Узбекистонда рамазон ойи 27 майдан бошланади — узбекистон

d183d0b7d0b1d0b5d0bad0b8d181d182d0bed0bdd0b4d0b0-d180d0b0d0bcd0b0d0b7d0bed0bd-d0bed0b9d0b8-27-d0bcd0b0d0b9d0b4d0b0d0bd-d0b1d0bed188d0bb Узбекистон

Узбекистонда рамазон ойи 27 майдан бошланади — узбекистон

Узбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 19 май куни Рамазон ойини муносиб тарзда утказиш тугрисидаги карорни имзолади. Хужжатда Узбекистон мусулмонлари идорасига асосланган холда Рамазон ойи 27 майда кириб келиши кайд этилади.
Карорда мукаддас Рамазон ойининг мазмун-мохиятида мужассам булган инсонийлик, маънавий поклик, шукроналик фазилатларини, ислом дини арконларини эъзозлаш, бугунги тинч ва осуда хаётнинг кадрига етиш, одамларни узаро яхшилик килишга, ахил ва хамжихат булиб яшашга даъват килишга каратилган кенг куламли савобли амаллар ва таргибот ишларини ташкил алохида таъкидлаб утилади.
Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шахар хокимликларига «Нуроний» жамгармаси, «Махалла» хайрия жамоат фонди ва бошка жамоат ташкилотлари билан биргаликда Рамазон ойини жойларда миллий анъана ва кадриятлар, урф-одатларга мос ва уйгун тарзда утказиш билан боглик чора-тадбирларни амалга ошириш вазифаси топширилди.
Ушбу кутлуг ойда эхтиёжманд кишиларни хар томонлама куллаб-кувватлаш, оилалар ва махаллаларда мехр-окибат ва узаро хурмат мухитини мустахкамлаш, мукаддас зиёратгохларни ободонлаштириш буйича олиб бориладиган тадбирларни янада кучайтиришга алохида ахамият каратилади.

Оцените статью
Добавить комментарий