Узбекистон республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида — узбекистон

Узбекистон республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида — узбекистон

Узбекистон республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида — узбекистон

Конунчилик палатаси томонидан 2017 йил 28 сентябрда кабул килинган
Сенат томонидан 2017 йил 4 октябрда маъкулланган
1-модда. Узбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрда кабул килинган «Прокуратура тугрисида»ги 746-ХII-сонли Конунига (Узбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августда кабул килинган 257-II-сонли Конуни тахририда) (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 йил, № 9-10, 168-модда; 2003 йил, № 5, 67-модда; 2005 йил, № 1, 18-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 6, 249-модда; 2008 йил, № 9, 487-модда, № 12, 636-модда; 2011 йил, № 4, 101-модда; 2012 йил, № 9/2, 244-модда; 2015 йил, № 8, 310-модда; 2016 йил, № 9, 276-модда; 2017 йил, № 3, 47-модда, № 6, 300-модда, № 9, 510-модда) куйидаги узгартиш ва кушимча киритилсин:
1) 10-модданинг иккинчи кисми куйидаги тахрирда баён этилсин:
«Узбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузурида Солик, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга карши курашиш департаменти хамда Мажбурий ижро бюроси, шунингдек уларнинг жойлардаги булинмалари фаолият курсатади»;
2) куйидаги мазмундаги 181-модда билан тулдирилсин:
«181-модда. Узбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Мажбурий ижро бюроси хамда унинг худудий булинмалари
Узбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузурида Мажбурий ижро бюроси (бундан буён матнда Бюро деб юритилади) ташкил этилади. Бюрони макоми, мехнатга хак тулаш, тиббий ва транспорт таъминоти шарт-шароитлари буйича Узбекистон Республикаси Бош прокурорининг уринбосарига тенглаштирилган, Узбекистон Республикаси Бош прокурорининг такдимномасига биноан Узбекистон Республикаси Президенти томонидан лавозимга тайинланадиган хамда лавозимидан Узбекистон Республикаси Президенти томонидан озод этиладиган директор бошкаради.
Бюро директори лавозимига кура Узбекистон Республикаси Бош давлат ижрочиси хисобланади.
Бюро директорининг уринбосарлари Бюро директорининг такдимномасига биноан Узбекистон Республикаси Бош прокурори томонидан лавозимга тайинланади хамда лавозимидан озод этилади.
Бюро худудий бошкармаларининг бошликлари Бюро директорининг такдимномасига биноан Узбекистон Республикаси Бош прокурори томонидан лавозимга тайинланади хамда лавозимидан озод этилади.
Бюронинг туман (шахар) булимлари бошликлари Бюро директори томонидан лавозимга тайинланади хамда лавозимидан озод этилади.
Бюро ва унинг худудий булинмаларининг ташкил этилиши ва фаолияти тартиби конун хужжатларида белгиланади».
2-модда. Узбекистон Республикасининг 1993 йил 3 сентябрда кабул килинган «Ветеринария тугрисида»ги 935-XII-сонли Конунига (Узбекистон Республикасининг 2015 йил 29 декабрда кабул килинган УРК-397-сонли Конуни тахририда) (Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2015 йил, № 12, 453-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 7-модда куйидаги тахрирда баён этилсин:
«7-модда. Узбекистон Республикаси Давлат ветеринария кумитасининг ваколатлари
Узбекистон Республикаси Давлат ветеринария кумитаси (бундан буён матнда Давлат ветеринария кумитаси деб юритилади):
ветеринария сохасида ягона давлат сиёсатини амалга оширади;
ветеринария сохасидаги давлат дастурларини ишлаб чикади хамда уларни амалга оширишда иштирок этади;
ветеринария сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни ишлаб чикишда иштирок этади;
ветеринария, ветеринария-санитария коидалари ва нормаларини ишлаб чикади хамда тасдиклайди;
давлат ветеринария назоратини амалга оширади;
давлат ветеринария хизматининг худудий булинмалари тугрисидаги низомларни ишлаб чикади ва тасдиклайди;
ветеринария сохасидаги фаолиятни бевосита амалга оширувчи хамда тадбирлар ва дастурларни руёбга чикаришда иштирок этувчи органлар хамда муассасаларнинг, шунингдек давлат ва хужалик бошкаруви органлари хамда махаллий давлат хокимияти органларининг ушбу сохадаги хамкорлигини мувофиклаштириб боради;
тегишли давлат ва хужалик бошкаруви органлари билан биргаликда эпизоотияга карши тадбирлар утказилишини таъминлайди;
ветеринар осойишталикни таъминлаш, хайвонлар юкумли касалликларини эрта аниклаш, уларга ташхис куйиш ва улар таркалишининг олдини олишга доир профилактика ишларининг самарадорлиги юзасидан мониторингни амалга оширади;
