзанд? ам к? ради бундай аёлларнинг зурриётига мутла? о шикаст йетмайди.
ЛАЙЛАК-камба? аллик.
ЛАТТА-савдо ахли тушида латта к? рса даромадга ишора бош? алар учун? ашшо? ликга ишора.
ЛОВИЙА-тушда йетилмаган ловияни корган одам сергаплиги туфайли зарарга дуч келади йетилган ловия йейиш ташвишлардан? утилишга ишора ловиядан тушида к? п йеса атрофдаги душманлари тар? аб кетади.
ЛОЙ-лой ишлари билан шу? улланадиган одамлардан таш? ари барча учун тушда лой к? риш? лимдан далолат бундай туш аёллар учун? нгида к? нгилсизликлар келиб чи? ади.
МАЙИБ-тушда майиб одамни к? рган киши? нгида к? нгилсизликга дуч келади.
МАЙМУН-тушда маймун к? риш бирон душманингиздан зарар йетишига ишора.
МАЙСАЗОР-яхши? абар.
МАКТАБ-тушда мактабга кириб бориш бахтиёрликни англатади.
МАНЗАРА-тушда чиройли манзара тамоша? илиш ажойиб саё? атни билдиради.
МАНЗАРА-тушда чиройли манзара тамоша? илиш ажойиб саё? атни билдиради.
МАОС?-тушда маош олиш бир йердан ёрдам келишига ва р? з?ор бут болишига ишора янги иш бошлаган б? лсангиз ишингизга ривож б? лади.
МАРЖОН-мулкнинг к? пайишига ишора.
МАСТ-тушида маст одамни к? рса но? онуний жиноий ва? он т? киш ор? али бойишига ишора.
МАХСИ-тушда махси кийиш яхши оила? уришга ишора.
МАС? АЛА-тушида машала ушлаб турганини к? рса? нгида я? ин? ртада? амманинг этиборида б? лади ва? з имкониятларини ишга солади тушда машалаларни к? риш безовталик ва ички жанжалларга ишора машаланинг? чганини к? риш умидларнинг пучга чи? ишидан далолат.
МЭВА-м? л к? лчилик рамзи.
МЭХМОН-кимки тушида уйига мехмон келганини к? рса? йлаган орзулари амалга ошади ёки биронбир яхши? абар олади аммо атайлаб мехмон кутаётган б? лса? нгида? зига орти? ча ташвиш ортиради.
МИЛТИ?-тушда кимки милти? к? рса? ариндош уру? ва д? стлар орасида келишмовчилик ёмон муносабатлар каби ходисаларга й? йилади.
МИНБАР-тушда жоме масчидининг минбарини к? риш? нгда келадиган немат ва давлатга ишора тушда минбар бузу? б? лса демак сизнинг? ам атрофдаги одамларнинг? ам ети? оди заиф экан.
МОЛ Г? С?ТИ-к? нгилсиз во? еа.
МИХ-тушда мих к? рса? нгдаги жанжал ва? афагарчиликка ишорадир. агар аёл киши мих? о?аётган б? лса ра? ибасини йенгар экан мих? о?а туриб бол? а билан бармо? ини уриб олса? нгида уни к? нгилсизликлар кутади.
МОМА? АЛДИРО?-бой одам тушида мома? алдиро??алдираганини к? рса ёки ешица? нгида камба? аллашади камба? ал одам бундй туш к? рса фаровонликга еришади.
МУРДА-кимки тушида мурдани? учо? ласа ёки унинг бойнига ??лини ташласа бу узо? умрга ишора б? лади кимки майитнинг к? крагини к? рса демак у куфрга кетган экан агар мурда ча? ирса аммо юзи к? ринмаса туш сохиби овоз келган тарафга юрса демак унинг куни билан хисобланади агар мурда ухлаётган ёки ялон? оч к? ринса унда? ша? лган одамнинг арвохи тинч экан.
МУСИC? А-б? йдо? йигит тушида мусича к? рса езма гапида тайини болмаган биронта аёлга уйланиши мумкин.
МУСИ? А-тушингизда муси? а чалинганини ешицангиз ра? ибингиздан? олиб келишингизга ишора тушда шов? инсуронли муси? ани ешицангиз? айсар ахли аёлидан озор топишидан далолат.
МУС? УК-тушда мушукни тутиб олиш истакларни амалга ошишига далолат.
МУР-кимки тушида мухр к? рса? з сирини бош? алардан яшириши керак бирон хужжатга мухр босиш фойдали танишувга й? йилади.
?ЙЛОВНИНГ О? АРИС? И-кимки тушида соч со? олнинг о? ариб кетганлигини к? рса бошли? ларнинг унга нисбатан муносабати? згаради.
НАЙЗА-кимники тушида найза кирса узо? умр коришидан далолат.
НАФАС СИ? ИС? И-кимники тушида нафаси си? илётган б? лса мухитни? згартириши керак.
НАФА? А-кимки тушида бировдан нафа? а олса ёки бирон одамга нафа? а т? ласа демак? нгида унинг оилавий ишлари яхши болмайди.
НИКОХ-тушда никох маросимини к? риш зурриёдли б? лишга ишора агар? из тушида мункиллаган чолга турмушга чи? аётган б? лса барча к? нгилсиз во? еалар болишидан таш? ари касалга? ам чалинар экан.
НИЛУФАР-ер хотиннинг бир бирига хиёнати.
НОК-кимки тушида нок йеса? нгида к? пинча оч? олади
НОТАНИС?-кимки тушида нотаниш йигитни к? рса? нгида унинг душмани пайдо б? лади.
НОТАНИС? АЙОЛ-хизмат со? асидаги к? нгилсизликдан огохлантиради аёллар учун жанжал.
Н??АТ-со? саломатлик ва фойдали мехнат.
НОН-тушда обинон к? риш йенгил ё’л билан топиладиган даромадга й? йилади.
ОВОЗ-тушда хотиржам ё? имли овоз ешитиш? нгдаги муросаи мадорага тинчлик ва хотиржамликга ишора ба? ирган овозни ешитиш к? нгилсизлик бировнинг йи? и овозини ешитиш туш сохибининг кимнидур? афа? илишидан далолат илохий овозни ешитмо? саодатдир. она тушида боласининг овозини ешица? нгида? ай? ули ходисаларга тайёр туриши керак.
ОВC? И-алданишга ишора.
ОВC? И ИТ-д? стдан? афа б? лишга ишора.
ОВC? И ИТ-д? стдан? афа б? лишга ишора.
ОДАМЛАР-кимки тушида уни одамлар ё’?лаб келаётганини к? рса? нгида мартабали кишилар у билан я? инлашиш ё’лларини излайди.
ОЙО? ЛАР-кимки тушида? з сонлари ва оё? ларининг? аддан зиёд ба? увват болганини корса? аёти фаровон б? лади.
ОЙ-тушда ойнинг к? риниши подшохни вазирни улу? алломани ёки камтарин? улни ёхуд ёл? ончи одамни ёки чиройли аёлни англатади агар кимки тушида ой нури йерга тушганлигини к? рса? ша жой? ал? и вазирдан манфаат к? ради ой нури тушмай? орон? у б? лса оша мамлакат вазирининг бошига бир иштушган б? лади.
