Уру сперма сифатини ошириш масулотлар дорилар уруни кпайтириш учун тавсиялар — збекистон

Уру сперма сифатини ошириш масулотлар дорилар уруни кпайтириш учун тавсиялар — збекистон

Уру? (сперма) сифатини ошириш ма? сулотлар, дорилар, уру? ни кўпайтириш учун тавсиялар. — Ўзбекистон

Аксарият еркаклар уру? лантиришни режалаштиришни контрасепцияни тўли? рад этиш сифатида тасаввур? илишади. Биро?, бу ундай эмас. Агар фарзанд кўришни режалаштираётган бўлсангиз, контрасепциядан бош тортишдан олдин саломатликни тартибга келтириш керак. Бу фа? атгина аёл томонидан амалга оширилмайди. Эркак спермаси сифати? омиладорлик бошланиши е? тимоли ва бўлажак боланинг со? ли? ига бевосита таъсир? илади. Эркак? атто ўзининг эрлик? увватига тўли? ишонган бўлса? ам, уру? лантиришга тайёргарлик ва? тида уру? фоизини (сифатини) текшириши ва агар керак бўлса, сперматозоидларнинг? аракатчанлигини кучайтириши керак, чунки потенция сперматозоидларнинг сифати пастлиги билан бо? ли? емас. Эркак уру? ини ошириш? а?ида
Сперма сифатини ёмонлаштирадиган омиллар ва уру? фоизини кўтариш учун нима? илиш керак.
Моякларнинг? арорати. Эркакларнинг мояклари таш? арида, ёр? о?да жойлашиши бежизга эмас. Тўла? онли сперматозоидларнинг етилиши учун мояк? арорати нормал тана? ароратидан бир неча даражага паст бўлиши керак. Моякларнинг? ар? андай,?атто арзимаган даражада? изиб кетиши, сперматозоидларнинг? аракатчанлигини сусайтиради. Сперматозоидларнинг? аракатчанлиги бироз ва? тга емас, балки янги спермийлар йетилмагунигача пасаяди. Бола уру? лантиришга тайёргарлик кўраётганда, табиий матолардан тикилган, бўш турадиган ички кийимлар кийиш, шунингдек моякларнинг? изиб кетишига сабаб бўлиши мумкин бўлган омилларини камайтириш тавсия этилади.
Зарарли одатлар: чекиш, спиртли ичимликлар, гиё? вандлик. Бундай? олда уру? фоизини? андай яхшилаш мумкин? Уру? лантириш кутилишидан камида уч ой олдин чекишдан, спиртли ичимликлар ва гиё? ванд моддаларни истеъмол? илишдан бош тортиш. Бу муддат сперма бутунлай янгиланиши учун етарли бўлади.
Но? улай екологик вазият нафа? ат саломатлик, балки спермага? ам салбий таъсир кўрсатади. Кимёвий моддалар (жумладан, маиший кимёвий моддалар) билан доимий ало? алар, мобил телефонлардан чи? адиган нурланиш (оз бўлсада), ифлосланган? аво, чи? инди газлар бу омилларнинг барчаси сперма? олатига салбий таъсир кўрсатади. Бундай? олда, уру? фоизини кўпайтириш ва сперматозоидларнинг? аракатчанлиги даражасини кучайтиришга антиоксидантларни? ўллаш ор? али еришилади. Антиоксидантлар нафа? ат атроф му? ит омилларининг салбий таъсирини бартараф етади, ушбу моддалар шаклланаётган сперматозоидларни? имоя? ам? илади, уларнинг ози? ланишини яхшилайди.
Стрессли? олатлар эркакларнинг репродуктив саломатлигини ёмонлаштиради. Бу? олатда кўпро? дам олиш, вазиятни тинчро??олатга ўзгартириш тавсия этилади.
Жинсий ало? адан са? ланиш муддати
Кўпчилик агар бир неча кун «чидаб» турилса, уру? лантириш е? тимоли ошади деб? исоблайди. Албатта бу фикрда? а?и? ат мавжуд, аммо меъёрни унутмаслик керак.
Жа? он Со? ли? ни Са? лаш Ташкилоти (ЖССТ) тавсияларига кўра, са? ланиш муддати 2 кундан 4 кунгача бўлиши керак, агар кунлар кам бўлса, сперма ми? дори йетарли бўлмаслиги мумкин. Аммо бунинг тескари тарафи? ам мавжуд: менструал сиклнинг уру? лантириш учун енг? улай бўлган кунини ўтказиб юбориш.
Узо? са? ланишдан кейин сперматозоидлар сифати ўзгаради ва у со? лом бола уру? лантириш учун йетарли бўлмаслиги мумкин.
Сперма сифатини пар? ез ор? али яхшилаш
?ар бир инсоннинг саломатлиги унинг ов? атланиш хусусиятларига бевосита бо? ли?. Уру? лантиришни режалаштириш даврида кундалик таомномага уру? фоизини яхшилайдиган ма? сулотларни киритиш лозим. Аммо сперма сифатини яхшилаш учун фа? ат ози?-ов? ат ма? сулотлари йетарли бўлмаслиги мумкин. Шу сабабли, шифокор мувозанатли пар? ез билан биргаликда бўлажак оталар учун махсус препаратлар? абул? илишни буюриши мумкин. Бундай комплекслар зарур витаминлар, аминокислоталар ва микроелементларни ўз ичига олади.
Сперматогенезни яхшилайдиган ма? сулотлар,?оида тари? асида, консервантлар ва бўё? моддаларини ўз ичига олмайди, табиий таркибга ега ва? овурилмаган ва кўп ми? дорда ё? да тайёрланмаган бўлади. Бундай ма? сулотларга кам ё? ли гўшт, денгиз бали? лари, мавсумий сабзавотлар ва мевалар киради.
Спермани кўпайтириш учун ва унинг сифатига ижобий таъсир кўрсатувчи микроелемент ва витаминларга? уйидагилар киради:
Калций;

