Васийлик ва омийлик трисида — збекистон

Васийлик ва? омийлик тў? рисида — Ўзбекистон

?онунчилик палатаси томонидан 2013 йил 8 ноябрда? абул? илинган
Сенат томонидан 2013 йил 12 декабрда маъ? улланган
1-боб. Умумий? оидалар
1-модда. Ушбу? онуннинг ма? сади
Ушбу? онуннинг ма? сади васийлик ва? омийлик со? асидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.
2-модда. Васийлик ва? омийлик тў? рисидаги? онун? ужжатлари
Васийлик ва? омийлик тў? рисидаги? онун? ужжатлари ушбу? онун ва бош? а?онун? ужжатларидан иборатдир.
Агар Ўзбекистон Республикасининг хал? аро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг васийлик ва? омийлик тў? рисидаги? онун? ужжатларида назарда тутилганидан бош? ача? оидалар белгиланган бўлса, хал? аро шартнома? оидалари? ўлланилади.
3-модда. Асосий тушунчалар
Ушбу? онунда? уйидаги асосий тушунчалар? ўлланилади:
васийлик — ўн тўрт ёшга тўлмаган етим болаларни ва ота-онасининг? арамо? идан ма? рум бўлган болаларни, шунингдек суд томонидан муомалага лаё? атсиз деб топилган фу? ароларни уларга таъминот, тарбия ва таълим бериш, уларнинг мулкий ва шахсий номулкий? у?у? лари ва? онуний манфаатларини? имоя? илиш ма? садида жойлаштиришнинг? у?у? ий шакли;
Шунингдек? аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик кодексининг 32-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 173-моддасининг биринчи? исми, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низом 52-бандининг биринчи хатбошиси.
?омийлик — ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган етим болаларни ва ота-онасининг? арамо? идан ма? рум бўлган болаларни, шунингдек суд томонидан муомала лаё? ати чекланган фу? ароларни уларга таъминот, тарбия ва таълим бериш, уларнинг мулкий ва шахсий номулкий? у?у? лари ва? онуний манфаатларини? имоя? илиш ма? садида жойлаштиришнинг? у?у? ий шакли. Со? ли? ининг? олатига кўра муста? ил равишда ўз? у?у? ларини амалга ошира олмайдиган ва ўз мажбуриятларини бажара олмайдиган вояга етган муомалага лаё? атли фу? ароларга бу шахсларнинг илтимосига кўра? омийлик белгиланиши мумкин;
Шунингдек? аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик кодексининг 32-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 173-моддасининг биринчи? исми, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низом 52-бандининг иккинчи хатбошиси.
васийликдаги ёки? омийликдаги шахс — ўзига нисбатан васийлик ёки? омийлик белгиланган шахс;
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахслар — ало? ида? амхўрликка, шунингдек ўз? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатлари? имоя? илинишига му? тож бўлган етим болалар ва ота-онасининг? арамо? идан ма? рум бўлган болалар, ота-оналик? у?у? идан ма? рум этилмаган ота-онаси бўлган? амда болаларнинг? аёти ёки со? ли? ига бевосита та? дид ту? дираётган ёки уларнинг таъминоти, тарбия ва таълим олишига доир талабларга жавоб бермайдиган шароитда яшаётган болалар, со? ли? ининг? олатига кўра? омийликка му? тож бўлган вояга етган муомалага лаё? атли фу? аролар, муомалага лаё? атсиз ёки муомала лаё? ати чекланган фу? аролар.
4-модда. Васийлик ва? омийлик со? асидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари
Васийлик ва? омийлик со? асидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари? уйидагилардан иборат:
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларнинг ўз ва? тида ани? ланиши,?исобга олиниши ва жойлаштирилишини таъминлаш;
?аранг: мазкур? онуннинг 16-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг VI-бўлим («Ота-она? арамо? идан ма? рум бўлган болаларни жойлаштириш шакллари»), Ўзбекистон Республикаси «Бола? у?у? ларининг кафолатлари тў? рисида»ги? онунининг 24-моддаси олтинчи? исми, шунингдек Ўзбекистон Республикасида Вазирлар Ма? камасининг 1999 йил 12 апрелдаги 171-сон? арори билан тасди? ланган «Вояга етмаган болаларни фарзандликка ва болаларни оилага тарбияга олиш (патронат) тў? рисида»ги низом ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низом, «Васийлик ва? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни, уларнинг жойлаштирилганлиги? амда мол-мулкини? исобга олиш давлат реестри тў? рисида»ги низом.
васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатларини? имоя? илиш;
васийлик ва? омийлик тў? рисидаги? онун? ужжатлари ижросини таъминлаш;
болаларни оилада тарбиялаш шаклининг устуворлигини таъминлаш;
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахслар тў? рисида? амхўрлик кўрсатаётган оилаларни? ўллаб-?увватлаш;
васийлик ва? омийлик со? асида давлат бош? аруви органлари, ма? аллий давлат? окимияти органлари, фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органлари? амда нодавлат нотижорат ташкилотлари ўртасидаги? амкорликни таъминлаш;
васийлик ва? омийлик со? асида хал? аро? амкорликни амалга ошириш.
5-модда. Васийлик ва? омийликнинг асосий принциплари
Васийлик ва? омийликнинг асосий принциплари? уйидагилардан иборат:
?онунийлик;
инсонпарварлик ва ме? р-шаф? ат;
васийлик ва? омийлик масалаларида индивидуал ёндашув;
болаларни оилада тарбиялаш шаклининг устуворлиги;
васийлик ва? омийликка доир мажбуриятларни? абул? илишнинг ва рад? илишнинг ихтиёрийлиги.
6-модда. Васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни? абул? илган оилани кузатиб бориш
Васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни? абул? илган оила жойлашган ердаги васийлик ва? омийлик органлари васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг ижтимоий ва психологик мослашувини таъминлаш ма? садида ушбу оилани кузатиб боришни амалга оширади.
Васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни? абул? илган оилани кузатиб бориш? онун? ужжатларида назарда тутилган масла? ат ёрдами,?у? у?ий, ижтимоий, психологик-педагогик, тиббий ёрдам кўрсатилишини кўзда тутади.
Васийликка ёки? омийликка му? тож бўлган шахсларни? абул? илган оилани кузатиб бориш бепул амалга оширилади.
2-боб. Васийлик ва? омийлик со? асидаги фаолиятни амалга оширувчи давлат органлари? амда уларнинг ваколатлари
7-модда. Васийлик ва? омийлик со? асидаги фаолиятни амалга оширувчи давлат органлари
Васийлик ва? омийлик со? асидаги фаолиятни амалга оширувчи давлат органлари жумласига? уйидагилар киради:
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси;
Ўзбекистон Республикаси Хал? таълими вазирлиги;
Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги;
Олдинги та? рирга? аранг.
(7-модданинг биринчи? исми бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎР?-416-сонли? онунига асосан чи? арилган — ЎР ??Т, 2016 й., 52-сон, 597-модда)
ма? аллий давлат? окимияти органлари.
Васийлик ва? омийлик бўйича фаолият:
туман, ша? ар хал? таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлимлари томонидан — вояга етмаганларга нисбатан;
туман, ша? ар тиббиёт бирлашмалари томонидан — суд томонидан муомалага лаё? атсиз ёки муомала лаё? ати чекланган деб топилган фу? ароларга, шунингдек со? ли? ининг? олатига кўра? омийликка му? тож бўлган вояга етган муомалага лаё? атли фу? ароларга нисбатан амалга оширилади;
(7-модданинг иккинчи? исми учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎР?-416-сонли? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2016 й., 52-сон, 597-модда)
Олдинги та? рирга? аранг.
(7-модданинг иккинчи? исми тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎР?-416-сонли? онунига асосан чи? арилган — ЎР ??Т, 2016 й., 52-сон, 597-модда)
Ма? аллий давлат? окимияти органлари васийлик ва? омийлик со? асидаги фаолиятни ушбу? онунда ва бош? а?онун? ужжатларида белгиланган ваколатлар доирасида амалга оширади.
Ўзбекистон Республикасининг консуллик муассасалари Ўзбекистон Республикасидан таш? арида яшайдиган, ота-онасининг? арамо? идан ма? рум бўлган вояга етмаган, муомалага лаё? атсиз ёки муомала лаё? ати чекланган Ўзбекистон Республикаси фу? ароларига, шунингдек со? ли? ининг? олатига кўра муста? ил равишда ўз? у?у? ларини амалга ошира олмайдиган ва ўз мажбуриятларини бажара олмайдиган вояга етган Ўзбекистон Республикаси фу? ароларига нисбатан? онун? ужжатларида белгиланган тартибда васийлик ёки? омийлик белгилаш чора-тадбирларини кўради.
Васийлик ва? омийлик органларидан таш? ари бош? а юридик ва жисмоний шахсларнинг васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни ани? лаш ва жойлаштириш бўйича фаолият юритишига йўл? ўйилмайди.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 2, 3 ва 4-бандлари, Ўзбекистон Республикасининг Консуллик уставининг 33-моддаси.
8-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг васийлик ва? омийлик со? асидаги ваколатлари
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси:
васийлик ва? омийлик со? асида ягона давлат сиёсати амалга оширилишини таъминлайди;
васийлик ва? омийлик со? асидаги давлат дастурларини тасди? лайди;
давлат бош? аруви органларининг, ма? аллий давлат? окимияти органларининг васийлик ва? омийлик со? асидаги фаолиятини мувофи? лаштириб боради;
васийлик ва? омийликни белгилаш, шунингдек васий ва? омий тайинлаш тартибини белгилайди;
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни, уларнинг жойлаштирилганлиги? амда мол-мулкини? исобга олиш давлат реестрини (бундан буён матнда давлат реестри деб юритилади) ташкил этиш ва юритиш тартибини? амда унга киритиладиган маълумотлар рўйхатини белгилайди;
васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг шахсий? ужжатлар йи? мажилдини юритиш ва васий ёки? омий томонидан ўз мажбуриятларини бажариши тў? рисида? исобот та? дим этиш тартибини белгилайди.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси? онун? ужжатларига мувофи? бош? а ваколатларни? ам амалга ошириши мумкин.