ОЙНА-тушда бутун ва тини? ойна к? рсангиз р? шноликга ишора сини? ойна ноwушлик деразадан м? ралаш? амгинликга ишора тушингизда ойна синдирсангиз? нгингизда к? п мехнат ва маша??ат евазига ??лга киритган ишингиздан махрум боласиз. тушда ойнадан? олни кесиб олиш ва? он чи? иши ёру? ликдан нишона.
ОЛАТ (еркаклик жинсий органи)-еркак киши олати узайганини корса ??ли к? п б? лади агар олатнинг танадан таш? арида турганлигини к? риш? нгида оилада? из ту? улади яна бу туш саё? атга ишора агар аёл киши тушида еркак олати унга тегиб турганлигини к? рса? нгида фарзандли б? лади.
ОЛМА-тушида олма йеган одам? нгида истаган нарсаларига еришади. ОЛОВ-тушда олов к? риш уруш ва вабога й? йилади.
ОЛТИН-тушида олтин к? риш одам? нгида? ам андухга? олади кимки олтинни сочиб юборган б? лса? нгида фалокатга ишора кимки бировга олтинни омонат тари? асида бераётган б? лса? нгида алданади.
ОЛХ? РИ-агар тушингизда олх? ри корсангиз? нгингизда барча муродингиз хосил б? лади.
ОЛC? А-тушда ширин олча йемо??алолдан ортирилган молга ишора нордон олча йесангиз? аромдан мол топасиз тушида олча корган одам? нгида? зининг одамижонлиги билан? згалар муwаббати ва д? стлигини? озонар экан.
ОМБИР-тушида омбир корса? нгида жамоат? ртасида? ам оиласида? ам мав? еи мустахкамланади
ОМБОР-тушида омбор к? рса агар бемор б? лса шифо топади со? лом б? лса тарбияли аёлга уйланади ва аёли тез орада хомиладор б? лади тушида омборга кирсаю омбор бомбош б? лса? ашшо? лик ва муваффа??ияцизликга ишора омбор т? ла б? лса бойлик.
ОСМОН-тушида осмонни к? рса? нгида юксак ма? омга еришади агар осмонга к? тарилаётган б? лса олис ва узо? саё? атга бориб умдан фойда к? ради.
ОТ-кимки тушида от устида б? лса? удрат ва мансаб касб етади кимки? зини от устида аммо бировнинг ор? асига мингашганини корса? ша одамнинг ёрдамида мансабга еришади ёки? ша одамнинг? зига ёрдамчи б? лади кимки тушида бирон? ишло??а ёки ша? арга юк ортилган от кириб келганини к? рса унга бирон мансаб тегади.
ОТА-ОНА-тушда ота онани к? риш к? п холларда? айрлидир агар? з онасини тушда корса риз? ининг ортишига ишора отани тушда к? риш? ам риз? га талу? ли агар ота яхши холатда к? ринса риз? и м? л б? лади бемор б? лса шифо топади бирон нарсаси ё? олган б? лса топади ота она тушда? увно? кайфият билан к? рса? згалар билан муносабат ва муаммоларда яхшилик б? лади агар тушда хотиржам ва бахтиёр суратда к? ринсалар? аётда яхши? згаришлар р? й беради. ОC? ЛИК-тушда очликни к? риш мулкга ега б? лиш истагидир.
ОС? ХОНА-бу туш? амма учун бирон нарсани англатавермайди аммо б? йдо? йигит? зини ошхонада к? рса? нгида уйланади аёл? з ошхонасининг озода ва саранжом екнлигини к? рса? нгида атрофдагиларнинг севимлисига айланади.
О? ЛАС?-кимки тушида бирон жойни о? лаётган б? лса мухим бир тантанада иштирок етади.
О??УС?-тушда о??уш учиб юрганини к? рган киши? нгида? увончли бир? абар олади.
О? АК-тушда о? акни? ар? андай шароитда к? риш ва уни? айси жойга ишлатиш барчаси илм ва фойдага ишора.
ПАЙПО?-тушингизда о? пайпо? кийсангиз? нгизда сафарга чи? асиз сафар яхши натижа беради. ески пайпо? кийиш камба? ал б? лиш ва нохушликга далолат кимки тушида тор пайпо? кийса? нгида? арзга ботади.
ПАЙ? АМБАР-Пай? амбарлар авлиёлар ва донишмандларни тушда к? ришнинг? ис? ача табири? уйидагича;агар у киши хурсанд б? лсалар туш сохибининг ишлари яхши тарафга б? лади важамиятда ю? ори ма? омга ега б? лади агар улар? афахол ва? азабли к? ринсалар бунинг аксидир агар кимки Му? аммад (сав)ни тушида к? рсалар ва Расулу акрам яхши либосда мукаммал г? залликда б? лсалар ва кайфиятлари ало б? лса агар туш сохибининг ташвиши б? лса? нгида хурсанд б? лади камба? ал б? лса бой б? либ? ажга боради.
ПАЛОВ-тушингизда палов йесангиз? нгингизда янги ва фойдали ишга киришишингизга ишора б? лади.
ПАРАНЖИ-тушда аёл паранжи ёпинса бойвучча б? лишидан далолат б? лади.
ПАРВОЗ-тушида парвоз? илган одам хокимиятга ега б? лади агар у шунга лойи? б? лса табирчиларнинг такидлашича парвоз умуман саё? атга ишора экан.
ПАРДОЗЛАНИС?-?зини г? лликга солиш алдов ёл? он.
ПАТИР-тушда патир к? риш умрининг? ис? аришига ишора, базан еса патир кам даромаддир.
ПАС? С?А-паст таба? а одамларини англатади ва т??ри с? зга ишора.
ПА? ИР-тушда па? ир т? ла сут к? риш ишдаги омадга ва садо? атли д? стларга ишора, па? ирнинг б? ш б? лиши очлик ва? осилнинг ёмон б? лишидан далолат? из бола тушда па? ир к? тариб юрса турмушга чи? иб бир оиланинг яхши бекаси б? лишига ишора.
ПИЛЛА-тушингизда пилла к? рсангиз ёки пилла? уртини бо? сангиз? нгингизда? аром мол топишингизга ишорадир.
ПИЙОЛА-тушингизда пиёла к? рсангиз,?о? т? ла б? лсин? о? б? ш озро? фойда олар экансиз.
ПОЙАБЗАЛ-поябзал мулкка ишора,?ар? андай ески поябзал? амгинлик рамзи, янгиси хурсандчилик.
ПУЛ-тушида пул к? риш бир неча табир? илинади тездан бирон? абар келади.
Пул топиб олсангиз майда ташвишлар ту? улади, лекин бойлик келади. Пул т? лаш-омадсизлик. Олтин олиш-катта исти? бол, пул ё? отиш-оиладаги нотинчлик ва ишхонадаги к? нгилсизлик, пул санаш ва унда йетишмовчиликни билиш-т? ловлар масаласида к? нгилсизлик, пул ??ирлаш-?авф, пулни и? тисод? илиш-?аётнинг яхшиланиши, пул ютиш-туш егасининг к? нглида ёвуз ва? аразли ма? садларнинг ту? илиши, к? п ми? дорда
РАНДА-тушда ранда к? риш ташвиш ва си? илишга й? йилади аммо чеккан ташвишларингизга ва асабий холатингиз бекор кетмайди улар кетидан? увонч ва бахтиёрлик келади.
