Халаро пресс-клуб з фаолиятини давом эттиради — шерзод удратхжаев — збекистон

d185d0b0d0bbd0b0d180d0be-d0bfd180d0b5d181d181-d0bad0bbd183d0b1-d0b7-d184d0b0d0bed0bbd0b8d18fd182d0b8d0bdd0b8-d0b4d0b0d0b2d0bed0bc-d18d Все новости

Хал? аро пресс-клуб ўз фаолиятини давом эттиради — шерзод? удратхўжаев — Ўзбекистон

Хал? аро пресс-клуб раиси Шерзод? удратхўжаев ўзининг Facebook-са? ифасида клуб фаолияти? еч? ачон тўхтамагани ва у ўз ишини давом эттиришини маълум? илди.
Мазкур хабар? атор ОАВларда клуб фаолияти Ўзбекистон бош вазири томонидан тан? ид остига олингани? амда ХПК йи? илишлари эндиликда телевидение ор? али жонли эфирга узатилмаслиги тў? рисидаги хабарларга жавоб бўлди.
«Битта кичик во? еа атрофида Хал? аро пресс клуб ва Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси фаолияти доирасидан чи? иб кетаётган асоссиз гап сўзлар тар? атилиб, нотў? ри тал? ин? илинмо? да», — деб ёзди Шерзод? удратхўжаев.
«Ўзбекистон Республикаси Бош вазири А. Н.Арипов Хал? аро пресс клуб ташкил бўлганидан то шу кунгача уни? ўллаб-?увватлаб келмо? да. Ташкилий масалаларни? ал этишда я? индан ёрдам кўрсатмо? да. Биро? иш жараёни доим? ам текис ва силли? кечмайди. Шундай ало? ида? олатлардан мамлакатда демократия исло? отлари тўхтагани, сўз эркинлиги поймол? илинаётгани? а?ида глобал хулосалар? илиш мутла? о нотў? ри ва ўринсиздир».
Шу кунларда интернетда ўта фаол му? окама? илинаётган ушбу мавзу локал характерга эга эди. Ва уни жамиятимизда кечаётган бош? а исло? отларга соя солади деб тал? ин? илиш асоссиздир, дея? ўшимча? илди у.
Хал? аро пресс-клуб апрель ойида нодавлат нотижорат ташкилот сифатида рўйхатга олинган. Унинг йи? илишлари сўнгги ва? тларда жонли эфирга узатилмо? да, уларда вазирлар,?окимлар, турли ташкилот ва компаниялар, шунингдек хал? аро тузилмалар вакиллари чи? иш? илмо? да.

Оцените статью
Добавить комментарий