?ўшимча маълумот учун? аранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси тў? рисида»ги? онуни.
9-модда. Ўзбекистон Республикаси хал? таълими, со? ли? ни са? лаш вазирликларининг васийлик ва? омийлик со? асидаги ваколатлари
(9-модданинг номи Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎР?-416-сонли? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2016 й., 52-сон, 597-модда)
Ўзбекистон Республикаси хал? таълими, со? ли? ни са? лаш вазирликлари ўз ваколатлари доирасида:
(9-модданинг биринчи? исми биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎР?-416-сонли? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2016 й., 52-сон, 597-модда)
васийлик ва? омийлик со? асидаги давлат сиёсатини амалга оширишда иштирок этади;
васийлик ва? омийлик со? асидаги давлат дастурларини ишлаб чи? ади? амда уларни амалга оширишда иштирок этади;
болаларни оилада тарбиялаш шаклининг устуворлигини таъминлайди;
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларнинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатлари? имоя? илинишини таъминлайди;
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларга муносиб турмуш ва таъминот шароитларини таъминлайди;
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларнинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатларини? имоя? илишни таъминловчи давлат муассасалари фаолиятини мувофи? лаштириб боради;
ижтимоий ишлар со? асида васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни масла? ат ёрдами, ижтимоий-?у? у?ий, психологик-педагогик, тиббий жи? атдан комплекс? ўллаб-?увватлашни таъминловчи мутахассислар тайёрлайди;
оила ва болаларни? ўллаб-?увватлаш муассасалари тармо? ларини, хизматларини, васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларга? амда уларнинг оилаларига масла? ат ёрдами,?у? у?ий, ижтимоий, психологик-педагогик, тиббий ёрдам ва хизматлар кўрсатиш марказларини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар кўради;
васийлик ва? омийлик со? асида хал? аро? амкорликни белгиланган тартибда амалга оширади.
Ўзбекистон Республикаси хал? таълими, со? ли? ни са? лаш вазирликлари? онун? ужжатларига мувофи? бош? а ваколатларни? ам амалга ошириши мумкин.
?ўшимча маълумот учун? аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2004 йил 5 августдаги 372-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикаси Хал? таълими вазирлиги тў? рисида»ги низом, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 1999 йил 14 январдаги 18-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлиги тў? рисида»ги низом.
(9-модданинг иккинчи? исми Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎР?-416-сонли? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2016 й., 52-сон, 597-модда)
10-модда. Ма? аллий давлат? окимияти органларининг васийлик ва? омийлик со? асидаги ваколатлари
Ма? аллий давлат? окимияти органлари ўз ваколатлари доирасида:
васийлик ва? омийлик со? асидаги давлат дастурларини амалга оширишда иштирок этади;
васийлик ва? омийлик со? асидаги? удудий дастурларни ишлаб чи? ади, тасди? лайди? амда амалга оширади;
васийлик ва? омийлик со? асидаги вазифаларни бажарувчи? удудий давлат бош? аруви органлари фаолиятини назорат? илишни? амда мувофи? лаштириб боришни амалга оширади;
?аранг: мазкур? онуннинг 7-моддаси.
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларнинг, шунингдек васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатларини? имоя? илишга доир тадбирларни ишлаб чи? ади? амда амалга оширади;
давлат реестрини юритади.
?аранг: мазкур? онуннинг 18-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни, уларнинг жойлаштирилганлиги? амда мол-мулкини? исобга олиш давлат реестри тў? рисида»ги низом.
Ма? аллий давлат? окимияти органлари? онун? ужжатларига мувофи? бош? а ваколатларни? ам амалга ошириши мумкин.
?ўшимча маълумот учун? аранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ма? аллий давлат? окимияти тў? рисида»ги? онуни.
Туманлар, ша? арлар? окимлари васийликни ёки? омийликни белгилаш ва тугатиш бўйича, шунингдек васийларни ёки? омийларни ўз мажбуриятларини бажаришдан озод этиш ёхуд четлаштириш тў? рисида? арорлар? абул? илади.
Шунингдек? аранг: мазкур? онуннинг 19-моддаси, 21-моддасининг биринчи ва учинчи? исмлари, 24-моддасининг биринчи? исми, 25-моддасининг биринчи ва иккинчи? исмлари, 26-моддасининг биринчи ва бешинчи? исмлари, 29-моддасининг учинчи? исми, 30-моддасининг биринчи? исми, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 174-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 8 ва 9-бандлари.
11-модда. Васийлик ва? омийлик органларининг асосий вазифалари
Васийлик ва? омийлик органларининг асосий вазифалари? уйидагилардан иборат:
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни ўз ва? тида ани? лаш ва? исобга олиш;
?аранг: мазкур? онуннинг 16-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 149-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 56, 57 ва 58-бандлари.
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларнинг зарур? ужжатларини тайёрлаш ва уларни жойлаштириш;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 78-82-бандлари.
васийликдаги ёки? омийликдаги? амда васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларнинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатларини? имоя? илиш;
васийлар ва? омийларнинг мажбуриятлари бажарилишини, васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг таъминоти, уларга тарбия ва таълим бериш шароитларини, шунингдек мол-мулки бут са? ланишини таъминлаш устидан назорат? илиш.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 92-99-бандлари.
12-модда. Туман, ша? ар хал? таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлимларининг васийлик ва? омийлик со? асидаги ваколатлари
Туман, ша? ар хал? таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлимлари ўз ваколатлари доирасида:
етим болаларни ва ота-онасининг? арамо? идан ма? рум бўлган болаларни ани? лайди ва уларнинг? исобини юритади;
?аранг: мазкур? онуннинг 16-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 149-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 56, 57 ва 58-бандлари.
етим болалар ва ота-онасининг? арамо? идан ма? рум бўлган болалар? а?идаги маълумотларнинг ахборот базасини юритади, маълумотларни Ўзбекистон Республикаси Хал? таълими вазирлигининг маълумотлар базасига киритиш учун та? дим этади, шунингдек давлат статистика? исоботини тегишли давлат статистика органига? онун? ужжатларида белгиланган шаклда ва муддатларда та? дим этади;
етим болалар ва ота-онасининг? арамо? идан ма? рум бўлган болалар тў? рисидаги, уларнинг жойлаштирилганлиги? амда мол-мулки? а?идаги маълумотларни давлат реестрига киритиш учун туман, ша? ар? окимлигига та? дим этади;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни, уларнинг жойлаштирилганлиги? амда мол-мулкини? исобга олиш давлат реестри тў? рисида»ги низомнинг 5-банди.
етим болаларнинг ва ота-онасининг? арамо? идан ма? рум бўлган болаларнинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатлари? имоя? илинишини таъминлайди;
васий ёки? омий бўлиш истагини билдирган? амда васийларга ва? омийларга? ўйиладиган талабларга мос бўлган шахсларни танлашни? амда? исобга олишни амалга оширади;
?аранг: мазкур? онун 21-моддасининг тўртинчи? исми ва 22-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 68 ва 69-бандлари.
етим болаларга ва ота-онасининг? арамо? идан ма? рум бўлган болаларга нисбатан васийлик ёки? омийлик белгилаш учун зарур? ужжатларни тайёрлайди;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 78-82-бандлари.
етим болаларнинг ва ота-онаси? арамо? идан ма? рум бўлган болаларнинг турмуш ва таъминот шароитларини, шунингдек васий ёки? омий бўлиш истагини билдирган шахсларнинг турмуш шароитларини текширувдан ўтказади? амда бу? а?да далолатнома тузади;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 59 ва 60-бандлари.
етим болаларга ва ота-онасининг? арамо? идан ма? рум бўлган болаларга нисбатан васийлик ёки? омийлик белгиланиши зарурлиги, шунингдек васий ёки? омий бўлиш истагини билдирган шахснинг васий ёки? омий этиб тайинланиши мумкинлиги тў? рисида туман, ша? ар? окимига хулоса беради;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 60 ва 61-бандлари.
васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг шахсий? ужжатлар йи? мажилдларини юритади;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг шахсий? ужжатлари йи? мажилдини юритиш ва васий ёки? омий томонидан ўз мажбуриятларини бажариши тў? рисида? исобот та? дим этиш тартиби? а?ида»ги низомнинг II боби («Васийлик ёки? омийликдаги шахсларнинг шахсий? ужжатлар йи? мажилдини шакллантириш»).
васийлар ва? омийларнинг ўз зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажариши устидан назоратни амалга оширади, уларга васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларни тарбиялашни, уларнинг тиббий кузатувини ташкил этишда, таълим муассасаларига? амда ишга жойлаштирилишида ёрдам кўрсатади;
?аранг: мазкур? онуннинг 42-моддси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 92-99-бандлари.
етим болаларни ва ота-онасининг? арамо? идан ма? рум бўлган болаларни жойлаштиришни, шунингдек уларнинг мол-мулки бут са? ланишини таъминлайди;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг VI бўлими («Ота-она? арамо? идан ма? рум бўлган болаларни жойлаштириш шакллари»), Ўзбекистон Республикасининг «Бола? у?у? ларининг кафолатлари тў? рисида»ги? онуннинг 24-моддаси олтинчи? исми, Ўзбекистон Республикасида Вазирлар Ма? камасининг 1999 йил 12 апрелдаги 171-сон? арори билан тасди? ланган «Вояга етмаган болаларни фарзандликка ва болаларни оилага тарбияга олиш (патронат) тў? рисида»ги низом ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низом, мазкур? онуннинг 7-боби («Васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг мулкий? у?у? ларини? имоя? илиш»).
васийликни ёки? омийликни тугатиш тў? рисида, шунингдек ушбу? онуннинг 29 ва 30-моддаларида назарда тутилган? олларда васийларни ёки? омийларни ўз мажбуриятларини бажаришдан озод этиш ёхуд четлаштириш? а?ида туман, ша? ар? окимига илтимосномалар киритади;
боланинг? аётига ёки со? ли? ига бевосита та? дид ту? илган? олларда уни ота-онасидан ёхуд ота-онасининг ўрнини босувчи шахслардан олиб? ўйиш чора-тадбирларини кўради;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 87-моддаси, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 14 ва 15-бандлари.