РА? С-тушда бировларнинг кулиб ра? с тушишларини к? риш? нгда си? илиш ва безовталикга ишора базан касал болишга далолатдир ра??осалар ва мас? арабозларнинг ра? с тушаётгани аён б? лса? нгда алдов ва фирибдан далолат беради болаларнинг? увнаб ра? с тушаётганларини тушда к? риш аёллар учун яхши турмушга далолат.
Р? ЗА-тушида р? за тутаётганлигини к? рган одам? нгида гунох ишлардан форих б? лади.
САЙЙОХ-агар киши? з юртида саё? ат? илиб юрган б? лса? нгида гам андухга? олади агар бегона юртларда саё? ат? илиб юрганлигини к? рса тез орада мартабали б? лади.
САБЗИ-тушда сабзи к? риш гуллаб яшнаш ва со? ликга ишора? из бола сабзи йеса яхши хонадонга келин б? лади.
САВАТ-?ар ким? ам риз? ининг т? ли? б? лишини истайди анашу истакни тушда ноз немат билан т? ла б? лган сават билдиради агар тушингизда сават б? ш б? лса камба? алликга ишорадир.
САЙР-тушда сайр? илиб юрган одам бировга? арам б? лса шундан? утулади. САЛЛА-бойлик ва обр? га ишора.
САРИМСО?-саримсо? ни к? рсангиз? нгингизда ехтиёд б? линг бу туш? аром мол топишга й? йилади.
СЭДАНА-седана к? риш бемор учун со? айиб кмдтишга ишора.
СЭЛ-тушда селда? олиш душманга й? йилади ундан? утулиш душмандан холос б? лишни англатади.
СЭХРГАР-к? нгилсизлик ва алдовга й? йилади.
СИЙДИК-сийдик ёки нажас (ахлат)к? рса фаровонлик топади.
СИC??ОН-кимки тушида уйида сич? он ниманидир кемирётган б? лса умрининг? ис? арганлига ишора.
СОАТ-кимки тушида ески соатга? араса? зининг? тмишдаги? илган ишларидан пушаймон б? лади тушда девор соатга? араш келажакдаги туб? згаришларга ишора ??л соати тушга кирса? йлаб ??йган ишларига ё ва? т йетмайди ёки мабла?.кимки тушида соат чи??иллаётганини ешица? нгида я? инларидан кимдир унинг ёрдамига? та мухтож экан.
СОВУН-агар тушингизда совун йесангиз ишларингизда? ийинчиликлар б? лади Ибн сирийн тушда совун йемак? аром молга ишорадир дебди? з кийимини совун билан ювмо? ни гунохларидан пок болмо??а ё’ядилар.
СОЙ-кимки тушида сой бойида турганини корса юксак мартабага еришади аммо сой бойида туриб бирдан сойга тушиб кеца? нгида? андайдир бир тахлика бор тушида сойга тушиб кеца ва ундан маша??ат билан сузиб чи? са? нгида барча ташвишлардан? утилади сузиб чи? олмаса бунинг акси.
СОМОН-тушингизда сомон к? рсангиз? нгингизда бемаша??ат бойлик топар экансиз.
СОТУВC? И-ким тушида мато сотаётган сотувчини к? рса улу? ворликга еришади к? йлак сотиб юрган сотувчини к? риш жанжал б? лишига ишора.
СОC?-кимки тушида? ую? ва узун болганлигини корса хусусан ёшлар аёллар ва? арбийлар учун бойлик шараф ва узо? умр далолатдир агар кимники сочи тушида кал болиш даражасида тушиб кетган б? лса? арздор б? лса? нгида? утилади сочлари орасида о? к? рса онгида солих фарзанд коради биро? бундай тушни аёл корса ери туфайли ташвишга? олади кимки тушида соч олдирётган б? лса озига берилган омонатдан махрум б? лади бундай тушни камба? ал к? рса? ашшо? ликдан? утулади.
СОC??РИС?-?излар тушида соч? рса турмушга чи? иб хурмат к? ради.
СО? ОЛ-ким тушида со? олнинг узайганлигини к? рса? нгида хурмат ва этиборга сазовор б? лади со? олнинг калталиги шу хурмат ва этиборнинг камлигидур тушда? з со? олини юлиш исрофгарчилик ва пушаймонни билдиради агар аёл киши тушида енгагида со? ол борлигини к? рса? нгида кетиб? олган ери? айтиб келади агар ери уйда б? лса кетиб? олади агар бева б? лса ерга тегади хомиладор б? лса ??ил ту? ади агар тушида со? ол чи??ан хотиннинг ??ли б? лса? ариндошлар ичида енг улу? и б? лади .
СУВ-тушда или? сув ичмо? ташвиш ва касалликга ишора сову? сувда ювинмо? со? ли? ва? увончдан далолат.
СУПУРГИ-супурги к? риш фойдали бир мансабга еришишга ишора.
СУРНАЙ-агар тушингизда? зингиз сурнай чалсангиз ёки сурнай чалинаётганини ешицангиз? нгингизда бирон? айрли? абар ешитасиз.
СУТ-?алол? илинган молнинг сути? онуний ё’л билан топилган мулкга,?аром? илинган? айвоннинг сути ва ачиган сут? ам ташвиш ва касалликга далолатдир.
СУ? ОРИС?-кимки тушида екин су? орётган б? лса? нгида д? стига ёрдам беради. С? ЛАК-кимнингки тушида о? зидан к? п с? лак чи? аётган б? лса? нгида к? п мол топади.
С? ЛАК-кимнингки тушида о? зидан к? п с? лак чи? аётган б? лса? нгида к? п мол топиб яна к? п мол ё’?отар экан.
ТАОМ-тушда таом йемо? хужжатли ишларга бепарво? арашни билдиради, бу еса ишларда чалкашликларга олиб келади. яхши улфатлар билан тамланиш фойдага ишора.
ТАРО?-табирчилар тушда таро? к? ришини ё’л дебдилар бундай туш к? рган одам фойдали бир рафарга чи? ар экан.
ТАХМОН-аёлларнинг тахмонга к? рпаларни тахлаётганлари тушингизда аён б? лса бу сафарга чи? ишингизга ишорадир.
ТАХТА-тушда? уриган тахтани к? рган кимсанинг атрофида зарар келтирувчи одамлар бор.
ТАС? НАЛИК-тушда ташналикни к? риш? з ети? одидан? они? маслик.
ТА? А-тушда та? а к? риш мурод хосил б? лишига ишора
ТАХОРАТ-хох еркак хох аёл тушида тахорат олаётган б? лса? нгида гунохлардан фори? б? лади кимки тушида мукаммал тахорат олаётган б? лса? нгида? ам андух камба? алликдан? утулади ибодат олдидан оддийгина тахорат олаётган одам? нгида омонатдорликдан холос б? лади.
ТЭМИР-тушда темир к? риш мулк олиш ёки жамиятдаги? римга й? йилади.
ТЭМИРC? И-кимки тушда унга темирчи асбоби тут? азилса у? нгида се? ирга дучор б? лади.
ТЭНТАК-донишманд билан учрашувга ишора
ТЭР-кишининг тушида баданидан тер о? аётган б? лса, тез орада? з е? тиёжларига яраша нарсаларга ега б? лади.
ТЭС? А-тушингизда теша билан? тин ёрсангиз,?нгизда яхши бир нарсага ега б? ласиз. Бемор киши тушида тешада? тин ёрса,?нгида шифо топади.
ТЭС? ИККУЛC? А-тушда тешиккулча к? риш? аётдаги шарафдан далолат, бош? а тарафдан бу туш саё? атга? ам ишора.