мамлакат худуди хайвонларнинг юкумли касалликлари олиб кирилишидан мухофаза килинишини, хайвонлар соглигини профилактика килиш ва даволашнинг замонавий усуллари жорий этилишини, ветеринария дори воситаларининг махаллий хамда хорижий илм-фан ютукларини жорий этишга асосланган янги турлари ва шакллари ишлаб чикарилишини таъминлайди;
ветеринария фаолиятини лицензиялашни амалга оширади;
давлат ветеринария хизмати назорати остидаги товарларнинг Узбекистон Республикасига олиб кирилишига ва Узбекистон Республикасидан олиб чикилишига, шунингдек Узбекистон Республикаси худуди оркали транзитига белгиланган тартибда рухсатнома беради;
махаллий ва импорт килинадиган ветеринария дори воситалари хамда озукабоп кушимчаларни руйхатдан утказишни ва уларга руйхатдан утказилганлик гувохномаларини беришни амалга оширади;
ветеринария сохасидаги хукукбузарликлар профилактикаси буйича чора-тадбирларни тизимли асосда уз вактида ишлаб чикишни ва сифатли амалга оширишни ташкил этишни таъминлайди;
идоравий хамда ишлаб чикаришдаги ветеринария хизматининг хайвонларни касалликлардан химоя килиш, хайвонотга мансуб махсулот ва хом ашё хавфсизлигини таъминлашга доир фаолиятини мувофиклаштиради;
ветеринария сохасида илмий, услубий ва таълим салохияти хар томонлама ривожлантирилишини, илмий тадкикотлар йуналишлари белгиланишини, фундаментал ва амалий тадкикотлар, инновация ишланмаларининг ветеринария амалиётига жорий этилишини мувофиклаштиради;
кадрларни кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, рахбариятнинг хамда мутахассисларнинг иш услуби хамда шаклларини такомиллаштириш, шу жумладан тузилмавий булинмаларнинг уз зиммасига юклатилган вазифалар уз вактида ва сифатли ижро этилиши юзасидан масъулиятини ошириш тизимини ташкил этади;
халкаро хамкорликни амалга оширишда иштирок этади, халкаро ветеринария ташкилотларида Узбекистон Республикасининг манфаатларини ифодалайди.
Давлат ветеринария кумитаси конун хужжатларига мувофик бошка ваколатларни хам амалга ошириши мумкин»;
2) 10-модда куйидаги тахрирда баён этилсин:
«10-модда. Давлат ветеринария хизматини бошкариш
Давлат ветеринария хизмати Давлат ветеринария кумитаси, Коракалпогистон Республикаси ветеринария кумитаси, вилоятлар ва Тошкент шахар ветеринария бошкармалари, Давлат чегарасидаги ва транспортдаги давлат ветеринария назорати бошкармаси, туманлар (шахарлар) ветеринария булимлари, лабораториялар, Республика хайвонлар касалликлари ва озик-овкат махсулотлари хавфсизлиги давлат ташхис маркази, Ветеринария дори воситалари ва озукабоп кушимчаларнинг сифати ва муомаласини назорат килиш давлат илмий маркази, Ветеринария илмий-тадкикот институти, шунингдек ветеринария участкалари, бозорлардаги ветеринария-санитария экспертиза лабораторияларидан, чегара ва транспорт ветеринария пунктларидан (участкаларидан) хамда бошка муассасалардан иборатдир.
Давлат ветеринария кумитасига раис рахбарлик килади. Давлат ветеринария кумитасининг мансабдор шахслари куйидаги тартибда лавозимга тайинланади ва лавозимидан озод килинади:
Давлат ветеринария кумитасининг раиси Узбекистон Республикаси Бош вазирининг такдимномасига биноан Узбекистон Республикаси Президенти томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимидан озод этилади;
Давлат ветеринария кумитаси раисининг уринбосарлари Узбекистон Республикаси Президенти томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимидан озод этилади;
Коракалпогистон Республикаси ветеринария кумитаси раиси Давлат ветеринария кумитаси билан келишилган холда Коракалпогистон Республикаси Жукорги Кенгеси томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимидан озод этилади;
вилоятлар ва Тошкент шахар ветеринария бошкармаларининг бошликлари вилоятлар ва Тошкент шахар хокимларининг такдимномасига биноан Давлат ветеринария кумитаси раиси томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимидан озод этилади;
туманлар (шахарлар) ветеринария булимлари бошликлари туман (шахар) хокимларининг такдимномасига биноан Коракалпогистон Республикаси ветеринария кумитаси раиси, вилоятлар ва Тошкент шахар ветеринария бошкармаларининг бошликлари томонидан лавозимга тайинланади хамда лавозимидан озод этилади;
Республика хайвонлар касалликлари ва озик-овкат махсулотлари хавфсизлиги давлат ташхис марказининг, Ветеринария дори воситалари ва озукабоп кушимчаларнинг сифати ва муомаласини назорат килиш давлат илмий марказининг, Ветеринария илмий-тадкикот институтининг, Давлат чегарасидаги ва транспортдаги давлат ветеринария назорати бошкармасининг, шунингдек чегара ва транспорт ветеринария пунктларининг (участкаларининг) рахбарлари Давлат ветеринария кумитаси раиси томонидан лавозимга тайинланади хамда лавозимидан озод этилади.