вояга етмаганни тўла муомалага лаё? атли деб эълон? илиш (эмансипация) тў? рисида? омийларнинг розилиги билан? арор? абул? илади;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик кодексининг 28-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 32 ва 33-бандлари.
васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатларини? имоя? илиш масалалари юзасидан белгиланган тартибда ариза билан судга мурожаат? илади, мазкур масалалар юзасидан ишларни суд мажлисларида кўриб чи? ишда иштирок этади;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик процессуал кодексининг 2-кичик бўлими, («Даъво ишларини юритиш») 3-кичик бўлим («Давлат органлари ва бош? а органлар, шунингдек мансабдор шахсларнинг хатти-?аракатлари (?арорлари) устидан берилган шикоят ва аризалар бўйича иш юритиш»).
ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганнинг ўз иш? а?и, стипендияси ёки бош? а даромадларини муста? ил равишда тасарруф этиш? у?у? ини чеклаш ёки уни бу? у?у? дан ма? рум этиш тў? рисида судга зарур? олларда ариза билан мурожаат? илади, вояга етмаганнинг? онунда белгиланган тартибда тўла муомала лаё? атига эга бўлиши? оллари бундан мустасно;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик процессуал кодексининг 33-боби («Фу? арони муомала лаё? ати чекланган ёки муомалага лаё? атсиз деб топиш»), шунингдек Ўзбекистон Республикасининг Фу? аролик кодексининг 28-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 32 ва 33-бандлари.
Олдинги та? рирга? аранг.
васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларга тегишинча масла? ат ёрдами,?у? у?ий, ижтимоий, психологик-педагогик ва тиббий ёрдам кўрсатиш борасида? у?у? ни му? офаза? илувчи органлар, таълим муассасалари, со? ли? ни са? лаш муассасалари, фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари билан? амкорлик? илади;
(12-модданинг биринчи? исми ўн саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎР?-416-сонли? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2016 й., 52-сон, 597-модда)
фу? ароларга васийлик ва? омийлик масалалари бўйича масла? атлар беради;
фу? ароларнинг васийлик ва? омийлик масалаларига доир мурожаатларини кўриб чи? ади? амда улар юзасидан зарур чоралар кўради.
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тў? рисида»ги? онуни.
Туман, ша? ар хал? таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлимлари? онун? ужжатларига мувофи? бош? а ваколатларни? ам амалга ошириши мумкин.
Шунингдек,?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 5-банди.
13-модда. Туман, ша? ар тиббиёт бирлашмаларининг васийлик ва? омийлик со? асидаги ваколатлари
Олдинги та? рирга? аранг.
Туман, ша? ар тиббиёт бирлашмалари ўз ваколатлари доирасида:
муомалага лаё? атсиз ва муомала лаё? ати чекланган фу? ароларни, шунингдек со? ли? ининг? олатига кўра? омийликка му? тож бўлган шахсларни ани? лайди? амда уларнинг? исобини юритади;
?аранг: мазкур? онуннинг 16-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 56, 57 ва 58-бандлари.
муомалага лаё? атсиз ва муомала лаё? ати чекланган фу? аролар, шунингдек со? ли? ининг? олатига кўра? омийликка му? тож бўлган шахслар? а?идаги маълумотларнинг ахборот базасини юритади, маълумотларни Ўзбекистон Республикаси Со? ли? ни са? лаш вазирлигининг маълумотлар базасига киритиш учун та? дим этади, шунингдек давлат статистика? исоботини тегишли давлат статистика органига? онун? ужжатларида белгиланган шаклда ва муддатларда та? дим этади;
муомалага лаё? атсиз ва муомала лаё? ати чекланган фу? аролар, шунингдек со? ли? ининг? олатига кўра? омийликка му? тож бўлган шахслар тў? рисидаги, уларнинг жойлаштирилганлиги? амда мол-мулки? а?идаги маълумотларни давлат реестрига киритиш учун туман, ша? ар? окимлигига та? дим этади;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни, уларнинг жойлаштирилганлиги? амда мол-мулкини? исобга олиш давлат реестри тў? рисида»ги низомнинг 5-банди.
муомалага лаё? атсиз ва муомала лаё? ати чекланган фу? ароларнинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатлари? имоя? илинишини таъминлайди;
васий ёки? омий бўлиш истагини билдирган? амда васийларга ва? омийларга? ўйиладиган талабларга мос бўлган шахсларни танлашни? амда? исобга олишни амалга оширади;
?аранг: мазкур? онун 21-моддасининг тўртинчи? исми ва 22-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 68 ва 69-бандлари.
муомалага лаё? атсиз ва муомала лаё? ати чекланган фу? ароларга, шунингдек со? ли? ининг? олатига кўра? омийликка му? тож бўлган шахсларга нисбатан васийлик ёки? омийлик белгилаш учун зарур бўлган? ужжатларни тайёрлайди;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 78-82-бандлари.
муомалага лаё? атсиз ва муомала лаё? ати чекланган фу? ароларнинг, со? ли? ининг? олатига кўра? омийликка му? тож бўлган шахсларнинг турмуш ва таъминот шароитларини, шунингдек васий ёки? омий бўлиш истагини билдирган шахсларнинг турмуш шароитларини текширувдан ўтказади? амда бу? а?да далолатнома тузади;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 59 ва 60-бандлари.
васий ёки? омий бўлиш истагини билдирган шахснинг васий ёки? омий этиб тайинланиши мумкинлиги тў? рисида туман, ша? ар? окимига хулоса беради;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 60 ва 61-бандлари.
васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг шахсий? ужжатлар йи? мажилдларини юритади;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг шахсий? ужжатлари йи? мажилдини юритиш ва васий ёки? омий томонидан ўз мажбуриятларини бажариши тў? рисида? исобот та? дим этиш тартиби? а?ида»ги низомнинг II боби («Васийлик ёки? омийликдаги шахсларнинг шахсий? ужжатлар йи? мажилдини шакллантириш»).
васийлар ва? омийларнинг ўз зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажариши устидан назоратни амалга оширади, уларга васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларни парвариш? илишни, тарбиялашни ва уларнинг тиббий кузатувини ташкил этишда ёрдам кўрсатади;
?аранг: мазкур? онуннг 42-моддси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 92-99-бандлари.
васийликни ёки? омийликни тугатиш тў? рисида, шунингдек ушбу? онуннинг 29 ва 30-моддаларида назарда тутилган? олларда васийларни ёки? омийларни ўз мажбуриятларини бажаришдан озод этиш ёхуд четлаштириш? а?ида туман, ша? ар? окимига илтимосномалар киритади;
васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатларини? имоя? илиш масалаларига доир ариза билан белгиланган тартибда судга мурожаат? илади, мазкур масалаларга доир ишларни суд мажлисларида кўриб чи? ишда иштирок этади;
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг Фу? аролик процессуал кодексининг 2-кичик бўлим. («Даъво ишларини юритиш») 3-кичик бўлим. («Давлат органлари ва бош? а органлар, шунингдек мансабдор шахсларнинг хатти-?аракатлари (?арорлари) устидан берилган шикоят ва аризалар бўйича иш юритиш»)
?у? у?ни му? офаза? илувчи органлар, таълим муассасалари, фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари билан васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларга тегишинча масла? ат ёрдами,?у? у?ий, ижтимоий, психологик-педагогик ва тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича? амкорлик? илади;
фу? ароларга васийлик ва? омийлик масалалари бўйича масла? атлар беради;
фу? ароларнинг васийлик ва? омийлик масалаларига доир мурожаатларини кўриб чи? ади? амда улар юзасидан зарур чоралар кўради.
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тў? рисида»ги? онуни.
Туман, ша? ар тиббиёт бирлашмалари? онун? ужжатларига мувофи? бош? а ваколатларни? ам амалга ошириши мумкин.
Шунингдек,?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 6-банди.
(13-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎР?-416-сонли? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2016 й., 52-сон, 597-модда)
Олдинги та? рирга? аранг.
(14-модда Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎР?-416-сонли? онунига асосан ўз кучини йў? отган — ЎР ??Т, 2016 й., 52-сон, 597-модда)
3-боб. Васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахслар ва уларнинг мол-мулки тў? рисидаги ахборот
15-модда. Давлат реестрига киритиш учун маълумотларни та? дим этиш
Васийлик ва? омийлик органлари васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахслар тў? рисидаги, уларнинг жойлаштирилганлиги? амда мол-мулки? а?идаги маълумотларни давлат реестрига киритиш учун? ар ойда туман, ша? ар? окимлигига та? дим этади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни, уларнинг жойлаштирилганлиги? амда мол-мулкини? исобга олиш давлат реестри тў? рисида»ги низомнинг 5-банди.
Васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахснинг яшаш жойи ва унинг мулкий а? воли ўзгарган та? дирда, васийлик ва? омийлик органлари мазкур ўзгаришлар тў? рисида етти иш куни ичида туман, ша? ар? окимлигини хабардор этиши? амда унинг шахсий? ужжатлар йи? мажилдини мазкур шахснинг янги яшаш жойидаги васийлик ва? омийлик органига юбориши шарт. Бунда шахсий? ужжатлар йи? мажилдининг кўчирма нусхаси васийлик ва? омийлик органининг архивида? олиши шарт.
16-модда. Васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахслар ани? ланганлиги тў? рисида васийлик ва? омийлик органларига маълумотлар та? дим этиш
Олдинги та? рирга? аранг.
Васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахслар ани? ланганда,?у? у?ни му? офаза? илувчи органлар, фу? аролик? олати далолатномаларини ёзиш органлари, таълим муассасалари ва со? ли? ни са? лаш муассасалари, шунингдек фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органлари мазкур шахслар ани? ланган кундан эътиборан етти иш куни ичида улар? а?идаги маълумотларни ёзма шаклда васийлик ва? омийлик органларига юборади.