ТИКАН-тушда тикан к? рсангиз,?нгингизда ехтиёт б? линг сизга? арши? андайдир фитна тайёрланяпти.
ТИКУВC? И-тушингизда тикувчи б? лсангиз,?нгингизда мол-мулк сохиби б? ласиз.
ТИЛ-кимнинг тушида тили узайиб кетган б? лса? нгида к? п гапиради агар тилининг нимагадир бо? ланганини ёки таш? арига а? дарилиб чи??анини к? рса? нгидаги безовталик ва ташвишдан далолат тилида тук к? рса? ам айнан шундай.
ТИЛ? АТ-агар тушинизда тил? ат олсангиз ва ёки бирон т? лов? а?ида чипта ??лингизга берилса? нгингизда м? лчиликга еришасиз ва бахтиёр б? ласиз.
ТИМСОХ-душман б? лади душманнинг кучлилиги ёки ожизлиги тушда к? рилган тимсохнинг? ажмига? араб белгиланади.
ТИПРАТИКОН-к? нгилсизлик.
ТИС? ЛАР-тушда тишларни к? риш оила а’золарига талу? ли. Олдинги тепадан ва пасдан икктадан тиш ,,синоиб» деб аталади синоиб фарзандларни, биродарлар ва? амшираларни билдиради. Синоибга я? ин тишлар ,,роббият» деб аталади ва улар амаки ва то? аларни англатади. Роббиятга я? ин б? лган тишлар ,,анибб» деб аталади катта ёшдагиларга талу? лидир. Жа? тишлари ту? илганларни билдиради, масалан ю? ори жа? тиш ота тарафдаги? ариндошларга, пастги она томон? ариндошларга ишора.
ТОБУТ-агар кимки тушида б? ш тобутни к? рса, демак туш со? иби ма’навий жи? атдан пуч одам экан. Кимки тушида тобут ичига йи? илиб тушса,?нгида фалокатдан е? тиёт б? либ юриши керак.
ТОВА-агар тушингизда това к? рсангиз,?нгингизда бахтли бир хонадон сохиби б? ласиз.
ТОВУС-?аёлдаги адолатли хукмдор.
ТОВУ?-хизматчи аёл.
ТОЖ-кимки тушида? имматбахо маданлар билан безатилган тож к? рса? нгида хокимятга еришади.
ТОМО?-кимки тушида бурни т? либ томо? ига о? иб тушганлигини к? рса? лимдан далолат.
ТОМC? И-тушингизда устингиздан нимадир томаётганлигини сезсангиз? нгингизда безгаг билан о? ризсиз агар майса устида ялтираб турган томчини к? рсангиз бойлик ва хурмат топасиз.
ТОНГ-тушда тонг отганини к? риш муваффа? иятли ишларингизга ишора. ТОС?-?ам-андух.
ТОС? БА? А-агар тушингизда тошба? а к? рсангиз? нгингизда динга кириб келасиз ва та? водор б? ласиз.
ТОС? К?МИР-катта к? нгилсизликдан далолат.
ТО?-тушдаги то? аслида хукмдор рамзи кимки тушида то? тепасига чи? са? нгида юксак мартабага еришади.
ТУГМА-б? йдо? одам тушида тугма? адаса? нгида албатта уйланади умуман тушда тугма к? риш ёки уни? адаш риз? нинг к? пайишига бой б? лишга мулкнинг ортишига далолат бало? атга йетган? из ер кишилар костюмига ялтиро? тугма? адаётган б? лса барно ва бой йигитнинг к? нглидан жой олади.
ТУЗ-кимки тушида туз йеб кетаётган б? лса? нгида тиши о? рийди.
ТУЛКИ-тушингизда? рмонда кетатуриб тулкини тутиб олсангиз? аётингизда химоячи топилади агар тулки ??лингиздан юл? иниб чи? иб кетган б? лса химоячингиз ва хомийингиз сизни ташлаб кетади.
ТУНУКА-тушда тунука корсангиз? нгда жанжал т? полонга ишоратб? лади
ТУРП-тушда турп к? риш? нда? илинган? алол мехнатдан олинадиган фойдага й? йилади турп йемак со?-саломатликга ишора.
ТОЙC? О?-тушида тойчо? к? рган одам муста? илликга еришади.
ТУТ-тушда тут к? риш? нгда севинишга ишорадир Ибн Сирийн? ар ким тушида тут пиши? и пайтида тут к? рса ва ундан йеса Аллох таоло унга? ойибдан? алол мол ато? илади агар тут пиши? идан бош? а пайтда туш к? риб тут йеса? ам андухга? олади деб табир? илинган.
ТУФЛАС?-тушда кимнингдур башарасига туфлаган б? лса башарасига туфук сачрага одамнинг ишларида зиён б? лади.
ТУЙА-кимки тушида туя устида? тирганлигини к? рса сафарга чи? ади к? п туяларга эканлигини к? риш катта мансабга ишора. кимгаки тушида туя я? инлашиб келаётган б? лса? нгида? андайдир фалокатдан ехтиёд б? лмо? и керак агар юк ортилган юя бирон ша? ар ёки? ишло??а келган б? лса демак? ша? ишло? ёки ша? арда ю? умли касаллик тар? алади.
Т? Н?ИЗ-кимки тушида? зига т? н?из хужум? илганлигини к? рса? нгида сиёсатчилар? а?ида ёмон? абар ешитади.
Т??НАГИC?-?ийбат? а?орат жанжалга й? йилади.

УЗУМ-тушида узум йеган киши? аётда к? п аччи? ликлар к? ради.
УЙ-ким тушида? увно? ва бахтиёр одамнинг уйига кирса? нгида? ам ташвиш тортади.
УЙ СУПУРИС?-мехмон келишига ишора.
УЙ АЛМАС? ТИРИС?-бу туш му? аббатга хиёнат деб табир? илинади.
УЙ АЛМАС? ТИРИС?-бу туш му? аббатга хиёнат деб табир? илинади.
УЙЛАНИС?-кимки тушида уйланган б? лса? нгида? ша тушдаги хотиннинг г? заллигини? адар куч ва а? лга ега б? лади.
УРУС?-тушда ша? арликларнинг ёв билан урушаётганини к? риш? ша ша? арда ози? ов? ат? иммат б? лишига ишорадир агар тушда ша? арликлар хукмдорга? арши уруш очган б? лсалар давлатда тинчлик ва? авфсизликга юртда фаровонликга далолат тушда уруш майдонидан? очиш бахтга ишора.
ФАРИС? ТА-кимки тушида му? аррийб фаришталар-жаброил, ажроил, исрофил, микоилларни шоду хуррам к? рса диний ва дунёвий ишларда юксак ма? омга еришади исти? болига билимлар ешиги очилади фалокатларга учрамайди бундай тушни бемор к? рса албатта тузалиб кетади ??р? увда юрган одам к? рса ундан холос б? лади кимки тушида фаришталардан бири билан, айни? са азроил билан курашётган б? лса унинг? лими я? ин экан тавба? илсин агар кимдир фаришталар билан осмонда учаётган б? лса? нгида сехргар б? лади.
ФАРРОС?-кимки тушида? зини фаррош сифатида к? рса? нгида о? ир ишга ё’ли? ади.
ФЭРУЗА-?алаба, омад, узо? умр.