Давлат ветеринария хизматининг бошка муассасалари рахбарларини тайинлаш ва лавозимидан озод килиш тартиби конун хужжатларида белгиланади.
Коракалпогистон Республикаси ветеринария кумитаси, вилоятлар ва Тошкент шахар ветеринария бошкармалари Давлат ветеринария кумитасига, шунингдек тегишинча Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгашига, вилоятлар ва Тошкент шахар хокимликларига хисобот беради.
Давлат ветеринария кумитасининг ташкилий тузилмаси Узбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдикланади. Узбекистон Республикаси Давлат ветеринария кумитаси тугрисидаги низом Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан тасдикланади»;
3) 12-модда куйидаги тахрирда баён этилсин:
«12-модда. Давлат ветеринария инспекторлари
Давлат ветеринария кумитасининг раиси — Узбекистон Республикаси Бош давлат ветеринария инспектори, унинг уринбосарлари — Узбекистон Республикаси Бош давлат ветеринария инспекторининг уринбосарлари (раиснинг иктисодий масалалар буйича уринбосари бундан мустасно), Давлат ветеринария кумитаси Давлат ветеринария назорати бошкармасининг ветеринар мутахассислари — уз ваколатлари доирасида давлат ветеринария инспекторлари хисобланади.
Давлат чегарасидаги ва транспортдаги давлат ветеринария назорати бошкармаси бошлиги — давлат чегарасидаги ва транспортдаги бош давлат ветеринария инспектори, унинг уринбосарлари — давлат чегарасидаги ва транспортдаги бош давлат ветеринария инспекторининг уринбосарлари хисобланади.
Коракалпогистон Республикаси ветеринария кумитасининг раиси, вилоятлар ва Тошкент шахар ветеринария бошкармаларининг бошликлари — Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар бош давлат ветеринария инспекторлари, уларнинг уринбосарлари — тегишинча Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар бош давлат ветеринария инспекторларининг уринбосарлари хисобланади.
Туманлар (шахарлар) ветеринария булимларининг бошликлари тегишли туманларнинг (шахарларнинг) бош давлат ветеринария инспекторлари хисобланади.
Ветеринария участкаларининг ва бозорлардаги ветеринария-санитария экспертиза лабораторияларининг мудирлари тегишли участкалардаги ва бозорлардаги давлат ветеринария инспекторлари хисобланади.
Чегара ва транспорт ветеринария пунктларининг (участкаларининг) бошликлари хамда ветеринар врачлари тегишли чегара ва транспорт ветеринария пунктларининг (участкаларининг) давлат ветеринария инспекторлари хисобланади»;
4) 14-модданинг иккинчи кисмидаги «Давлат ветеринария бош бошкармаси» деган сузлар «Давлат ветеринария кумитаси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
5) 17-модданинг иккинчи кисмидаги «Давлат ветеринария бош бошкармаси» деган сузлар «Давлат ветеринария кумитаси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
6) 19-модда биринчи кисмининг ун биринчи хатбошисидаги «Давлат ветеринария бош бошкармаси» деган сузлар «Давлат ветеринария кумитаси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
7) 22-модданинг бешинчи кисмидаги «Давлат ветеринария бош бошкармаси» деган сузлар «Давлат ветеринария кумитаси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
8) 27-модданинг учинчи кисмидаги «Узбекистон Республикаси Кишлок ва сув хужалиги вазирлиги» деган сузлар «Давлат ветеринария кумитаси» деган сузлар билан алмаштирилсин.