C, Д, Э витаминлари;
Бета-каротин — тў?-сари? ва? изил рангли сабзавотларда кўп;
Рух — дуккаклиларда кўп;
Омега 3 тўйинмаган ё? кислоталари (булар уру? фоизи ва сифатига енг кўп даражада таъсир? илади) — ё? ли бали? турларида кўп.
Бўлажак ота ё? ли ва о? ир ов? атдан бутунлай воз кечиши керак. Бундан таш? ари, консервантлар, стабилизаторлар ва хушбўйлаштирувчи моддаларни ўз ичига олган ма? сулотларни таомномадан бутунлай чи? ариб? илиш керак. Бу? ўшимчалар сперма? олатига салбий таъсир кўрсатади. Бундан таш? ари, таъмни яхшиловчи? ўшимчалар ишта? ани оширади, кўп йеб юбориш ва вазн орттиришга сабаб бўлади, тана вазни орти? ча бўлган еркакларда спермограмма та? лили (анализи) анча ёмонро? бўлади, потенция билан бо? ли? муоаммолар? ам тез-тез учрайди.?изи? и шундаки, ё? ли ози?-ов? ат ма? сулотлар истеъмолини чеклаш натижасида нормал ёки оз? ин еркакларда уру? сифати сезиларли даражада ёмонлашади.
Сперма сифатини дори препаратлари билан ошириш
Аллергик реакцияларни даволаш учун дорилар, аналгетиклар, антибиотиклар, стероидлар буларнинг барчаси еркак уру? и?олатига салбий таъсир кўрсатади.?атто Виагра сингари препарат? ам сперматозоидларнинг? аракатчанлигини камайтиради. Сперматозоидаларнинг? аракатчанлик даражасини ошириш учун шифокор гормонли махсус дори-дармонларни тавсия? илиши мумкин. Биро?, бундай дори-дармонларни тайинлаш учун спермограмма ва бош? а синовларни ўтказиш керак бўлади.
Спермограммани? андай яхшилаш мумкин?
Агар жуда узо? муддат ичида (бир йилдан орти?) уру? лантириш имкони бўлмаса,?ар иккала жуфт? ам мутахассислар? узурида тўли? текширувдан ўтишлари, бўлажак ота эса спермограмма учун та? лил топшириши керак бўлади. Ушбу лаборатория та? лили давомида муайян ми? дордаги спермада? аракатчан сперматозоидларнинг ми? дори ва уларнинг? аётийлиги? исобланади. Спермограмма та? лили бола уру? лантиришнинг? а?и? ий имконини ани? лайди. Ушбу та? лил нафа? ат патологияларни ани? лашга ёрдам беради. Уру? лантира олмасликнинг сабаби бўлган енг кўп учрайдиган патология бу сперма ми? дорининг йетишмаслиги ёки сперматозоидларнинг кам? аракатчанлигидир. Аммо бу ташхис аслида касаллик емас, балки? олатдир, кўпинча у ва? тинча бўлади.
Дори-дармонларни? абул? илмасдан репродуктив саломатликни яхшилашга? аратилган бир? атор тавсиялар мавжуд:

Турмуш тарзини ўзгартириш. Бу дегани,?омиладорликни режалаштириш пайтида спиртли ичимликлар, никотин, наркотик моддалардан бутунлай воз кечиш керак. Бундан таш? ари, жисмоний маш? лар? илишни бошлаш (баъзи? олларда шифокор, аксинча, жисмоний фаолликни камайтиришни тавсия? илади) ва тана вазнини меъёрга келтириш керак.
Мувозанатли ов? атланиш«сперматозоидлар сифатини? андай? илиб ошириш мумкин» деган саволга яна бир жавоб. Бундан таш? ари, шифокор эркакка антиоксидантлар? абул? илишни тавсия? илиши мумкин. Антиоксидантлар шаклланаётган сперматозоидларни ва улар олиб юрувчи генетик материални эркин радикалларнинг вайронкор таъсиридан? имоя? илади.
Стрессли вазиятлардан? очиш. Репродуктив саломатлик? олати еркакнинг? ис-туй? уларига бевосита бо? ли?. Кўпро? дам олиш ва ижобий эмоциялар — бу со? лом фарзанд уру? лантиришнинг муваффа? ият калитидир.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.