ФИЛ-тушда кимгадир фил хужум? илса? ша одам? нгида фалокатга ё’ли? ади кимки? ргатилган филнинг устида кетаётган б? лса мартабаси улу? б? лади.
ФОЛ-алдов фирибгарлик.
?АЛТА-агар кимки тушида пул т? ла? алта к? рса камба? ал б? лса? нгида бойиб кетишига ишорадир.
?АМИРТУРУС?-тушида? амиртуруш к? рган одамнинг ишларининг битиши ч? зилиб кетар экан.
?АНЖАР-?авф ва та? дид
?АТНА(суннат)-кимки тушида бировлар уни? атна? илаётганини к? рса,?нгида гунохларидан фори? б? лар экан ва Му? аммад (сав) суннатларини т? ли? адо етар экан.
ХИЗМАТКОР-кимки тушида? зининг хизматкор болганини к? рса ва сид? идилдан бировнинг хизматини? илаётган б? лса? нгида мартабаси юксалади? ар ким тушида хизматкорини ишдан б? шаца? нгида афсус чекади тушингизда хизматкорга ега б? лсангиз бир? анча маша??атлардан кейин муваффа??иятларга еришингизга ишора
ХИЗМАТКОР-кимки тушида? зининг хизматкор болганини к? рса ва сид? идилдан бировнинг хизматини? илаётган б? лса? нгида мартабаси юксалади? ар ким тушида хизматкорини ишдан б? шаца? нгида афсус чекади тушингизда хизматкорга ега б? лсангиз бир? анча маша??атлардан кейин муваффа??иятларга еришингизга ишора.
ХОНТАХТА-тушда хонтахта усти б? ш б? лса камба? алликдан далолат хонтахта усти нематларга т? ла б? лса бойишга ишорадир.
ХОТИННИ УРИС?-хиёнат калтак йейиш к? нгилсизлик.
ХУНУКЛИК-тушда? зини хунук к? риш? нгдаги касаллик? ам ва ташвишга й? йилади.
ХУРМО-?онуний мулк ва яхши с? з.
ХУРМО ДАРАХТИ-диний билимларни тар? атётган олим.
Х? РОЗ-хизматкор.
C? АЙОН-ожиз душман пайдо б? лишининг тимсоли бу душманнинг ма? сади туш сохибининг мулкига зиён йетказмо? чи холос агар чаён ча? са бу душманнинг аччи? тилидир.
C? АМАН-тушингизда чаманзор к? рсангиз? нгингизда д? стлдрингиз билан бахтиёрликда ва? т?тказар экансиз.
C? АНА-тушда чана учиш? нгдаги? увончга ишора.
C? АНГ-кимки тушида чанг ютаётган б? лса тез орада? ариб кетади ва худонинг? азабига ё’ли? ади.
C? А?ИС?-тушда жа? да бирон нарсани? арсиллатиб ча? иш муваффа??иятли мехнатни англатади.
C? ЭЛАК-кимнинг тушида уйдаги челаги сувга т? ла б? лса? нгида яхши ишларни амалга оширади челак б? ш б? лиши к? нгилсизликга олиб келади челак сувнинг ичида б? лса ёру? лу? ва обр? дир.
C? ИВИН-бехуда бехуда гапларни ешитишга й? йилади.
C? ИРО?-кимки тушида ёниб турган чиро? ни к? рса саломатлик ва узо? умр к? ришига ишора. C? ОЙС? АБ-жуфтлик муносабатларининг бар? арорлиги.
C? ОЛ-тушда кекса ёки? рта ёшли одамни к? риш яхшиликга й? йилади агар йигит ёки? из тушида? артайиб? олганлигини к? рса унинг жамиятдаги обр? си ошади к? п билимларга ега б? лади умрининг охирида шухрат топади агар кекса одам тушида? зини ёш к? рса? нгида бирон жойга бошли? б? лади.
C? УВАЛC? АНГ-кимки тушида чувалчанг йеса? нгида уни омад юксак мартаба кутади.
C? УВАЛC? АНГ-кимки тушида чувалчанг йеса? нгида уни омад юксак мартаба кутади.
C? УМОЛИ-кимки тушида уйига чумолилар? рмалаб кирётганини к? рса демак ??лига мулк келар экан.
C? УМC? У?-кимки тушда чумчу? к? рса, я? ин одамларининг е’тибори ва ме? рини? озонади. Тушида касал чумчу? ни к? рса? нгида? афа б? лади.
С? АЙТОН-тушида ёвуз рухларни к? рган одамни? нгида к? нилсизликлар кутади. кимники тушида шайтон алдаган б? лса? нгида у юртидан ва мулкидан узо? жойларга кетиб? олади кимки тушида шайтон билан ёвлашётган б? лса? нгида душманидан? олиб келади.
С? АМОЛ-агар тушда ё? имли шабада есса яхши? абарга й? йилади кучли шамол ёмон бир? абардан далолат.
С? АРБАТ-мевали шарбатни тушда к? риш ширин сухбатга? онуний мулкга билимга яхши хул? атворга ишора турли ширинликларнинг? ам а? амияти айнан шундай.
С? АРОБ-тушда шароб истемол? илиш? нгдаги хурсандчилик д? стлик умр узо? лигига далолат.
С? А?АР-дунёвий одамлар тушларида ша? ар? ал’а ёки? аср к? рсалар хотиржамлик ва? авфсизликга ишора бундай тушни диндор одамлар к? рса ехтиёцизлик? илмасликга ишора.
С? ИППАК-тушда кимки шиппак кийган б? лса конгилли сафарга чи? ади шиппагини ё’?отиб ??йган б? лса? нгида т? си? ларга дуч келади шиппак сотиб олиш ша? арликлар учун омад.
С? ИФТ-шифт ю? ори мартабали одам рамзи агар кимники тушида устига шифт? улаб тушган б? лса ю? ори мартабали одамдан унга озор йетади ёки сафардан кимдир? айтиб келади.
ЭГИЗАКЛАР-кимки тушида егизакларни к? рса? нгида оиласида му? аббат ва ишонч б? лади касалванд егизакларни к? рса? нгида умидсизлик ва касалликга дуч келади.
ЭГОВ-тушда егов коришни бази табирчилар хотин билан жанжал б? лишига ё’ядилар аммо ани? и шуки тушида егов к? рган киши? нгида душмани билан юзмаюз келади.
ЭЛАК-тушда елак корган киши ёки елакда ун елаётган туш сохиби? нгида бойликка еришади.
ЭМАКЛАС?-кИмки тушида? орни билан судралиб емаклаганини к? рса? нгида касалга чалиниб ишдан? олади агар тушида емаклашга? ам кучи йетмай одамлардан ёрдам с? раётган б? лса гадо б? лади.
ЭМИЗИКЛИ ОНА-кимки тушида емизикли онани к? рса ва у боласини емизётган б? лса туш сохибининг? нгида ишлари? нглашиши учун яхши шароит вужудга келади.
ЭC? КИ-кимки тушида ечки терисини ёпинган б? лса бирон мартабали киши амалдан со? ит б? либ? лади агар ечкини ушлаб олган б? лса ёвуз рухлар унинг йелкасига? тириб оладилар.
ЭС? АК-ешакни бурунги машойихлар мурод деб табир? илганлар кимки тушида ешак к? рса? нгида фарзандлик б? лади ешак г? штини йемо??нгида? зига тегишли б? лмаган нарса топади.