3-модда. Узбекистон Республикасининг 1994 йил 5 майда кабул килинган «Банкротлик тугрисида»ги 1054-XII-сонли Конунига (Узбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелда кабул килинган 474-II-сонли Конуни тахририда) (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, № 5, 63-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 12, 414-модда; 2008 йил, № 12, 640-модда; 2009 йил, № 1, 1-модда, № 4, 133-модда, № 9, 330-модда; 2010 йил, № 9, 337-модда; 2011 йил, № 10, 270-модда; 2012 йил, № 12, 334-модда; 2014 йил, № 5, 130-модда, № 9, 244-модда, № 12, 343-модда; 2015 йил, № 8, 312-модда; 2017 йил, № 9, 510-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 45-модданинг туртинчи кисмидаги «суд ижрочисига» деган сузлар «давлат ижрочисига» деган сузлар билан алмаштирилсин;
2) 50-модданинг иккинчи кисмидаги «суд ижрочисига» деган сузлар «давлат ижрочисига» деган сузлар билан алмаштирилсин;
3) 125-модданинг иккинчи кисмидаги «суд ижрочилари» деган сузлар «давлат ижрочилари» деган сузлар билан алмаштирилсин;
4) 181-модданинг биринчи кисмидаги «суд ижрочисига» деган сузлар «давлат ижрочисига» деган сузлар билан алмаштирилсин.
4-модда. Узбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда кабул килинган 2013–XII-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига (Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 2, 5-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 12, 269-модда; 1997 йил, № 2, 56-модда, № 9, 241-модда; 1998 йил, № 5-6, 102-модда, № 9, 181-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда, № 5, 124-модда, № 9, 229-модда; 2000 йил, № 5-6, 153-модда, № 7–8, 217-модда; 2001 йил, № 1-2, 11, 23-моддалар, № 9–10, 165, 182-моддалар; 2002 йил, № 9, 165-модда; 2003 йил, № 5, 67-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда, № 9, 171-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 12, 418-модда; 2006 йил, № 6, 261-модда; 2007 йил, № 4, 166-модда, № 6, 248, 249-моддалар, № 9, 422-модда, № 12, 594, 595, 607-моддалар; 2008 йил, № 4, 177, 187-моддалар, № 9, 482, 484, 487-моддалар, № 12, 636, 641-моддалар; 2009 йил, № 1, 1-модда, № 4, 136-модда, № 9, 335-модда, № 12, 469, 470-моддалар; 2010 йил, № 6, 231-модда, № 9, 334, 336, 337, 342-моддалар, № 12, 477-модда; 2011 йил, № 4, 103, 104-моддалар, № 9, 252-модда,№ 12/2, 363-модда; 2012 йил, № 1, 3-модда, № 9/2, 244-модда, № 12, 336-модда; 2014 йил, № 9, 244-модда; 2015 йил, № 8, 310, 312-моддалар, № 12, 452-модда; 2016 йил, № 4, 125-модда, № 9, 276-модда, № 12, 385-модда; 2017 йил, № 3, 47-модда, № 6, 300-модда, № 9, 510-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 211-модданинг 1-банди куйидаги тахрирда баён этилсин:
«1) гумон килинувчига, айбланувчига, судланувчига, махкумга тегишли булган жиноят куроллари мусодара килиниши керак ва улар тегишли муассасаларга топширилади ёки йук килиб юборилади. Гумон килинувчига, айбланувчига, судланувчига, махкумга тегишли булмаган мол-мулк конуний эгаларига, мулкдорларига ёки уларнинг хукукий ворисларига, шунингдек меросхурларига кайтариб берилади. Гумон килинувчига, айбланувчига, судланувчига, махкумга тегишли булмаган мол-мулкнинг конуний эгалари, мулкдорлари ёки уларнинг хукукий ворислари, худди шунингдек меросхурлари аникланмаган такдирда, ушбу мол-мулк давлат даромадига утказилади»;
2) 531-модданинг саккизинчи кисмидаги «суд ижрочиларига» деган сузлар «давлат ижрочиларига» деган сузлар билан алмаштирилсин.