(16-модданинг биринчи? исми Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎР?-416-сонли? онуни та? ририда — ЎР ??Т, 2016 й., 52-сон, 597-модда)
Васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган болалар ани? ланган? олларда, васийлик ва? омийлик органи бундай маълумотлар олинган кундан эътиборан уч иш куни ичида уларнинг турмуш ва таъминот шароитларини? онун? ужжатларида белгиланган тартибда текширувдан ўтказиши шарт.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 149-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 59 ва 60-бандлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2008 йил 26 майдаги 110-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик органига ота-онасининг? аровисиз? олган болалар тў? рисидаги маълумотларни та? дим этиш тартиби? а?ида»ги низом.
17-модда. Яшаш жойи Ўзбекистон Республикасининг бош? а вилоятлари, туманлари, ша? арлари ёки бош? а мамлакат бўлган васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож шахслар ани? ланганда васийлик ва? омийлик органларининг мажбуриятлари
Яшаш жойи Ўзбекистон Республикасининг бош? а вилоятлари, туманлари, ша? арлари ёки бош? а мамлакат бўлган васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахслар ани? ланган та? дирда васийлик ва? омийлик органлари:
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахслар ани? ланганлиги тў? рисидаги маълумотларни давлат реестрига киритиш учун улар? а?и? атда турган жойдаги туман, ша? ар? окимлигига та? дим этади;
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахс ани? ланганлиги? а?ида унинг яшаш жойидаги васийлик ва? омийлик органини хабардор? илади;
васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахснинг яшаш жойидаги васийлик ва? омийлик органидан мазкур шахснинг ота-онаси ёки бош? а?ариндошлари, турар жойи ва бош? а мол-мулки бор-йў? лигини тасди? ловчи? ужжатларни олади;
уларни яшаш жойига? айтаришга кўмаклашади.
Яшаш жойи Ўзбекистон Республикасининг бош? а вилоятлари, туманлари, ша? арлари ёки бош? а мамлакат бўлган васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахслар ани? ланганда васийлик ва? омийлик органларининг зиммасида? онун? ужжатларига мувофи? бош? а мажбуриятлар? ам бўлиши мумкин.
18-модда. Давлат реестрини юритиш
Давлат реестрини туман, ша? ар? окимлиги юритади.
Давлат реестрига васийлик ва? омийлик органларидан келиб тушадиган васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахслар тў? рисидаги, уларнинг жойлаштирилганлиги? амда мол-мулки? а?идаги маълумотлар киритилади.
?аранг: мазкур? онуннинг 15-моддаси.
Давлат реестрини ташкил этиш ва юритиш тартиби? амда унга киритиладиган маълумотлар рўйхати Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси томонидан белгиланади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларни, уларнинг жойлаштирилганлиги? амда мол-мулкини? исобга олиш давлат реестри тў? рисида»ги низом.
4-боб. Васийлик ва? омийликни белгилаш. Васий ёки? омий тайинлаш
19-модда. Васийлик ва? омийликни белгилаш
Васийлик ва? омийлик туман, ша? ар? окимининг? арори билан белгиланади.
Васийлик ёки? омийлик васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахснинг яшаш жойи бўйича, агар шахс муайян яшаш жойига эга бўлмаса, васийнинг ёки? омийнинг яшаш жойи бўйича белгиланади.
?аран: мазкур? онуннинг 10-моддаси учинчи? исми, 21-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 174-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикасида васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 59-72-бандлари.
20-модда. Ота-она яшаш жойида ва? тинча бўлмаганда васийлик ёки? омийлик белгилаш
Ота-она яшаш жойида ва? тинча бўлмаганда, агар бола улар томонидан олти ойдан орти? муддатга? ариндошларининг ёки бош? а я? ин кишиларининг васийлигида ёки? омийлигида ва назорати остида? олдирилган бўлса, мазкур шахсларнинг болага нисбатан васийлиги ёки? омийлиги белгиланади.
Ота-она яшаш жойида олти ойдан кам муддатга ва? тинча бўлмаганда, башарти бола улар томонидан? ариндошларининг ёки бош? а я? ин кишиларининг васийлигида ёки? омийлигида ва назорати остида? олдирилган бўлса, васийлик ёки? омийлик, агар бу боланинг манфаатлари учун зарур бўлса, белгиланади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низом II бўлими 3 бобининг 2 параграфи («Ало? ида? олатларда васийлик ва? омийликни белгилаш, васий ва? омийни тайинлаш хусусиятлари»).
21-модда. Васий ёки? омий тайинлаш
Васийлик ёки? омийлик бўйича мажбуриятларни бажариш учун туман, ша? ар? окимининг? арори билан васий ёки? омий тайинланади.
?аранг: мазкур? онуннинг 10-моддаси учинчи? исми, 19-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 174-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 67-банди.
Вояга етган фу? аролар фа? ат ўз розилигига кўра васий ёки? омий этиб тайинланиши мумкин.
Туман, ша? ар? окими васий ёки? омий бўлиш истагини билдирган шахснинг ёзма аризасига мувофи? васий ёки? омий тайинлайди.
Васий ёки? омий тайинлашда унинг ахло? ий ва бош? а шахсий фазилатлари, мажбуриятларни бажариш? обилияти, васий,?омий ва васийликдаги ёки? омийликдаги шахс ўртасидаги муносабатлар, васий ёки? омий оиласининг васийликдаги ёки? омийликдаги шахсга муносабати, шунингдек васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг истаги инобатга олиниши лозим.
?аранг: мазкур? онуннинг 22-моддаси, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 68 ва 69-бандлари.
Васийлик ёки? омийлик белгилаш зарурлиги? а?ида васийлик ва? омийлик органларига маълум бўлган кундан эътиборан бир ойдан кечиктирмай васий ёки? омий тайинланиши керак.
Агар васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсга бир ой ичида васий ёки? омий тайинланмаган бўлса, васийнинг ёки? омийнинг мажбуриятларини бажариш васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахс ани? ланган жойдаги тегишли васийлик ва? омийлик органининг зиммасига ва? тинча юклатилади.
Ота-онаси бўлган вояга етмаганларга нисбатан тегишли васийлик ва? омийлик органи уларнинг ота-онаси ёки? ариндошлари? арамо? ида бўлмаганлиги факти ани? ланган кундан эътиборан васийнинг ёки? омийнинг мажбуриятларини бажаради.
Васийлик ва? омийлик органи васий ёки? омий бўлиш истагини билдирган шахс? а?идаги маълумотларни олиш ма? садида? у?у? ни му? офаза? илувчи органларга, фу? аролик? олати далолатномаларини ёзиш органларига, шунингдек со? ли? ни са? лаш муассасаларига ёзма сўров юборади. Бунда васийлик ва? омийлик органи фу? аро тў? рисидаги фа? ат васийнинг ёки? омийнинг мажбуриятларини бажариш? обилиятини ани? лаш имконини берадиган ахборот та? дим этилишини талаб? илади.
Васий ёки? омий бўлиш истагини билдирган шахс? а?идаги васийлик ва? омийлик органи томонидан олинган маълумотлар махфий бўлиб, ошкор? илинмайди,?онун? ужжатларида назарда тутилган? оллар бундан мустасно.
Яшаш жойидан? атъи назар, васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахснинг? ариндошлари, у яшаётган оиланинг шахслари, ака-укаларни ва опа-сингилларни улар ўртасидаги? ариндошлик ало? аларини узмасдан васийликка ёки? омийликка олаётган шахслар, шунингдек Ўзбекистон Республикаси фу? аролари васий ёки? омий этиб тайинланишда имтиёзли? у?у??а эга.
Васий ва? омий тайинлаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси томонидан белгиланади.
22-модда. Васий ёки? омий этиб тайинланиши мумкин бўлмаган шахслар
?уйидагилар васий ёки? омий этиб тайинланиши мумкин эмас:
ота-оналик? у?у? идан ма? рум этилган ёки ота-оналик? у?у? лари чекланган шахслар;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 79 ва 83-моддалари.
суд томонидан муомалага лаё? атсиз ёки муомала лаё? ати чекланган деб топилган шахслар;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик кодексининг 30 ва 31-моддалари.
соби? фарзандликка олувчилар, агар фарзандликка олиш уларнинг ўз зиммасига юклатилган мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги, ота-оналик? у?у? ларини суиистеъмол? илганлиги, фарзандликка олинганлар билан шаф? атсиз муносабатда бўлганлиги, сурункали алкоголизм ёки гиё? вандликка мубтало бўлганлиги о? ибатида бекор? илинган бўлса;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 169-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 1999 йил 12 апрелдаги 171-сон? арори билан тасди? ланган «Вояга етмаган болаларни фарзандликка ва болаларни оилага тарбияга олиш (патронат) тў? рисида»ги низомнин 22-банди.
ўз зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги ёхуд ўз? у?у? ларини суиистеъмол? илганлиги учун васий ёки? омий мажбуриятларини бажаришдан четлаштирилган шахслар;
?аранг: мазкур? онуннинг 30-моддаси.
?асддан содир этган жинояти учун илгари? укм? илинган шахслар;
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 71-банди.
Олдинги та? рирга? аранг.
васий ёки? омий этиб тайинланишига тўс? инлик? иладиган касалликларга чалинган шахслар.
(22-модданинг биринчи кисми Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 13 июндаги ЎР?-436-сонли? онунига асосан хатбоши билан тўлдирилган — ЎР ??Т, 2017 й., 24-сон, 487-модда)
Олдинги та? рирга? аранг.
Шахснинг васий ёки? омий этиб тайинланишига тўс? инлик? иладиган касалликлар рўйхати Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси томонидан тасди? ланади.
(22-модда Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 13 июндаги ЎР?-436-сонли? онунига асосан иккинчи? исм билан тўлдирилган — ЎР ??Т, 2017 й., 24-сон, 487-модда)
23-модда. Дастлабки тарзда васий ёки? омий тайинлаш
Агар васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахснинг манфаатини кўзлаб унга дар? ол васий ёки? омий тайинланиши зарур бўлса, шу жумладан болалар ота-онасидан ёхуд уларнинг ўрнини босувчи шахслардан олиб? ўйилса васийлик ва? омийлик органи бир ой муддатга дастлабки тарзда васий ёки? омий тайинлаш тў? рисида? арор? абул? илишга? а?ли.
