Хжалик процессуал кодексига згартиш ва шимча киритиш трисида — збекистон

Хжалик процессуал кодексига згартиш ва шимча киритиш трисида — збекистон

ХЎжалик процессуал кодексига Ўзгартиш ва? Ўшимча киритиш тЎ? рисида — Ўзбекистон

?онунчилик палатаси томонидан 2008 йил 12 июнда? абул? илинган
Сенат томонидан 2008 йил 28 августда маъ? улланган
1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 30 августда? абул? илинган 478-I-сонли? онуни билан тасди? ланган Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодексига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ­ Ахборотномаси, 1997 йил, № 9, 234-модда; 1998 йил, № 5-6, 102-модда; 2001 йил, № 1-2, 11-модда; 2002 йил, № 9, 165-модда; 2003 йил, № 9-10, 149-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 7, 373-модда; 2007 йил, № 8, 367-модда)?уйидаги ўзгартиш ва? ўшимча киритилсин:
1)?уйидаги мазмундаги 1921-модда билан тўлдирилсин:
«1921-модда. Назорат тартибида протест келтириш тў? рисидаги ариза
Ишда иштирок этувчи шахслар назорат тартибида протест келтириш тў? рисидаги аризани ушбу Кодекснинг 193-моддасида кўрсатилган мансабдор шахсларга беришга? а?ли.
Назорат тартибида протест келтириш тў? рисидаги ариза мазмунан ушбу Кодекс 177-моддасининг биринчи? исми талабларига мувофи? бўлиши лозим. Аризага суднинг? ал? илув? арори нусхаси, агар иш апелляция, кассация тартибида? ам кўриб чи? илган бўлса, апелляция, кассация инстанцияси судларининг? арорлари нусхалари? ам илова? илинади.
Ушбу модданинг иккинчи? исми талабларига риоя? илинмаган та? дирда назорат тартибида протест келтириш тў? рисидаги ариза? айтарилади.
Суднинг? ал? илув? арори? онуний кучга кирган кундан эътиборан уч йил ўтгандан кейин берилган назорат тартибида протест келтириш тў? рисидаги ариза кўриб чи? илмайди.
Назорат тартибида протест келтириш тў? рисидаги ариза бир ойлик муддатда, иш талаб? илиб олинадиган ва текшириладиган? олларда эса икки ойгача бўлган муддатда кўриб чи? илиши керак.
Протест келтириш учун асослар бўлмаганда ариза берган шахсга аризани? аноатлантирмасдан? олдириш сабаблари кўрсатилиб, ёзма жавоб берилиши лозим»;
2) 197-модда? уйидаги та? рирда баён этилсин:
«197-модда. Протест келтириш
Протест келтириш учун асослар мавжуд бўлганда ушбу Кодекснинг 193-моддасида кўрсатилган мансабдор шахс протест келтиради ва уни иш билан бирга Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик судининг Раёсатига юборади.
Протестнинг мазмуни ушбу Кодекс 177-моддасининг биринчи? исми талабларига мувофи? бўлиши лозим.
Протестнинг нусхалари ишда иштирок этувчи шахсларга юборилади.
Протест келтирган мансабдор шахс уни протест кўриладиган суд мажлиси бошлангунига? адар ўзгартириш, тўлдириш ёки ча? ириб олишга? а?ли. Ишда иштирок этувчи шахслар протест тўлдирилганлиги, ўзгартирилганлиги ёки ча? ириб олинганлиги тў? рисида хабардор? илинади».
2-модда. Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2008 йил 30 сентябрдаги 191 (4601)-сонида эълон? илинган.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2008 йил 29 сентябрь,
ЎР?-184-сон
(Ўзбекистон Республикаси? онун? ужжатлари тўплами, 2008 й., 40-41-сон, 406-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.