5-модда. Узбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда кабул килинган 2015-XII-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодексига (Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 3, 6-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 йил, № 9, 193-модда, № 12, 269-модда; 1996 йил, № 5-6, 69-модда, № 9, 144-модда; 1997 йил, № 2, 56-модда, № 4-5, 126-модда, № 9, 241-модда; 1998 йил, № 3, 38-модда, № 5-6, 102-модда, № 9, 181-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда, № 5, 124-модда, № 9, 229-модда; 2000 йил, № 5-6, 153-модда, № 7-8, 217-модда; 2001 йил, № 1-2, 23-модда, № 9-10, 165, 182-моддалар; 2002 йил, № 1, 20-модда, № 9, 165-модда; 2003 йил, № 1, 8-модда, № 5, 67-модда, № 9–10, 149-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда, № 5, 90-модда, № 9, 171-модда; 2005 йил, № 1, 18-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 9, 312-модда, № 12, 413, 417, 418-моддалар; 2006 йил, № 6, 261-модда, № 9, 498-модда, № 10, 536-модда, № 12, 656, 659-моддалар; 2007 йил, № 4, 158, 159, 164, 165-моддалар, № 9, 416, 421-моддалар, № 12, 596, 604, 607-моддалар; 2008 йил, № 4, 181, 189, 192-моддалар, № 9, 486, 488-моддалар, № 12, 640, 641-моддалар; 2009 йил, № 1, 1-модда, № 9, 334, 335, 337-моддалар, № 10, 380-модда, № 12, 462, 468, 470, 472, 474-моддалар; 2010 йил, № 5, 175, 179-моддалар, № 6, 231-модда, № 9, 335, 339, 341-моддалар, № 10, 380-модда, № 12, 468, 473, 474-моддалар; 2011 йил, № 1, 1-модда, № 4, 104, 105-моддалар, № 9, 247, 252-моддалар, № 12/2, 365-модда; 2012 йил, № 4, 108-модда, № 9/1, 242-модда, № 12, 336-модда; 2013 йил, № 4, 98-модда, № 10, 263-модда; 2014 йил, № 1, 2-модда, № 5, 130-модда, № 9, 244-модда, № 12, 341, 343-моддалар; 2015 йил, № 6, 228-модда, № 8, 310, 312-моддалар, № 12, 452-модда; 2016 йил, № 1, 2-модда, № 4, 125-модда, № 9, 276-модда, № 12, 383, 385-моддалар; 2017 йил, № 4, 138-модда, № 6, 300-модда, № 9, 510-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 27-модданинг биринчи кисми куйидаги тахрирда баён этилсин:
«Маъмурий хукукбузарликни содир этиш куроли булган ашёни ёки маъмурий хукукбузарликнинг бевосита ашёсини мусодара килиш мазкур ашёни хак туламасдан мажбурий тарзда давлат мулкига утказишдан иборат булиб, ушбу чора маъмурий ишлар буйича туман (шахар) судининг судьяси томонидан кулланилади. Хукукбузарнинг шахсий мулки булмаган ашё мусодара килиниши мумкин эмас, муомаладан чикарилган ашёлар бундан мустасно»;
2) 1981-модданинг диспозициясидаги «суд ижрочиси» деган сузлар «давлат ижрочиси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
3) 245-модданинг биринчи кисми «99, 100» ракамларидан кейин «101 (умумий фойдаланишдаги иссиклик тармоклари ва иссиклик энергиясини хисобга олиш асбобларига оид кисмида)» деган сузлар, «1601, 161» ракамларидан кейин «163» раками билан тулдирилсин;
4) 2453-модданинг биринчи кисмидаги «101, 163» ракамлари «101 (умумий фойдаланишдаги электр ва газ тармоклари хамда электр энергияси ва табиий газни хисобга олиш асбобларига оид кисмида)» деган сузлар билан алмаштирилсин;
5) 259-модда иккинчи кисмининг учинчи хатбошиси куйидаги тахрирда баён этилсин:
«Узбекистон Республикаси Давлат ветеринария кумитасининг давлат ветеринария инспекторлари, туманлар ва шахарларнинг бош давлат ветеринария инспекторлари, чегара ва транспорт ветеринария пунктларининг (участкаларининг) давлат ветеринария инспекторлари хамда ветеринария участкаларининг ва бозорлардаги ветеринария-санитария экспертиза лабораторияларининг давлат ветеринария инспекторлари — энг кам ойлик иш хакининг бир бараваригача микдорда жарима солишга»;
6) 333-модданинг иккинчи кисмидаги «суд ижрочиси» деган сузлар «давлат ижрочиси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
7) 337-модданинг матнидаги «Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Суд карорларини ижро этиш, судлар фаолиятини моддий-техника жихатидан ва молиявий таъминлаш департаменти органлари суд ижрочилари» деган сузлар «Узбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Мажбурий ижро бюроси органларининг давлат ижрочилари» деган сузлар билан алмаштирилсин;
8) 339-модданинг матнидаги «суд ижрочиси» деган сузлар «давлат ижрочиси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
9) 348-модданинг матнидаги «суд ижрочисига» деган сузлар «давлат ижрочисига» деган сузлар билан алмаштирилсин.
6-модда. Узбекистон Республикасининг 1995 йил 21 декабрда кабул килинган 161-I-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Мехнат кодекси (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 йил, 1-сонга илова; 1997 йил, № 2, 65-модда; 1998 йил, № 5-6, 102-модда, № 9, 181-модда; 1999 йил, № 1, 20-модда, № 5, 112, 124-моддалар, № 9, 229-модда; 2001 йил, № 5, 89-модда, № 9–10, 182-модда; 2002 йил, № 1, 20-модда, № 9, 165-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005 йил, № 9, 312-модда; 2009 йил, № 12, 470, 471-моддалар; 2010 йил, № 12, 472-модда; 2012 йил, № 9/1, 238-модда; 2013 йил, № 4, 98-модда, № 10, 263-модда; 2014 йил, № 1, 2-модда; 2015 йил, № 8, 312-модда; 2016 йил, № 4, 125-модда, № 12, 383-модда; 2017 йил, № 9, 510-модда) 266-моддасининг туртинчи кисмидаги «суд ижрочиси» деган сузлар «давлат ижрочиси» деган сузлар билан алмаштирилсин.