Дастлабки тарзда васий ёки? омий тайинлаш васий ёки? омий бўлиш истагини билдирган шахснинг аризасига кўра, башарти мазкур шахс томонидан ўз шахсини тасди? ловчи? ужжат, шунингдек васийлик ва? омийлик органи томонидан унинг турмуш шароитларини текшириш далолатномаси, яшаш жойидаги фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органидан олинган маълумотнома ва тавсифнома та? дим этилса, васийлик ва? омийлик органи томонидан амалга оширилади.
Дастлабки тарзда тайинланган васийлар ёки? омийлар васийнинг ёки? омийнинг барча? у?у? лари ва мажбуриятларига эга бўлади, васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг мол-мулкини унинг номидан тасарруф этиш? у?у? и бундан мустасно.
?аранг: мазкур? онуннинг 31 ва 32-моддалари.
Агар васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсга дастлабки тарзда васий ёки? омий тайинлаш тў? рисида? арор? абул? илинган кундан эътиборан бир ой ўтгунига? адар жойлаштиришнинг у ёки бу шакли танланган бўлса ёхуд ва? тинча тайинланган васий ёки? омий унга васий ёки? омий этиб тайинланмаса, дастлабки тарздаги васийлик ёки? омийлик тугайди.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 74-банди.
24-модда. Шахсга бир нечта васий ёки? омий тайинлаш
Васийлик ёки? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахснинг? онуний манфаатларидан келиб чи??ан? олда, унга туман, ша? ар? окими? арори билан бир нечта васий ёки? омий тайинланиши мумкин.
Бир нечта васий ёки? омий тайинланганда, васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатларини? имоя? илиш бир ва? тнинг ўзида барча васийлар ёки? омийлар томонидан амалга оширилади. Агар васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг ишларини юритиш васийларнинг ёки? омийларнинг бирига топширилса, бу шахс? олган васийлардан ёки? омийлардан ишончномалар олган бўлиши лозим.
Бир нечта васий ёки? омий тайинланганда, васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг парвариш? илинишини таъминлаш ва унинг тиббий ёрдамни ўз ва? тида олишига кўмаклашишга доир мажбуриятлар, васийликдаги ёки? омийликдаги вояга етмаган шахсга нисбатан эса, шунингдек таъминот, тарбия ва таълим беришга доир мажбуриятлар васийлик ва? омийлик органларининг уларни тайинлаш? а?идаги хулосасига мувофи? васийлар ёки? омийлар ўртасида та? симланади.
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг ва бир ва? тнинг ўзида барча васийларнинг ёки? омийларнинг манфаатлари ўртасида, шунингдек васийлар ёки? омийлар ўз мажбуриятларини бажараётганда васийлар ёки? омийлар ўртасида? арама-?аршиликлар юзага келган та? дирда, васийлик ва? омийлик органи юзага келган? арама-?аршиликлар? ал этилгунига? адар васийнинг ёки? омийнинг мажбуриятларини бажаради.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 75-банди.
25-модда. Бир шахсни бир нечта васийликдаги ёки? омийликдаги шахсга васий ёки? омий этиб тайинлаш
Зарурат бўлганда, васийликка ёки? омийликка олинувчиларнинг? онуний манфаатларидан келиб чи??ан? олда, туман, ша? ар? окими? арори билан бир шахс бир нечта васийликдаги ёки? омийликдаги шахсга васий ёки? омий этиб тайинланиши мумкин.
Шахсни иккинчи ва ундан кейинги васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларга васий ёки? омий этиб тайинлаш тў? рисидаги туман, ша? ар? окими? арорида бош? а шахс васий ёки? омий этиб тайинланиши мумкин эмаслигининг сабаблари кўрсатилган бўлиши шарт.
Айни бир васий ёки? омий ўз мажбуриятларини бажараётганда унинг васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахсларнинг манфаатлари ўртасида? арама-?аршиликлар юзага келган та? дирда, васийлик ва? омийлик органи юзага келган? арама-?аршиликлар? ал этилгунига? адар васийнинг ёки? омийнинг мажбуриятларини бажаради.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 76-банди.
26-модда. Вояга етмаганларга нисбатан улар ота-онасининг ёки вояга етмаганларнинг ўз аризасига кўра васий ёки? омий тайинлаш
Туман, ша? ар? окими? арори билан ота-онанинг узрли сабабларга кўра ўзларининг ота-оналик мажбуриятларини бажара олмайдиган давр учун ўзининг вояга етмаган болаларига васий ёки? омий тайинлаш тў? рисидаги аризаси асосида васий ёки? омий тайинланиши мумкин, ушбу аризада ани? шахс? амда васий ёки? омий ваколатларининг амал? илиш муддати кўрсатилади.
Вояга етмаган болаларнинг ота-онаси ўз со? ли? и?олатига кўра болаларига васийни ёки? омийни, агар унинг розилиги бўлса, белгилаши мумкин. Ота-онанинг ўз вояга етмаган болаларига васий ёки? омий тайинлаш? а?идаги аризаси болаларнинг яшаш жойидаги васийлик ва? омийлик органига берилади.
Ота-онанинг ўз вояга етмаган болаларига васий ёки? омий тайинлаш? а?идаги аризаси ушбу ариза ёзилган сана кўрсатилган? олда уларнинг ўз? ўли билан имзоланган ва нотариал тартибда тасди? ланган бўлиши керак.
?ўшимча маълумот учун? аранг: Ўзбекистон Республикасининг «Нотариат тў? рисида»ги? онуннинг 6-боб («Норматив-?у? у?ий? ужжатлар ижросини ташкил этиш ва таъминлаш»), «Нотариуслар томонидан нотариал? аракатларни амалга ошириш тартиби тў? рисида»ги йўри? нома (рўйхат ра? ами 2090, 30.03.2010 й.).
Ота-она ўз вояга етмаган болаларига васий ёки? омий тайинлаш? а?идаги аризасини болаларнинг яшаш жойидаги васийлик ва? омийлик органига янги ариза бериш йўли билан бекор? илишга ёки ўзгартиришга? а?ли.
Ўн тўрт ёшга тўлган вояга етмаганга? омий вояга етмаганнинг ани? шахс кўрсатилган аризасига кўра туман, ша? ар? окими? арори билан тайинланиши мумкин.
Туман, ша? ар? окими вояга етмаганнинг отаси (онаси) ёки ота-онаси ёхуд ўн тўрт ёшга тўлган вояга етмаганнинг ўзи кўрсатган шахсни васий ёки? омий этиб тайинлашни рад этиш тў? рисидаги? арорни фа? ат бундай тайинлаш? онун? ужжатларига ёхуд вояга етмаганнинг? онуний манфаатларига зид бўлган та? дирда? абул? илади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 77-банди.
27-модда. Ота-оналик? у?у? идан ма? рум? илинмаган ота-онаси бўлган вояга етмаганга васий ёки? омий тайинлаш
Ота-оналик? у?у? идан ма? рум? илинмаган ота-онаси бўлган вояга етмаганга васий ёки? омий, агар ота-онаси билан туриши ушбу шахснинг? онуний манфаатларига жавоб бермаслиги? амда унинг? аёти ёки со? ли? и учун бевосита та? дид мавжудлиги васийлик ва? омийлик органи томонидан ани? ланса, тайинланиши мумкин.
Вояга етмаган васийликда ёки? омийликда бўлган даврда васийлик ва? омийлик органи унинг оиласини ижтимоий-педагогик жи? атдан реабилитация? илиш? амда вояга етмаганни оиласига? айтариш масалалари бўйича, агар бу унинг? онуний манфаатларига зид бўлмаса,?у? у?ни му? офаза? илувчи органлар, таълим муассасалари, фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари билан? амкорлик? илади.
5-боб. Васийлик ва? омийликни тугатиш. Васийнинг ва? омийнинг ўз мажбуриятларини бажаришдан озод? илиниши? амда четлаштирилиши
28-модда. Васийликни ва? омийликни тугатиш асослари
Васийлик? уйидаги? олларда тугатилади:
васийликдаги шахс вафот этганда;
вояга етмаган ўн тўрт ёшга тўлганда;
вояга етмаган ота-онасига? айтарилганда;
васийликдаги шахс фарзандликка олинганда;
фу? аронинг муомала лаё? ати суд томонидан тикланганда.
Вояга етмаган ўн тўрт ёшга тўлганлиги сабабли васийлик тугатилгач, васийнинг мажбуриятларини бажарувчи шахс белгиланган тартибда тайинланмаган? олда вояга етмаганнинг? омийси бўлиб? олади.
?омийлик? уйидаги? олларда тугатилади:
?омийликдаги шахс вафот этганда;
?омийликдаги шахс вояга етганда;
?омийликдаги шахс ота-онасига? айтарилганда;
?омийликдаги шахс фарзандликка олинганда;
фу? аронинг муомала лаё? атини чеклаш? а?идаги суднинг? ал? илув? арори бекор? илинганда;
вояга етмаган тўла муомалага лаё? атли деб эълон? илинганда (эмансипация);
?омийликдаги шахс нико? га кирганда;
со? ли? ининг? олатига кўра? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахснинг со? ли? и яхшиланганда.
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахс тарбия, со? ли? ни са? лаш, а? олини ижтимоий му? офаза? илиш муассасаларида ва бош? а шунга ўхшаш муассасаларда ва? тинча бўлганда васийнинг ёки? омийнинг узрли сабабларга кўра ўз мажбуриятларини бажара олмаслиги васийнинг ёки? омийнинг васийликдаги ёки? омийликдаги шахсга нисбатан? у?у? лари ва мажбуриятларини бекор? илмайди.
Шунингдек,?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 100, 101 ва 102-бандлари.
29-модда. Васийнинг ёки? омийнинг ўз мажбуриятларини бажаришдан озод? илиниши
Васий ёки? омий ўзининг аризасига кўра ўз мажбуриятларини бажаришдан озод? илиниши мумкин.
