Ягона иденфикация раами ар бир чаалоа берилади — збекистон

Ягона иденфикация раами ар бир чаалоа берилади — збекистон

Ягона иденфикация ра? ами? ар бир ча? ало??а берилади — Ўзбекистон

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев фу? аролик? олатини? айд этиш тизимини такомиллаштириш тў? рисидаги фармонга имзо чекди.
?ужжатда фу? аролик? олати далолатномаларини ёзиш (Ф? ДЁ) институтини исло??илишнинг асосий йўналишлари белгилаб берилди. Улар орасида фу? ароларнинг шахсий ва мол-мулк? у?у? ларини ваколатли органларда рўйхатга олиш ор? али? имоя? илиш, жумладан, ту? илиш, ўлим, нико? ва ажрашиш, фамилия, исми ва отасининг исмини ўзгартирганлик? олатлари мавжуд.
Давлат хизматларини кўрсатиш жараёнини соддалаштириш, жумладан, масофадан туриб уларнинг сифати ва тезкорлигини оширишга? аратилган ахборот-коммуникация технологияларини тезкор равишда амалга татби? этиш, шунингдек, фу? аролик? олати актларининг ягона электрон архивини ташкил этиш, фав? улодда? олатлар бўйича архив маълумотларини ва ахборотни олиш имкониятини яратиш каби? улайликлар режалаштирилган.
Бундан таш? ари, бюрократия ва коррупцияни бартараф этиш учун идоралараро электрон ало? аларни кенгайтириш ва узо? а? оли пунктлари («мобил ало? а хизматлари»)ни кенгайтириш ор? али давлат хизматлари кўрсатишнинг мослаштирилган ва? улай усуллари жорий этилади.
Эслатиб ўтамиз, 1 июлдан Ф? ДЁ туман ва ша? ар? окимликлари тасарруфига ўтади. Шу билан бирга,?у? у?ни му? офаза? илиш амалиётларини мувофи? лаштириш, уларнинг фаолиятига услубий жи? атдан ёрдам кўрсатиш, рўйхатга олиш идорасининг ягона электрон архивини юритиш ва архивларни бош? аришда Адлия вазирлиги? узуридаги Давлат хизматлари агентлиги масъулдир.
1 июлдан бошлаб нико? шартномасини нотариал тасди? лаш учун давлат божи ва алимент тўлаш тў? рисидаги келишув, шунингдек, суд томонидан оталикнинг эътироф этилиши (ўрнатилиши) фактларини белгилаш учун аризаларни, боланинг айнан шу онадан ту? илганлиги ва ту? илган ва? ти каби? олатларни кўриб чи? иш бекор? илинади.
Со? ли? ни са? лаш ва Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирликларига 2019 йилнинг 1 январидан бошлаб Ф? ДЁ органлари билан ту? илиш ва ўлим? а?идаги маълумотларни алмашиш топширилди. Шунингдек, иденфикацион код ор? али ту? илиш ва ўлимнинг ягона маълумотномасини беришнинг ягона тартибини жорий этилади.
Йил охирига? адар фертиль ёшидаги? амда? омиладорликнинг илк давридан то бола ту? илгунга? адар бўлган аёлларни рўйхатга олишнинг автоматлаштирилган тизими яратилиши лозим ва у Ф? ДЁнинг ягона электрон архиви билан интеграциялашган бўлади.
Рўйхатдан ўтмаган ту? илиш ва ўлим? олатларини ани? лаш ма? садида туман (ша? ар)?окимлари бошчилигида? удудий комиссиялар тузилади. Уларнинг келаси йилнинг июль ойига? адар тўли? инвертизациялаш ишларини ўтказишлари ва ту? илиш? амда ўлим? олатларини манзилли рўйхатга олиш ишларини амалга оширишлари зарур.
Ту? илганлик? а?идаги гуво? номага эга бўлмаган болаларни ани? лашда комиссия «?еч бир бола рўйхатга олинмасдан? олмаслиги керак» ва «Ту? илишнинг рўйхатга олиниши — болалар? у?у? ини рўёбга чи? аришнинг ва унинг фу? ароликсиз? олишини олдини олишнинг? у?у? ий асоси»?оялари остида ишлаши керак.
Давлат хизматларини ривожлантириш агентлигига 2022 йилнинг 1 январидан бошлаб фу? аролик? олати далолатномаларини ра? амлаштириш ва ягона электрон архив фондини тузиш ишларини якунлаш вазифаси топширилди.
Жорий йилнинг 1 сентябридан бошлаб давлат божи, бож тўловлари ва бош? а тўловларни амалга оширишда электрон тўловлар (биллинг) механизми тўли? ишлай бошлайди.
2019 йилнинг 1 январидан бошлаб янги ту? илган ча? ало? учун ту? илганлик тў? рисидаги гуво? номани расмийлаштириш жараёнида унга шахсий идентификация ра? амини тайинлаш амалиёти жорий этилади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.