7-модда. Узбекистон Республикасининг 1997 йил 24 апрелда кабул килинган «Табиий монополиялар тугрисида»ги 398-I-сонли Конуни (Узбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августда кабул килинган 815-I-сонли Конуни тахририда) (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 йил, № 9, 212-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 10, 536-модда; 2007 йил, № 12, 591-модда; 2010 йил, № 12, 466-модда; 2013 йил, № 4, 98-модда, № 10, 263-модда; 2014 йил, № 12, 343-модда; 2016 йил, № 4, 125-модда) 7-моддасининг учинчи кисмидаги «хафта» деган суз «ой» деган суз билан алмаштирилсин.
8-модда. Узбекистон Республикасининг 1997 йил 25 апрелда кабул килинган 409-I-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодексига (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, № 6, 175-модда; 2003 йил, № 9-10, 149-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 6, 248-модда, № 9, 422-модда, № 12, 595-модда; 2008 йил, № 4, 187-модда, № 12, 636, 641-моддалар; 2009 йил, № 4, 136-модда, № 12, 470-модда; 2010 йил, № 9, 334-модда; 2012 йил, № 9/1, 238-модда; 2014 йил, № 9, 244-модда; 2015 йил, № 8, 310-модда; 2017 йил, № 3, 47-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 14-модданинг биринчи кисми куйидаги тахрирда баён этилсин:
«Жарима тарикасидаги жазо Узбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Мажбурий ижро бюроси томонидан ижро этилади»;
2) 19-модданинг биринчи кисмидаги «суд ижрочиси» деган сузлар «давлат ижрочиси» деган сузлар билан алмаштирилсин.
9-модда. Узбекистон Республикасининг 1997 йил 30 августда кабул килинган 477-I-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Фукаролик процессуал кодексига (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, 9-сонга илова; 2001 йил, № 1-2, 11-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда, № 9, 171-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 8, 367-модда; 2008 йил, № 4, 185-модда; 2009 йил, № 1, 1-модда, № 9, 332-модда; 2010 йил, № 6, 231-модда, № 9, 335-модда; 2011 йил, № 4, 104-модда; 2012 йил, № 9/2, 244-модда; 2013 йил, № 4, 98-модда; 2014 йил, № 5, 130-модда, № 12, 343-модда; 2015 йил, № 6, 228-модда, № 8, 312-модда; 2016 йил, № 9, 276-модда; 2017 йил, № 3, 47-модда, № 4, 136-модда, № 9, 510-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 34-модданинг биринчи кисмидаги «суд ижрочисининг» деган сузлар «давлат ижрочисининг» деган сузлар билан алмаштирилсин;
2) 215-модданинг биринчи кисмидаги «суд ижрочисининг» деган сузлар «давлат ижрочисининг» деган сузлар билан алмаштирилсин;
3) 216-модданинг иккинчи кисмидаги «шунингдек суд хужжатини ижро этиш суд ижрочисининг иш юритувида булса, суд ижрочисига юборилади» деган сузлар «шунингдек суд хужжатини ижро этиш давлат ижрочисининг иш юритувида булса, давлат ижрочисига юборилади» деган сузлар билан алмаштирилсин;
4) 376-модданинг матнидаги «суд ижрочиси» деган сузлар «давлат ижрочиси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
5) 380-модданинг матнидаги «суд ижрочисининг» деган сузлар «давлат ижрочисининг» деган сузлар билан алмаштирилсин.