?омий? омийликдаги шахснинг талабига кўра ўз мажбуриятларини бажаришдан озод? илиниши лозим.
Васийни ёки? омийни ўз мажбуриятларини бажаришдан озод? илиш тў? рисидаги? арор туман, ша? ар? окими томонидан васийлик ва? омийлик органининг илтимосномаси асосида? абул? илинади.
Вояга етмаганнинг, муомалага лаё? атсиз ёки муомала лаё? ати чекланган фу? аронинг васийси ёки? омийси ўз мажбуриятларини бажаришдан озод? илинган та? дирда, васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг истаги инобатга олинган? олда унга? онун? ужжатларида белгиланган тартибда бош? а васий ёки? омий тайинланади ёхуд жойлаштиришнинг бош? а шакли белгиланади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг VI бўлими, («Ота-она? арамо? идан ма? рум бўлган болаларни жойлаштириш шакллари»), Ўзбекистон Республикасининг «Бола? у?у? ларининг кафолатлари тў? рисида»ги? онуннинг 24-моддаси олтинчи? исми, Ўзбекистон Республикасида Вазирлар Ма? камасининг 1999 йил 12 апрелдаги 171-сон? арори билан тасди? ланган «Вояга етмаган болаларни фарзандликка ва болаларни оилага тарбияга олиш (патронат) тў? рисида»ги низом.
Со? ли? ининг? олатига кўра? омийлик белгиланишига му? тож бўлган вояга етган муомалага лаё? атли фу? аронинг? омийси ўз мажбуриятларини бажаришдан озод? илинган та? дирда,?омийликдаги шахснинг розилиги билан? омий сифатида бош? а шахс тайинланади.
Васий ёки? омий мажбуриятларини бажарган шахс ўз мажбуриятларини бажаришдан озод? илинганлиги тў? рисида унга маълум бўлган кундан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай васийлик ва? омийлик органига? онун? ужжатларида белгиланган тартибда? исобот та? дим этиши шарт.
?аранг: мазкур? онуннинг 43-моддаси.
Шунингдек,?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 91-банди.
30-модда. Васийнинг ёки? омийнинг ўз мажбуриятларини бажаришдан четлаштирилиши
Васий ёки? омий ўз мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган ёхуд ўз? у?у? ларини суиистеъмол? илган? олларда, уларни ўз мажбуриятларини бажаришдан четлаштириш тў? рисидаги? арор туман, ша? ар? окими томонидан васийлик ва? омийлик органининг илтимосномаси асосида? абул? илинади.
Васий ёки? омий ўз зиммасига юклатилган мажбуриятлардан? аразли ёки бош? а паст ниятларда фойдаланганда, васийликдаги ёки? омийликдаги шахсни назоратсиз ва зарур ёрдамсиз? олдирганда, васийлик ва? омийлик органлари уни белгиланган тартибда жавобгарликка тортиш учун зарур чораларни кўриши шарт.
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тў? рисидаги кодексининг 48-моддаси.
Вояга етмаганнинг, муомалага лаё? атсиз ёки муомала лаё? ати чекланган фу? аронинг васийси ёки? омийси ўз мажбуриятларини бажаришдан четлаштирилган та? дирда, васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг истаги инобатга олинган? олда унга? онун? ужжатларида белгиланган тартибда бош? а васий ёки? омий тайинланади ёхуд жойлаштиришнинг бош? а шакли белгиланади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг VI бўлими («Ота-она? арамо? идан ма? рум бўлган болаларни жойлаштириш шакллари»), Ўзбекистон Республикасининг «Бола? у?у? ларининг кафолатлари тў? рисида»ги? онуннинг 24-моддаси олтинчи? исми, Ўзбекистон Республикасида Вазирлар Ма? камасининг 1999 йил 12 апрелдаги 171-сон? арори билан тасди? ланган «Вояга етмаган болаларни фарзандликка ва болаларни оилага тарбияга олиш (патронат) тў? рисида»ги низом.
Со? ли? ининг? олатига кўра? омийлик белгиланишига му? тож бўлган вояга етган муомалага лаё? атли фу? аронинг? омийси ўз мажбуриятларини бажаришдан четлаштирилган та? дирда,?омийликдаги шахснинг розилиги билан? омий сифатида бош? а шахс тайинланади.
Васий ёки? омий мажбуриятларини бажарган шахс ўз мажбуриятларини бажаришдан четлаштирилганлиги унга маълум бўлган кундан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай васийлик ва? омийлик органига? онун? ужжатларида белгиланган тартибда? исобот та? дим этиши шарт.
?аранг: мазкур? онуннинг 43-моддаси.
Шунингдек,?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 94-банди.
6-боб. Васийлар ва? омийларнинг? у?у? ва мажбуриятлари. Васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг? у?у? лари
31-модда. Васийлар ва? омийларнинг? у?у? лари
Васийлар ўз васийлигидаги шахсларнинг? онуний вакили бўлиб, уларнинг номидан ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб барча зарур битимларни тузади.
?омийлар ўз? омийлигидаги шахсларнинг? онуний вакили бўлиб,?омийлигидаги шахсларга ўз? у?у? ларини амалга оширишида ва мажбуриятларини бажаришида кўмаклашади, шунингдек уларни учинчи шахслар томонидан бўладиган суиистеъмолликлардан му? офаза? илади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 83-банди.
Васийлар ва? омийлар:
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахсни унинг фикрини? амда васийлик ва? омийлик органларининг тавсияларини? исобга олган? олда тарбиялаш усулларини муста? ил белгилашга;
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахсни? онуний асосларсиз ўзида ушлаб турган? ар? андай шахсдан, шу жумладан ота-онасидан? амда бош? а я? ин? ариндошларидан уни? айтариб беришни суд тартибида талаб? илишга;
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг таъминоти, унга тарбия, таълим бериш ва унинг со? ли? ини са? лаш бўйича? у?у? ий, услубий, диагностика ва масла? ат ёрдами олишга;
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахс муста? ил равишда амалга оширишга? а?ли бўлмаган битимларни? онун? ужжатларида белгиланган тартибда амалга оширишга;
зарур ижтимоий ёрдам олиш учун васийлик ва? омийлик органларига, таълим муассасаларига, фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органларига, нодавлат нотижорат ташкилотларига мурожаат? илишга;
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг даволаниши ва со? ли? ини тиклаши ма? садида даволаш, санаторий-курорт муассасаларига йўлланмалар олиш учун со? ли? ни са? лаш муассасаларига мурожаат? илишга? а?ли.
Васийлар ва? омийлар? онун? ужжатларига мувофи? бош? а?у? у?ларга? ам эга бўлиши мумкин.
Васий ёки? омий ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг ота-онаси ва бош? а я? ин? ариндошлари билан муло? отда бўлишига тўс? инлик? илишга? а?ли эмас, бундай муло? от васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг? онуний манфаатларига мос келмайдиган? оллар бундан мустасно.
Васий ёки? омий, унинг эри (хотини) ва я? ин? ариндошлари васийликдаги ёки? омийликдаги шахс билан битимлар тузишга, шунингдек васийликдаги ёки? омийликдаги шахс билан васийнинг ёки? омийнинг эри (хотини), унинг я? ин? ариндошлари ўртасидаги суд ишларини юритишда васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг вакили бўлишга? а?ли эмас.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 84-банди.
32-модда. Васийлар ва? омийларнинг мажбуриятлари
Васийлар ва? омийлар:
ўзининг яшаш жойи ўзгарганлиги? а?ида васийлик ва? омийлик органини хабардор? илиши;
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахсни тарбиялаши, унинг таъминоти, со? ли? и, жисмоний, ру? ий, маънавий ва ахло? ий камолоти? а?ида? амхўрлик? илиши, шунингдек унинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатларини? имоя? илиши;
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг мактабгача таълим, умумий ўрта, ўрта махсус, касб-?унар таълими олиши учун шароитларни таъминлаши;
алиментлар, пенсиялар, нафа? алар? амда? онун? ужжатларига мувофи? бош? а ижтимоий тўловлар тўлашни талаб? илиш юзасидан зарур чоралар кўриши;
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг ўзларига топширилган мол-мулкини асраб-авайлаши, мол-мулкнинг? иймати пасайишига йўл? ўймаслиги? амда ундан фойда чи? аришга имкон ту? дирмаслиги;
ушбу? онуннинг 37-моддасида назарда тутилган? олларда васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг мулкий? у?у? ларига дахл? иладиган? аракатларни амалга оширишда васийлик ва? омийлик органларининг рухсатларини олиши;
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг мол-мулкини бош? аришдан тушган даромадлардан ва бош? а мавжуд мабла? ларидан унинг таъминоти учун фойдаланиши;
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг парвариш? илинишини, тиббий кузатувини ва даволаш-профилактика муассасаларида даволанишини таъминлаши;
васийлик ва? омийлик органларига ўз мажбуриятларининг бажарилиши? а?ида? исоботлар та? дим этиши;
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахс стационарда даволаниш учун жойлаштирилганлиги? а?ида васийлик ва? омийлик органларини хабардор? илиши;
агар фу? арони муомалага лаё? атсиз деб топишга ёки муомала лаё? ати чекланганлигига доир асослар бекор бўлган бўлса, ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахсни муомалага лаё? атли деб топиш тў? рисида судга ариза билан мурожаат? илиши;
ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги вояга етмаган шахс билан бирга яшаши шарт.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 86-банди.
Ўз? омийлигидаги шахс билан бирга яшаётган? омийнинг яшаш жойини ўзгартириши васийлик ва? омийлик органининг ёзма рухсати ва ўн тўрт ёшга тўлган вояга етмаганнинг розилиги билан амалга оширилади.
?омийнинг ўз? омийлигидаги ўн олти ёшга тўлган шахсдан ало? ида яшашига, башарти бу? омийликдаги шахснинг тарбиясига, таъминотига ва таълим олишига,?у? у?лари, эркинликлари ва? онуний манфаатлари? имоя? илинишига салбий таъсир кўрсатмаса, васийлик ва? омийлик органларининг ёзма рухсати билан йўл? ўйилади.?омий ўз? омийлигидаги шахсдан ало? ида яшаган та? дирда, унинг яшаш, таълим олиш шароитларини назорат? илиши, уни атрофдагиларнинг салбий таъсиридан? имоя? илиши шарт.