ЭС? ИК-кимки тушида очи? ешикни к? рса? нгдаги? увонч ва илтифотга ишора ёпи? ешик пушаймонлик ва к? нгилсизлик рамзи.
ЙУЗ-кимки тушида? з юзининг чиройли ва катта б? лганлигини к? рса бу жамиятдаги яхши ма? омига ва фаровон турмушига ишора агар юзининг хунук ва кичкина б? лганлигини к? рса аксинча ким юзида чанг к? рса бахцизлик ва бузу? турмушга далолат.
ЙУЛДУЗ-кимки тушида юлдузларнинг? уж б? либ турганлигини к? рса, уша ша? ардаги буюк одамларнинг ишлари яхши экан.
ЮК-агар тушингизда юк ташиётган б? лсангиз? нгингизда? урсанд б? ласиз, сизни юксак бир мансаб кутяпти. юк? анчалар о? ир б? лса, мансаб? ам шунча ю? оридир. тушда юк к? таришни узо? ва бахтиёр? аётга? ам ё’яди.
ЮНГ-тушда юнг к? риш шараф ва? урматга лойи? кишини билдиради. аммо тушда юнг ор? алаб юриш ор? адаги гап с? зларга ишорадир. о? юнг к? рган киши? нгида севинади,?ора юнг к? рган киши? нгида юраги си? илади ва ташвишга? олади.
ЮП? А-дастурхонга юп? а тортилганини тушда к? риш, рис? нинг м? л б? лишига ёйилади.
ЯЙЛОВ-кимки тушида кенг яйловни к? рса ва унда пода? тлаб юрган б? лса хусусан пода? зиники б? лса риз? и м? л б? лади.
ЯЛАНГАЙО? ЮРИШ-кимки тушида ялангаё? юрганини корса демак у та? вадор б? ладию? нгида бахцизлик онлари тугайди табирчилар айтишича аёл киши ялангаё? юрганини корса? алли? и учун яна? ам севимлиро? б? лар экан.
ЯЛАШ-кимки тушида бирон нарсани маза? илиб ялаётган б? лса? нгида яхши ахло? идан далолат бармо? ини яласа нечта бармо? ини ялаган б? лса? шанча фойдага ега б? лади.
ЯЛАН? ОЧ-тушида? зини ялон? оч к? рса? нгида жанжалли бир ишга бош су? ади. бош? аларни ялон? оч к? рса? нгида унинг? асадг? йлари т??ри й? лдан чи? аришга? аракат? илишар экан. шунингдек? нгида касал? ам б? лиши мумкин агар? зингизнинг ялон? оч турганингизни к? риб? олиб уни яширишга уринсангиз? нгингизда гунохга ботирувчи ехтирослардан ехтиёд б? лар экансиз аёл? зининг ялон? оч баданига махлиё б? либ? араб турган б? лса? нгида еркакларнинг? хурматига сазавор б? лади
ЯЛАН? ОЧ АЁЛ-зарар келтирадиган ёл? онга й? йилади.
ЯНГИТДАН ТУ? УЛИШ-бирон киши ёки гунохга ботган одам? зининг онадан? айта ту? илганлигини к? рса? нгида тавба тазарру? илади.
?ЛГАН СИЧ? ОН-кимки тушида? лган сич? онни к? рса? нгида моддий? ийинчиликларни бошдан кечиради.
?ЛИМ-кимки тушида? лган б? лса ва бунинг устига? з уйида б? лса? нгида сафарга чи? ади агар мухожирликда б? лса ватанига? айтиб келади хибсда б? лса озод б? лади.
?РДАК-?рдакнинг тушда? а?иллаши мазлумлар нолишига ишора.
РИМ-ким тушида? рим йи? им ишларини к? раётган б? лса? нгида р? з?ори т? кис б? лади.
?РО?-кимнинг тушида унга оро? берсалар туш сохиби? нгида к? нгилсизликга дуч келади.
?ЧО?-тушда ким? чо? к? рса,?нгида бадавлат р? з?орли б? лишга ишорадир. агар туш со? ибининг тушида? чо? бузилган б? лса,?нгида не’мат ва ро? атини й??отади.
??ИЙ ОЛМАСЛИК-кимки тушида китоб ??ий олмаётганини к? рса,?нгида маша??атли а? волга тушади.
??-кимки тушида ?? отиб, ?? м? лжалга теккан б? лса истаклари ижобад б? лади.
??РИЛИК-тушида бирон нарсани ??ирлаган б? лса? нгида омадсизликга учрайди.
?АБР-кимки тушида? абр? азилаётганлигини к? рса? нгида янги уй? уради.
?АБРИСТОН-кимки тушида? абристонни к? рса ёки унинг ичида айланиб юрган б? лса? тмиш гунохлари учун? нгида надомад чекади.
?АЙИ?-кимки тушида? айи? тузатаётган б? лса? нгида уни ёвуз рухлар миниб олиб? з ё’лига солади.
?АЙМО?-тушингизда? аймо? йесангиз? нгингизда фойдали ва даромадли ишга ??л урасиз.
?АЛАМ-Аллох ман етилган ишларни бажаришга ишора.
?АЛ? ОН-д? ст ва биродарга ишора.
?АМИС?-ишдаги муваффа??ият.
?АНОТ-агар киши тушида? анотга ега б? либ узо? ва? т учиб юрган б? лса демак? аётда? али оё??а турмабди мартабали одам бундай туш к? рса? нгида омад юз? гиради оддий одамга бу туш бахцизлигига? зи сабабчи эканлигини намоён етади агар киши узо? учса ерга ??нса? айтадан уча олмаса жамиятдаги ахволи ёмон экан агар? айта уча олса? аётий асослари мустахкамдир. агар киши йер устида узо? ва? т?анот? о?иб учса бой б? лса бойлигини ё’?отади оддий одамга омад кулиб бо? ади агар киши
?АРЗ БЭРИС?-адашиш? атолик пушаймонлик.
?АРО? C?И-тушида? аро? чи к? рган одам? нгида бирон нарсасини ё? отади.
?АР? А-тушда? ар? а г? штини тановул? илиш бойликга ишора.
?АР? А?А? ИЛЛАС? И-аёл тушида? ар? а?а? иллаганини ешица хомиладор б? лади.
?АСАМ-тушингизда т??ри? асам ичсангиз? нгингизда душманингиз? олиб келасиз.
?АСИДА-агар тушингизда? асида ??исангиз? нгингизда душманингиз устидан? олиб келасиз.
?АССОБ-нотаниш? ассобни тушда к? риш? лим фариштасини к? риш рамзидир.
?АТЛ-тушда? атлни к? рган одам? нгида? афа б? лади агар? зини? атл етишётган б? лса? нгида бахтиёрликга еришади.
?ИЗ-кимки тушида? изни учраца? нгида ро? ат ва фаро? ат топади агар бало? атга йетмаган? изни учраца фаровонлик ва жамиятда шарафли ма? ом топишига ишора агар тушида чиройли жувон намаён б? лса? нгида бойлик топиб? увонади.
?ИМОР-тушида? имор? йнаётганини к? рган одам? нгида к? нгилсизликга дучор б? лади? имор? йнаб ютса? нгида душман ортиради ют? изса одамлар орасида нимадир сабаб билан мас? ара б? лади.