10-модда. Узбекистон Республикасининг 1997 йил 30 августда кабул килинган 478-I-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Хужалик процессуал кодексига (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, № 9, 234-модда; 1998 йил, № 5-6, 102-модда; 2001 йил, № 1-2, 11-модда; 2002 йил, № 9, 165-модда; 2003 йил, № 9–10, 149-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 7, 373-модда; 2007 йил, № 8, 367-модда; 2008 йил, № 9, 490-модда, № 12, 640-модда; 2009 йил, № 1, 1-модда; 2010 йил, № 6, 231-модда; 2011 йил, № 4, 104-модда; 2012 йил, № 9/2, 244-модда; 2013 йил, № 4, 98-модда, № 10, 263-модда; 2014 йил, № 5, 130-модда, № 9, 244-модда; 2015 йил, № 8, 312-модда, № 12, 452-модда; 2017 йил, № 4, 137-модда, № 6, 300-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 150-модданинг биринчи кисмидаги «суд ижрочисининг» деган сузлар «давлат ижрочисининг» деган сузлар билан алмаштирилсин;
2) 210-модданинг иккинчи ва туртинчи кисмларидаги «суд ижрочисига» деган сузлар «давлат ижрочисига» деган сузлар билан алмаштирилсин;
3) 217-модданинг:
биринчи кисмидаги «суд ижрочисининг» деган сузлар «давлат ижрочисининг» деган сузлар билан алмаштирилсин;
туртинчи кисмидаги «шунингдек суд хужжатини ижро этиш суд ижрочисининг иш юритувида булса, суд ижрочисига юборилади» деган сузлар «шунингдек суд хужжатини ижро этиш давлат ижрочисининг иш юритувида булса, давлат ижрочисига юборилади» деган сузлар билан алмаштирилсин.
11-модда. Узбекистон Республикасининг 1997 йил 30 августда кабул килинган «Озик-овкат махсулотининг сифати ва хавфсизлиги тугрисида»ги 483-I-сонли Конуни (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, № 9, 239-модда; 2003 йил, № 5, 67-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 4, 157-модда; 2016 йил, № 12, 383-модда; 2017 йил, № 4, 137-модда) 4-моддасининг биринчи кисмидаги «Кишлок ва сув хужалиги вазирлиги хузуридаги Бош давлат ветеринария бошкармаси» деган сузлар «Давлат ветеринария кумитаси» деган сузлар билан алмаштирилсин.
12-модда. Узбекистон Республикасининг 1998 йил 30 апрелда кабул килинган 607-I-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Оила кодексига (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 йил, 5-6-сонга илова; 2003 йил, № 1, 8-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 4, 157-модда; 2008 йил, № 4, 189-модда; 2009 йил, № 9, 328-модда; 2010 йил, № 9, 334, 335-моддалар; 2011 йил, № 12/2, 363-модда; 2013 йил, № 4, 98-модда; 2014 йил, № 1, 2-модда; 2016 йил, № 9, 276-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 89-модданинг биринчи кисмидаги «суд ижрочиси» деган сузлар «давлат ижрочиси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
2) 138-модданинг биринчи ва иккинчи кисмларидаги «суд ижрочисига» ва «суд ижрочисини» деган сузлар тегишинча «давлат ижрочисига» ва «давлат ижрочисини» деган сузлар билан алмаштирилсин;
3) 140-модданинг биринчи кисмидаги «суд ижрочиси» деган сузлар «давлат ижрочиси» деган сузлар билан алмаштирилсин.
13-модда. Узбекистон Республикасининг 2001 йил 11 майда кабул килинган «Ахолини сил касаллигидан мухофаза килиш тугрисида»ги 215-II-сонли Конунига (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 йил, № 5, 84-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2009 йил, № 12, 470-модда; 2013 йил, № 4, 98-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 8-модданинг биринчи кисмидаги «Кишлок ва сув хужалиги вазирлигининг давлат ветеринария хизмати» деган сузлар «Давлат ветеринария кумитаси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
2) 10-модданинг матнидаги «Кишлок ва сув хужалиги вазирлигининг давлат ветеринария хизмати» деган сузлар «Давлат ветеринария кумитаси» деган сузлар билан алмаштирилсин.
14-модда. Узбекистон Республикасининг 2002 йил 5 апрелда кабул килинган «Сугурта фаолияти тугрисида»ги 358-II-сонли Конуни (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 йил, № 4-5, 68-модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 10, 536-модда; 2007 йил, № 9, 415-модда; 2008 йил, № 4, 192-модда, № 12, 635-модда; 2009 йил, № 9, 337-модда; 2010 йил, № 12, 467-модда; 2012 йил, № 4, 107-модда; 2013 йил, № 4, 98-модда, № 10, 263-модда; 2014 йил, № 9, 244-модда; 2015 йил, № 12, 452-модда; 2016 йил, № 4, 125-модда) 26-моддасининг бешинчи кисмидаги «суд ижрочиларига» деган сузлар «давлат ижрочиларига» деган сузлар билан алмаштирилсин.
15-модда. Узбекистон Республикасининг 2006 йил 4 октябрда кабул килинган «Ипотека тугрисида»ги УРК-58-сонли Конунига (Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 10, 535-модда; 2010 йил, № 9, 337, 340-моддалар; 2015 йил, № 8, 312-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 281-модданинг матнидаги «суд ижрочиси» деган сузлар «давлат ижрочиси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
2) 41-модданинг биринчи кисмидаги «Суд ижрочисининг» деган сузлар «Давлат ижрочисининг» деган сузлар билан алмаштирилсин.