Васийликдаги ёки? омийликдаги вояга етмаган шахснинг турар жойи мавжуд бўлмаган та? дирда, васий ёки? омий уй-жой тў? рисидаги? онун? ужжатларига мувофи? уни олиш бўйича чоралар кўриши шарт.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси «Бола? у?у? ларининг кафолатлари тў? рисида»ги? онунининг 24-моддаси, Ўзбекистон Республикасида Вазирлар Ма? камасининг 1994 йил 28 июндаги 325-сонли? арори билан тасди? ланган «Ўзбекистон Республикаси коммунал уй-жой фонди тў? рисида»ги низомнинг 1-банди иккинчи хатбошиси, Ўзбекистон Республикасида Вазирлар Ма? камасининг 2010 йил 2 августдаги 164-сонли? арори билан тасди? ланган «Етим болалар ва ота-она? арамо? идан ма? рум бўлган болаларни турар жойлар билан таъминлаш тартиби тў? рисида»ги низом.
Муомала лаё? ати чекланган фу? ароларнинг? омийлари уларни спиртли ичимликлар, гиё? вандлик воситалари, психотроп ёки а? л-ирода фаолиятига таъсир этувчи бош? а моддаларни истеъмол этишдан, чекишдан? имоя? илишга доир зарур чора-тадбирларни кўриши шарт.
Васийлик ва? омийлик бўйича мажбуриятлар бепул бажарилади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 90-банди.
Васийлар ва? омийларнинг зиммасида? онун? ужжатларига мувофи? бош? а мажбуриятлар? ам бўлиши мумкин.
33-модда. Васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг? у?у? лари
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахслар? уйидаги? у?у? ларга эга:
ўзларига нисбатан? урмат билан ва инсоний муносабатда бўлиниши;
ўзларининг таъминоти, тарбияси, таълим олиши ва со? ли? и?а? ида? амхўрлик? илиниши;
ўз? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатларини? имоя? илиниши;
ўз? у?у? лари ва ўзларига кўрсатилиши мумкин бўлган хизматлар тў? рисида, шунингдек ўз? у?у? ларини? имоя? илиш усуллари? амда воситалари? а?ида васийлик ва? омийлик органларидан ахборот олиш;
таълим олишга, со? ли? ни са? лашга, ижтимоий му? офаза? илинишга бўлган? у?у? ларини, шунингдек ўзларининг жисмоний, а? лий ва маънавий жи? атдан уй? ун ривожланишига ёрдам берадиган бош? а?у? у?ларни амалга ошириш учун зарур ёрдам олиш? амда? ўллаб-?увватланиш;
агар бу васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг? у?у? лари ва? онуний манфаатларига зид бўлмаса, ота-онаси ва бош? а я? ин? ариндошлари билан муло? отда бўлиш;
ўз шахсий? аётига тааллу? ли ахборотнинг махфийлиги таъминланиши;
турар жойга бўлган мулк? у?у? и ёки турар жойдан фойдаланиш? у?у? и, шунингдек ота-онаси ва бош? а?ариндошлари билан? ариндошлик фактига асосланган мулкий? у?у? лари таъминланиши;
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг «Бола? у?у? ларининг кафолатлари тў? рисида»ги? онуни 19-моддасининг учинчи? исми.
васийнинг ёки? омийнинг? айри? онуний? аракатлари (?аракатсизлиги) устидан васийлик ва? омийлик органига, шунингдек судга мурожаат? илиш.
?аранг: мазкур? онуннинг 46-моддаси.
Вояга етмаган васийликдаги ёки? омийликдаги шахслар васий ёки? омий билан бирга яшаш? у?у? ига эга.
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахслар? онун? ужжатларига мувофи? бош? а?у? у?ларга? ам эга бўлиши мумкин.
7-боб. Васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг мулкий? у?у? ларини? имоя? илиш
34-модда. Васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг мулкий? у?у? лари
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахслар васийларнинг ёки? омийларнинг мол-мулкига нисбатан, васийлар ёки? омийлар эса, васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг мол-мулкига, шу жумладан алиментлар, пенсиялар, нафа? алар суммаларига? амда бош? а ижтимоий тўловларга нисбатан мулк? у?у? ига эга бўлмайди.
Мол-мулк? онунда назарда тутилган асосларга кўра умумий мулк? у?у? и асосида васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларга, васийларга,?омийларга тегишли бўлиши мумкин.
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг Фу? аролик кодекси 18-боб («Умумий мулк»)
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахслар ўз васийларининг ёки? омийларининг мол-мулкидан уларнинг розилиги билан фойдаланишга? а?ли.
Васийларга ёки? омийларга васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг мол-мулкидан ўзларининг манфаатлари йўлида фойдаланиш та? и?ланади.
35-модда. Васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг мол-мулкини бош? ариш
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг мол-мулкини бош? ариш мол-мулкнинг жойлашуви бўйича белгиланади.
Васийлар ўз васийлигидаги шахснинг пул мабла? ларини банкларга ва бош? а кредит ташкилотларига? ўйишга? а?ли. Васийликдаги шахснинг банкларга ва бош? а кредит ташкилотларига? ўйилган пул мабла? ларини васий томонидан сарфлаш фа? атгина васийликдаги шахснинг таъминоти учун васийлик ва? омийлик органининг ёзма рухсатига кўра амалга оширилади.
Со? ли? ининг? олатига кўра? омийлик белгиланишига му? тож бўлган шахсларнинг? омийлари ўз? омийлигидаги шахснинг розилиги билан? омийликдаги шахснинг таъминотига ва маиший э? тиёжларини? аноатлантиришга? аратилган маиший ёки бош? а битимлар тузади, шунингдек? онун? ужжатларида белгиланган тартибда? омийликдаги шахснинг мол-мулкини бош? аришни амалга оширади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик кодексининг 49 боби («Мол-мулкни ишончли бош? ариш»).
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахс номидан? адя шартномаси тузишга йўл? ўйилмайди.
Суднинг фу? арони бедарак йў? олган деб топиш тў? рисидаги ёки уни вафот этган деб эълон? илиш? а?идаги? ал? илув? арори бекор? илинган та? дирда ёхуд мерос? абул? илинганда мол-мулкни бош? ариш бекор? илинади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик кодексининг 35, 37-моддалари ва 69 боби («Меросни эгаллаш»).
36-модда. Васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг мол-мулкини му? офаза? илиш
Васийлар ёки? омийлар ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг мол-мулкини уни са? лашни амалга оширган шахслардан васийлик ёки? омийлик белгиланган кундан эътиборан уч иш куни ичида рўйхат бўйича? абул? илиб олиши шарт.
Зарурат бўлган та? дирда, муомала лаё? ати чекланган фу? ароларнинг ва со? ли? ининг? олатига кўра? омийликка му? тож бўлган вояга етган муомалага лаё? атли фу? ароларнинг? омийлари ўз? омийлигидаги шахсларнинг мол-мулкини уларнинг илтимоси бўйича рўйхатга кўра? абул? илиб олишга? а?ли.
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахс мол-мулкининг рўйхати васийлик ва? омийлик органи томонидан васий ёки? омий, тегишли фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органи вакиллари, шунингдек васийликдаги ёки? омийликдаги шахс иштирокида тузилади.
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахс мол-мулкининг рўйхатини тузишда бош? а манфаатдор шахслар? ам иштирок этиши мумкин.
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахс мол-мулкининг рўйхати уч нусхада тузилади ва мол-мулк рўйхатини тузишда? озир бўлган шахслар томонидан имзоланади. Рўйхатнинг бир нусхаси васийга ёки? омийга топширилади, иккинчи нусхаси васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг васийлик ва? омийлик органи томонидан юритиладиган шахсий? ужжатлар йи? мажилдида са? ланади, учинчи нусхаси эса, давлат реестрига тегишли маълумотларни киритиш учун туман, ша? ар? окимлигига юборилади.
Зарурат бўлганда, агар буни васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг? онуний манфаатлари талаб этса, васий ёки? омий ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг мол-мулкини ўзганинг? онунга хилоф эгалигидан талаб? илиб олиш? а?ида судга ариза бериши ёхуд ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг мулкий? у?у? ларини? имоя? илиш юзасидан бош? а чоралар кўриши шарт.
Васийлар ва? омийлар ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг ўзига топширилган мол-мулкини асраб-авайлаши, мол-мулкнинг? иймати пасайишига йўл? ўймаслиги? амда ундан фойда чи? аришга имкон ту? дирмаслиги керак. Васий ва? омий томонидан мазкур мажбуриятларнинг бажарилиши ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг мол-мулки? исобидан амалга оширилади.
?аранг: «Васийлик ва? омийлик органлари томонидан етим болалар ва ота-она? арамо? идан ма? рум бўлган болалар турар жойларининг са? ланиб? олишини назорат? илиш»?оидалари (рўйхат ра? ами 2189, 28.01.2011 й.).
Васийлар ўз васийлигидаги шахслар номидан тузган битимлар юзасидан белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
?аранг: мазкур? онуннинг 38-моддаси.
37-модда. Васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг мулкий? у?у? ларига дахл? иладиган? аракатларни васий ёки? омий амалга оширганида васийлик ва? омийлик органларининг рухсатлари
Васийлар васийлик ва? омийлик органларининг рухсати билан:
васийликдаги шахс номидан нотариал тартибда тасди? ланиши лозим бўлган битимлар тузишга;
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик кодексининг, 110-моддаси.
мол-мулкни та? симлашга;
васийликдаги шахснинг мол-мулкини бир йилдан орти? бўлмаган муддатга гаровга ёки ижарага беришга;
васийликдаги шахснинг турар жойини айирбошлашга;
васийликдаги шахс номидан мерос ва (ёки)?адя олишдан воз кечишга? а?ли.
Шунингдек,?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 88-банди.