?ИЛИC?-?илич хукмдорни фарзандни хотинни ёки вилоятни англатади кимки тушида белига? илич осиб юрган б? лса давлат ми? ёсида амалга минади ёки яхши хотинга уйланади ёхуд фарзанд к? ради агар тушида белига бо? ланган? илич узулиб тушган б? лса? нгида амалднр б? лса амалидан айрилади фарзанд б? лса? лади ёки хотинига тало? беради.
?ИМИЗ-тушда? имиз ичган одам? нгида паришонхотир б? либ? олади.
?ИС? ЛО?-фаровонлик ва бахтиёрликга ишора.
?ОН-ким тушида? онли к? лмакга йи? илиб тушса бойлик ва хотиржамлик топади агар к? йлагида? он к? рса ва бу? он? айердан ю? иб? олганлигини билмаса демак уни бехудага бирон нарсада айблашар экан тушда инсон? ониш ичётган б? лса но? онуний равишда бойликга ега б? лар экан бурнидан? он о? аётган б? лса жиноий ё’л билан мулк топади.
?ОП-тушда б? ш?оп к? риш яхшиликга ё’йилмайди? архолда? ашшо? ликка далолат аммо? опнинг ичини т? ла к? риш к? п мол егаси б? лмо??а ишорадир.
?ОП? ОН-тушида? оп? он ??йган одам? з ма? садига эришиш учун? амма нарсага тайёр экан агар туш сохибининг? зи? оп? онга тушса демак? нгида ра? иблари? олиб келади кимки тушида бировни? оп? онга илинтирса? нгида? амма ишлари яхши б? лади? оп? онни б? ш к? риш я? ин кунлардаги омадсизликдан далолат.
?ОРА БУЛУТ-о? булут ва? ора булут-адолат билан иш к? радиган хукмдор ёки бошли? рамзи момо? алдиро? ёки ча? мо? билан келадиган? ора булут-зулмкор хукмдор. агар кимники тушида булут бутун осмонни? оплаб олган б? лса ва у момо? алдиро? сиз ва ча? мо? сиз б? лса аллохнинг мар? аматига сазовор б? лади.
?ОРА БУЛУТ-о? булут ва? ора булут-адолат билан иш к? радиган хукмдор ёки бошли? рамзи момо? алдиро? ёки ча? мо? билан келадиган? ора булут-зулмкор? укмдор. агар кимники тушида булут бутун осмонни? оплаб олган б? лса ва у момо? алдиро? сиз ва ча? мо? сиз б? лса аллохнинг мар? аматига сазовор б? лади.
?ОРОВУЛ-тушда? оровул к? риш аввало тинч эминликга ишора с? нг куч? удрат орттиришига й? йилади.
?ОРАТУТ-тушингизда? оратут к? рсангиз? нгингизда даромадингиз ортиб бой б? ласиз.
?ОC? О?-тушда? очо? б? лиш? нгдаги? авф ва тахдиддан огохлантиради.
?ОС?-кимки тушида? ош к? рса? аётда бир мунча т? си? ларни енгиб? тишга т??ри келади.
?УДУ?-суви т? ла? уду? яхшиликга й? йилади агар? уду? дан сув тошиб чи? аётган б? лса мулк топлашга ишорадир.
?УЙОС?-тушдаги? уёш-хукмдор рамзи кимки тушида? зининг? уёш нурларига? ар? б? лганлигини к? рса? нгида ишлари яхши б? лади агар тушида? уёш атрофида? ора булутларнинг сузиб юрганлигини к? рса? нгида? амга ботади ва ишлари ор? ага кетади.
?УЗ? УН-бахцизлик, зарба,?лим, касаллик.
?УЛ (ч? ри)-кимки тушида ч? ри сотиб олган б? лса? нгида истаклари ижобат б? лади агар кимки тушида ёшгина? улинг катта б? либ? олганини к? рса? нгида бузу? ликни ташлайди тушда? ул сотиб олиш? увончдан? улни сотиш? ам андухдан далолат кимки тушида? зининг? ул? илиб сотилаётганини к? рса бу туш камба? ал учун фаровонлик бой одамга ташвиш беморга тузалишдир.
?УЛО?-кимники? уло? и узулиб тушган б? лса? изи? лади ёки хотинига тало? беради агар? уло? ини тозалаётган б? лса? увончли? абар ешитади? зининг гаранг б? лганлигини к? рса диний ва илмий ишларида завол б? лади? уло? ининг ичига? умурс? а кирса? лимидан далолат кимки? уло? ининг ёввойи? айвон ёки филникидек катта б? лса? аройиб во? еалар ешитади.
?УЛФ-тушда ешикга? улф осиш? нгдаги муаммоларни? ал? илишдан? очишга ишора. осилган? улф-д? стларнинг хиёнати. калит соладиган тешиксиз? улф туш сохибининг? нгида иши тез орада? ал болмаслигидан далолат. кимки тушида? алати шаклда? улфни к? рса,?нгида? изи? во? еаларнинг гувохи б? лади
?УРОН-кимки тушида? урон ??иётган б? лса доноликдан далолат.
?УСИС?-кимки тушида к? нгли айниб? усса? нгида гунохлари учун тавба? илади ёки бирон? илган ишидан пушаймон б? лади.
?УC? О?ЛАС?-тушда? з ерини ёки хотинини бемалол ёки? амгинлик билан? учо? лаш оилавий жанжалга ишорадир тушда? з я? инларини? учо? лаш жанжал ва касалликга далолат. оши??з машу? асини тушида? учо? ласа? ам шундай б? лади агар тушингизда кимнидур? увонч билан? учо? лаётган б? лсангиз? нгингизда бахтиёр боласиз тушда нотаниш одамни? учо? лар кутилмаган мехмонга ишора б? лади.
?УС?-кимки тушида? уш к? рса бир пайтлар ё’?отган нарсаси ??лига? айтади. ??ЗИ? ОРИН-тушда ??зи? орин к? рган ёки терган одам? нгида муваффа? иятга еришади.
??Й-тушда ??й к? риш? арбий? лжага ишора агар кимки тушида жуда к? п ??й сотиб олган б? лса? нгида? андайдир жамоага бошли? б? лади бош? а?айвонларга ега б? лиш? ам шуни англатади кимки ??й с? йилганлигини к? рса хукмдордан манфаат к? ради.
??Й Г? С?ТИ-тушда ??й г? шти йемо? ишдаги омадга й? йилади.
??ЛЛАР-кимки тушида нотаниш аёлнинг ялон? оч ??лларини к? рса? нгида мулкга ега б? либ дунёвий ишлари яхши б? лади кимники ??ллари бо? ланган б? лса ишидан ёки динидан махрум б? лади агар ??ллари? уриганини ёки кучсиз б? либ? олганини к? рса я? инлари уни ташлаб кетадилар ??лларни к? плигини к? рса? нгида ажойиб ишларни амалга оширади шарти шуки туш сохиби виждонли одам б? лса. агар виждонсиз одам б? лса бузу? ва жиноий ишларини к? пайтиради кимнингки ??ллари хиноланган
??ЛТИ? ТАЙО?-кимки тушида ??лти? таё? га таяниб юрган б? лса бировдан ёрдам олишига й? йилади.
??Р? УВ-тушингизда бирон нарсадан ??р??ан б? лсангиз? нгингизда асабий холатда боласиз бу асабийлик ишингиз билан бо? ли?.агар тушингизда? зингиз бировни ??р? итган боксангиз? нгингизда? ариндошларингиз ва я? инларингизни бирон янгилик айтиб? айрон? олдирасиз.