16-модда. Узбекистон Республикасининг 2007 йил 25 декабрда кабул килинган УРК-136-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Солик кодексига (Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, 12-сонга 1-илова; 2008 йил, № 12, 639-модда; 2009 йил, № 9, 330, 331-моддалар, № 12, 470, 472, 473-моддалар; 2010 йил, № 5, 178-модда, № 9, 334, 335, 336, 337-моддалар, № 10, 380-модда, № 12, 474-модда; 2011 йил, № 1, 1-модда, № 9, 248-модда, № 12/2, 364, 365-моддалар; 2012 йил, № 4, 106-модда, № 9/1, 238-модда, № 12, 334, 336-моддалар; 2013 йил, № 10, 263-модда, № 12, 349-модда; 2014 йил, № 1, 2-модда, № 9, 244-модда, № 12, 341, 343-моддалар; 2015 йил, № 8, 312-модда, № 12, 452, 454-моддалар; 2016 йил, № 4, 125-модда, № 9, 276-модда, № 12, 383, 384, 385-моддалар; 2017 йил, № 4, 138-модда, № 6, 300-модда, № 9, 506-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 62-модданинг учинчи кисмидаги «суд ижрочилари» деган сузлар «давлат ижрочилари» деган сузлар билан алмаштирилсин;
2) 65-модданинг учинчи ва туртинчи кисмларидаги «суд ижрочилари» деган сузлар «давлат ижрочилари» деган сузлар билан алмаштирилсин;
3) 329-модданинг:
12-бандидаги «суд ижрочисининг» деган сузлар «давлат ижрочисининг» деган сузлар билан алмаштирилсин;
33-бандидаги «суд ижрочиси» деган сузлар «давлат ижрочиси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
4) 330-модданинг:
24-бандидаги «суд ижрочиси» деган сузлар «давлат ижрочиси» деган сузлар билан алмаштирилсин;
25-бандидаги «суд ижрочисининг» деган сузлар «давлат ижрочисининг» деган сузлар билан алмаштирилсин.
17-модда. Узбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрда кабул килинган «Тезкор-кидирув фаолияти тугрисида»ги УРК-344-сонли Конуни (Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2012 йил, № 12, 335-модда; 2016 йил, № 4, 125-модда) 10-моддаси биринчи кисмининг бешинчи хатбошиси куйидаги мазмундаги бешинчи ва олтинчи хатбошилар билан алмаштирилсин:
«Узбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Солик, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга карши курашиш департаментининг;
Узбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Мажбурий ижро бюросининг органлари амалга оширади».
18-модда. Узбекистон Республикасининг 2013 йил 26 декабрда кабул килинган УРК-360-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Бюджет кодексига (Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2013 йил, 12-сонга 1-илова; 2014 йил, № 9, 244-модда; 2015 йил, № 12, 452-модда; 2016 йил, № 12, 383, 385-моддалар; 2017 йил, № 6, 300-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) 72-модда 2-бандининг иккинчи хатбошиси куйидаги тахрирда баён этилсин:
«туманлар ва шахарлар ветеринария булимларини, хайвонлар касалликлари ва озик-овкат махсулотлари хавфсизлиги ташхис марказларини саклаб туриш»;
2) 129-модданинг биринчи кисмидаги «суд ижрочилари» деган сузлар «давлат ижрочилари» деган сузлар билан алмаштирилсин.
19-модда. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси:
хукумат карорларини ушбу Конунга мувофиклаштирсин;
давлат бошкаруви органлари ушбу Конунга зид булган уз норматив-хукукий хужжатларини кайта куриб чикишлари ва бекор килишларини таъминласин;
ушбу Конуннинг ижросини, ижрочиларга етказилишини хамда ахоли уртасида мохияти ва ахамияти тушунтирилишини таъминласин.
20-модда. Ушбу Конун расмий эълон килинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу Конун 4-моддасининг 1-банди ва 5-моддасининг 1-банди ушбу Конун расмий эълон килингунига кадар суднинг хукми конуний кучга кирган жиноят ишларига, шунингдек жиноят ишини тугатиш тугрисида ажрим ёки карор чикарилган жиноят ишларига хамда суднинг карори чикарилган маъмурий ишларга нисбатан татбик этилмайди.
Ушбу Конуннинг 7-моддаси ушбу Конун расмий эълон килинган кундан эътиборан уч ой утгач амалга киритилади.
Узбекистон Республикасининг Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ
Тошкент ш.,
2017 йил 16 октябрь,
УРК-448-сон
(Конун хужжатлари маълумотлари миллий базаси, 17.10.2017 й., 03/17/448/0126-сон)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.