Агар васийнинг ёки? омийнинг? аракатлари васийликдаги ёки? омийликдаги шахсга? арашли мол-мулкнинг? иймати пасайишига олиб келиши мумкин бўлса, барча? олларда, хусусан:
васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг манфаатларини кўзлаб берилган даъводан воз кечилганда;
суд му? окамасида васийликдаги ёки? омийликдаги шахс номидан келишув битимини тузишда;
васийликдаги ёки? омийликдаги шахс даъвогар бўлган ижро ишини юритиш бўйича? арздор билан келишув битимини тузишда васийлик ва? омийлик органларининг рухсати талаб этилади.
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахс номидан ишончнома берилган та? дирда? ам васийлик ва? омийлик органининг рухсати талаб этилади.
Васийлик ва? омийлик органи рад этиш сабабларини кўрсатган? олда рухсат беришни рад этиши мумкин.
Васийлик ва? омийлик органининг рухсати ёки рухсат беришни рад этиши бундай рухсатни бериш тў? рисида ариза топширилган кундан эътиборан ўн беш кундан кечиктирмасдан васийга ёки? омийга та? дим этилиши керак.
38-модда. Васийлик ва? омийлик органининг рухсатини олмай туриб васийликдаги ёки? омийликдаги шахс номидан шартнома тузиш о? ибатлари
Васий ёки? омий томонидан васийлик ва? омийлик органининг рухсатисиз васийликдаги ёки? омийликдаги шахс номидан шартнома тузилганлиги факти ани? ланганда, васийлик ва? омийлик органи васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг манфаатларини кўзлаб зудлик билан судга мурожаат? илиши шарт.
Васийлик ва? омийлик органининг рухсатисиз васийликдаги ёки? омийликдаги шахс номидан тузилган шартнома? а?и? ий эмас деб топилганда, васийликдаги ёки? омийликдаги шахсга тегишли бўлган мол-мулк? айтарилиши, шартнома тарафларига етказилган зарарнинг ўрни эса,?онун? ужжатларида белгиланган ми? дорда ва тартибда васий ёки? омий томонидан? опланиши шарт.
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг Фу? аролик кодекси 114-моддаси иккинчи? исми.
39-модда. Васий ёки? омий томонидан етказилган мулкий зарарнинг ўрнини? оплаш
Васийлик ва? омийлик органлари васийликдаги ёки? омийликдаги шахсга? айри? онуний? аракатлар (?аракатсизлик) туфайли етказилган мулкий зарарнинг ўрни тўли??ажмда? опланишини васийдан ёки? омийдан талаб? илиши шарт, васийлик ёки? омийлик тугатилганда эса, васийликдаги ёки? омийликдаги муомалага лаё? атли шахс талаб? илишга? а?ли.
Васий ёки? омий томонидан васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг мол-мулкини са? лашга ва васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг мол-мулкини бош? аришга доир мажбуриятлар бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаганда (мол-мулкни яро? сиз? олга келтириш, лозим даражада са? ламаслик, мол-мулкни белгиланган ма? сад учун сарфламаслик, васийликдаги ёки? омийликдаги шахс мол-мулкининг? иймати пасайишига сабаб бўлган? аракатларни (?аракатсизликни) амалга ошириш ва бош? алар) васийлик ва? омийлик органи бу? а?да далолатнома тузиши? амда васийга ёки? омийга васийликдаги ёки? омийликдаги шахсга етказилган мулкий зарарнинг ўрнини? оплаш тў? рисида талабнома та? дим этиши шарт.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик кодексининг 57 боби («Зарар етказишдан келиб чи? адиган мажбуриятлар»), Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низомнинг 96 ва 97-бандлари.
40-модда. Васийликдаги ёки? омийликдаги шахсга нафа? а тайинлаш
Васийнинг ёки? омийнинг ўз васийлигидаги ёки? омийлигидаги шахснинг таъминотига доир харажатларининг ўрни васийликдаги ёки? омийликдаги шахс мабла? лари? исобидан? опланади, бу мабла? лар етарли бўлмаган та? дирда эса, васийлик ва? омийлик органлари? онун? ужжатларида белгиланган тартибда унинг таъминоти учун нафа? а тайинлаш ма? садида тегишли органларга мурожаат? илади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2013 йил 15 февралдаги 44-сон? арори билан тасди? ланган «Кам таъминланган оилаларга ижтимоий нафа? алар ва моддий ёрдам тайинлаш ва тўлаш тартиби тў? рисида»ги низом.
8-боб. Васийлик ва? омийлик со? асидаги назорат
41-модда. Васийлик ва? омийлик органлари фаолияти устидан назорат
Васийлик ва? омийлик органлари? амда уларнинг мансабдор шахслари фаолияти устидан назоратни? онун? ужжатларида ваколат берилган давлат органлари ва мансабдор шахслар амалга оширади.
42-модда. Васийлар ва? омийларнинг мажбуриятлари бажарилиши устидан назорат
Васийлар ва? омийларнинг мажбуриятлари бажарилиши устидан назорат васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг ёхуд васийларнинг ёки? омийларнинг яшаш жойидаги васийлик ва? омийлик органлари томонидан амалга оширилади.
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахслар васийнинг ёки? омийнинг? аракатлари (?аракатсизлиги) устидан тегишли васийлик ва? омийлик органига ёхуд судга шикоят? илишга? а?ли.
?аранг: мазкур? онуннинг 46-моддаси.
Васийликдаги ёки? омийликдаги шахсларнинг? аётига ёки со? ли? ига бевосита та? дид ту? илганлиги тў? рисида, уларнинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатлари бузилганлиги? а?ида ўзига маълум бўлиб? олган шахслар бу? а?да васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг? а?и? атда турган жойидаги васийлик ва? омийлик органига ёки? у?у? ни му? офаза? илувчи органларга хабар бериши шарт. Бундай маълумотларни олган васийлик ва? омийлик органлари? амда? у?у? ни му? офаза? илувчи органлар васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг? у?у? лари, эркинликлари ва? онуний манфаатларини? имоя? илишга доир зарур чоралар кўриши шарт.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камасининг 2014 йил 22 сентябрдаги 269-сонли? арори билан тасди? ланган «Васийлик ва? омийлик тў? рисида»ги низом 94-банднинг учинчи ва тўртинчи хатбошилари.
43-модда. Васий ва? омийнинг? исоботи
Васий ва? омий ўз мажбуриятларининг бажарилиши тў? рисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси томонидан белгиланган тартибда васийлик ва? омийлик органига? исобот та? дим этиши шарт.
44-модда. Васийликдаги ёки? омийликдаги шахсга етказилган зарарнинг ўрнини? оплаш
Васийлик ва? омийлик органларининг? айри? онуний? арорлари ёхуд улар мансабдор шахсларининг? айри? онуний? аракатлари (?аракатсизлиги) натижасида васийликдаги ёки? омийликдаги шахсга етказилган зарарнинг ўрни? онун? ужжатларида белгиланган тартибда? опланиши шарт.
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг Фу? аролик кодексининг 57-боб («Зарар етказишдан келиб чи? адиган мажбуриятлар»).
45-модда. Туман, ша? ар? окимининг, васийлик ва? омийлик органларининг? арорлари устидан шикоят? илиш
Туман, ша? ар? окимининг васийликни ёки? омийликни белгилаш ва тугатиш, васийларни ёки? омийларни ўз мажбуриятларини бажаришдан озод этиш ёхуд четлаштириш тў? рисидаги, васийлик ва? омийлик органларининг дастлабки тарзда васий ёки? омий тайинлаш? а?идаги? арорлари устидан манфаатдор шахслар томонидан судга шикоят? илиниши мумкин.
?аранг: Ўзбекистон Республикасининг Фу? аролик процессуал кодексининг 3-кичик бўлими. («Давлат органлари ва бош? а органлар, шунингдек мансабдор шахсларнинг хатти-?аракатлари (?арорлари) устидан берилган шикоят ва аризалар бўйича иш юритиш»).
46-модда. Васий ва? омийнинг? айри? онуний? аракатлари (?аракатсизлиги) устидан шикоят? илиш
Васий ва? омийнинг? айри? онуний? аракатлари (?аракатсизлиги) устидан васийликдаги ёки? омийликдаги шахс, давлат органлари ва муассасалари, фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари? амда васийликдаги ёки? омийликдаги шахснинг яшаш жойидаги фу? аролар томонидан тегишли васийлик ва? омийлик органига ёки судга шикоят? илиниши мумкин.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик процессуал кодексининг 2-кичик бўлими. («Даъво ишларини юритиш»).
9-боб. Якунловчи? оидалар
47-модда. Низоларни? ал этиш
Васийлик ва? омийлик со? асидаги низолар? онун? ужжатларида белгиланган тартибда? ал этилади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Фу? аролик процессуал кодексининг 2-кичик бўлими. («Даъво ишларини юритиш») 3-кичик бўлим. («Давлат органлари ва бош? а органлар, шунингдек мансабдор шахсларнинг хатти-?аракатлари (?арорлари) устидан берилган шикоят ва аризалар бўйича иш юритиш»).
48-модда. Васийлик ва? омийлик тў? рисидаги? онун? ужжатларини бузганлик учун жавобгарлик
Васийлик ва? омийлик тў? рисидаги? онун? ужжатларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
?аранг: Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тў? рисидаги кодексининг 471, 472, 48-моддалари
49-модда.?онун? ужжатларини ушбу? онунга мувофи? лаштириш
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси:
?укумат? арорларини ушбу? онунга мувофи? лаштирсин;
давлат бош? аруви органлари ушбу? онунга зид бўлган ўз норматив-?у? у?ий? ужжатларини? айта кўриб чи? ишлари ва бекор? илишларини таъминласин.
50-модда. Ушбу? онуннинг кучга кириши
Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан олти ой ўтгач кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2014 йил 3 январдаги 2 (5932)-сонида эълон? илинган.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2014 йил 2 январь,
ЎР?-364-сон
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2014 й., 1-сон, 1-модда, 2016 й., 52-сон, 597-модда; 2017 й., 24-сон, 487-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.