???А-кимки тушида шакар? амиш йеса? нгида бош? аларга ширин муомила? илади.
?АЛТАГ ИП-кимки тушида? алтаг ип к? рса, лекин уни чигаллантирмаса? нгида риз? ва фойда к? ради.
?АМГИНЛИК-кимки тушида? амгин б? лса? нгида нимадандир уятга? олади.
?АССОЛ-агар тушингизда? ассол к? рсангиз эхтиёд б? лишингиз керак б? лади чунки? ассолни тушда к? риш касалликга ишорадир.
?ИЖЖАК-агар тушингизда? ижжакни к? рсангиз ёки унинг поласини ешицангиз бошлаб ??йган ишларингиз тез орада нихоясига йетар экан.
?ИЙБАТ-турар жойни? згартиришга й? йилади.
?ИЛДИРАК-тушида? илдирак к? рган одам? нгида егизак фарзанд к? ради.
?ИС? Т-тушингизда? ишт к? рсангиз бу тушни хеч кимга айтманг ва эхтиёд б? линг:бу туш т??ри й? лдан адашишингизга ва д? стларингиздан ажралиб? олишингизга ишорадир. тушда? ишт к? риш? нгдаги й? лга ??йилмаган тижорат ишларидан ва махбуба билан муносабатларнинг яхши емаслигидан далолатдир аммо тушингизда терлаб-пишиб? ишт? уяётган б? лсангиз демак? з?айратингиз ва? аракатларингиз билан хеч? ачон бойлик т? плай олмас экансиз, пиши??иштларни тахлаётган б? лсангиз
?ИС? Т ТЭРУВC? И-тушда? ишт терувчини к? риш ишдаги? ийинчиликлардан далолат.
?ОЗ-кимки тушида? оз к? рса? нгида ё мансабга еришади ёки одамлар? ртасида мав? ейи ортади. тушда? озларнинг узлуксиз? а?иллашлари? нгда бахцизлик келтиради? озларни ча? ириш ва уларга дон бериш мулкга ега б? лишга ишорадир? озларнинг жимо? илаётганларини к? риш сизни севгилингизга б? лган садо? атга ва у билан яхши муомилада б? лишга дават етади.
?ОЗ ВА ТОВУ? Г? С?ТИ-тушида тову? г? штини к? рган ёки йеган киши хотин томонидан фойда к? ради.?оз г? штини к? рган ёки йеган киши судх? рликдан фойда к? ради.
?ОР-агар тушингизда? ор корсангиз? нгингизда муродларингиз? осил б? лади демак сизнинг? имоячи д? стларингиз ва сизни ??ллаб? увватлайдиган улу? кишилар бор.
?УРРА-кимки тушида пешонасининг? урра болганлигини к? рса? нгида? з обр? си т? килади.?АЖ-кимки тушида? аж? илаётганини к? рса барча маша??ату фалокатлрдан ва? ам андухлардан бе? авф б? лади.
?АЙВОННИНГ БОЛАЛАС? И-?ар? андай? айвоннинг болалашини тушда к? риш фарзанд ту? илишига ишорадир.
?АЙЗ-агар аёл киши тушида? з ва? тидан олдин? айз к? рган б? лса? нгида бирон ёмон ишни содир? илади.
?АЛОКАТ-кимки тушида ё’лда автомобил? алокатига учраб тирик? олса? нгида б? ладиган фалокатли ходисалардан ехтиёт б? лмо? и лозим.
?АММОМ-кимки тушида? аммомда ч? милётганини к? рса? ам ташвишдан? алос б? лади агар? аммомни сувсиз к? рса аёллар тамонидан к? нгилсизлик р? й беради.
?АМС? ИРАЛАР-агар киши тушида опасини ёки синглисини к? рса? нгида хуш? абар олади.
?АРАМ-севги можаролари, раш?,хиёнат, муваффа? иятсиз никох.
?АРФЛАР-аёл тушида севгилиси номини бош? арфини ёзаётган б? лса севгилиси унга копда этибор? илмас экан аёл эса бу этиборни? андай? озонишни билмас экан кимки тушида? арфлардан соз ясай олмаётган б? лса онгидаги ро? атдан эхтиёт болмоги керак агар кишининг тушига хорижий? арфлар кирса ва уларни тушунмаётган б? лса онгида ози учун? атарли болган бирон? арорга келади.
ХИБС-кимки тушида хибс? илинган б? лса,?нгида кутилмаган тасодифга учрайди.
?ОВЛИ-кимки тушида ховлини чиннидек тозаланганлигини к? рса-?увонч, итир? ин ховли-к? нгилсизлик.
ХОВУЗ-тушда к? лни к? рмак-м? л к? лчилик рамзи.
ХОЛВА-тушда холва к? риш ва ейиш уч нарсага й? йилади:бойликга, илмга, илтифотга, ширин с? злар тинглашга
ХОМИЙ-тушида хомий к? рган одам манфаат топади.
ХОМИЛАДОРЛИК-?из тушида хомиладор болганини корса? нгида уни номуссизлик кутади хомиладор аёл бундай туш к? рса йенгилгина? утулади, бундай тушни? али бола кутмаётган аёл к? рса;оиласининг мустахкам емаслигидан далолат. Кимки ори? хомиладор аёл билан учрашиб? олса я? ин орада унга омад ёр б? лади.
ХОСИЛ-тушингизда далада катта хосил топласангиз,?нгингизда катта фойда олишингизга ишорадир. Агар аёл киши тушида хосил йи? аётган б? лса, кимки ундан? арз б? лса? нгида ярмини беради ёки сепининг ярми? айтади.
ХУЖЖАТ-кимки тушуда мухим хужжат билан шу? улланаётган б? лса, иши судга тушади.?из бола шундай туш корса севгилисининг хул?-атворидан норози б? лади.
ХУКМДОР-кимники тушида хукмдор бирон жойга тасодифан келган б? лса,?ша жойда зиён ва захмат б? лади. Агар? ша жойга хукмдор ташрифи доимий б? лса, фаровонлик юз беради. Кимки тушида тарих хукмдорнинг? лганлигини к? рса, у холда хукмдорнинг фармону к? рсатмалари амалда б? лар экан. Агар кимки тушида хукмдор билан бирга т? рда? тириб бирон нарса йеётган б? лса то уй? удан к? зини очгунча олдидан дастурхон йи? иштирилмаган б? лса узо? умр к? ришга далолатдир. Кимки хукмдорга я? ин одам болмаса.
ХУСНБУЗАР-кимки тушида юзида к? п хуснбузар к? рса. фоси? ишларининг к? плигига ишора. Юздаги йиринглаб турган хуснбузар ёрилиб кетишини кориш омадга ишора. Аёл юзига хуснбузар тошган еркакни к? рса, бузу? бир одамга р? пара келади.
ХУС? Б?Й? ТЛАР-хушб? й?тларни к? рсангиз ва хидласангиз фойдали ишларга ??л урасиз. Хушбой, биро??уриган? тларни к? риш касал болишга ишорадир. Хуштак-тушингизда хуштак овозини ешицангиз ёки озингиз чалсангиз,?нгингизда фойда олиш ма? садида бузу? ва ярамас ишларни? илар экансиз.?из тушида хуштак чалса, ёмон хул? и учун гап-с? зга? олади. К?пчилик сизга? араб хуштак чалаётган б? лса, жамиятда сизга корсатилган хурмат ё’?олар экан.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.