Янги йилда нималар тайрлаш мумкин салатлар ва газаклар — узбекистон

Янги йилда нималар тайрлаш мумкин салатлар ва газаклар — узбекистон

Янги йилда нималар тайёрлаш мумкин: салатлар ва газаклар — узбекистон

«Газета. uz» ва Zira. uz пазандачилик сахифаси билан хамкорликда Янги йил дастурхонига тайёрласа буладиган салатлар ва газаклар жамланмасини такдим этади.
Гушт ва олхурили салат
Чиройли, туйимли ва шу билан бирга жуда мазали бу салатянги йил байрами дастурхонингиздан алохида урин эгаллашига хеч шубха йук. Гушт ва олхурини ноананавий уйгунлаштиришдан хосил булган таъм эса эса ёшу карига бирдек ёкиши аник.
Кизил баликдан газак (брускетта)
Брускетта-ковурилган нон булаклари булиб, устига хар хил асослар куйилувчи, тайёрланиши оддий, узи жуда мазали булган газак саналади. Сизларга бугун ажойиб таъмли кизил баликдан тайёрланиладиган турини таклиф киламиз. Кизил балик сифатида ласос ёки рангдор гулмохи (форел)дан фойдаланишингиз мумкин.
Чупчаларда терилган «сельд балигидан шуба» газаги
Янги йилнинг севимли салати булмиш «сельд балигидан шуба» га янгича куриниш бахш этдик, яъни энди у дастурхонга салат сифатида эмас, балки газаксифатида тортилади. Улар байрам дастурхонингизни безаши аник! Хаммага одатий булган бу салатни ноанъанавий тарздаги куриниши бизни бу егуликка бошкача куз билан карашга мажбур этди.
«Сельд балигидан шуба» верринлари
Верринлар деб стаканларга солиб тортиладиган салатларга айтилади. Улар чиройли куриниши билан бир каторда, дастурхонга тортишда хам жуда кулайдир. Бу салатни тортиш учун катта ва кенгрок стаканлар жуда кулай булиб, уларни тулдириш хам бушатиш хам жуда осон. Дид билан сабзавотлар териб чикилса, хатто оддий шарбат учун мулжалланган идишда хам салатимизузгача жозиба бахш этади.
Авокадо ва кизил икрадан мусс
Авокадо ва кизил икрадан тайёрланган майин муссбайрам столингизнинг хакикий куркига айланса ажаб эмас. Бу газакни тайёрлашнинг яна бир ижобий томони, унга купи билан 10 дакика сарфлашингиздадир. Биз бугун тайёрлайдиган муссни хажми 60 мл ли фужерга тортамиз, сиз эса уз хохишингизга караб истаган идиш танлашингиз мумкин.
Консерваланган маккажухори ва колбасали салат
Бу салатни тайёрлаш шу даражада осонки, бундай салатдан тайёрлаш хатто болаларнинг хам кулидан келади. Шунга карамасдан, у жуда мазали ва ажойиб таъмда чикади.
Бу салатбуш вакти кам булган аёлларимиз учун хакикий топилмадир. Шунингдек бу мазали салатни янги йил дастурхонига тайёрлашни тавсия килиб коламиз.
Батафсил фоторецепт: «Каркур уяси» салати
Кандай егуликлар тайёрлаб, байрам дастурхонини безатишни билмасангиз, унда бу салатрецепти айнан сиз учун. Усти ковурилган картошка билан яширинган бу салат жуда туйимли ва мазалидир. Устидаги «тухум»ларини хам бемалол истеъмол килиш мумкин.
Дудланган ласос балиги ва авокадодан тайёрланган салат
Ноодатий таъм ва куринишдаги салатлардан тайёрлаб, якинларингизни лол колдиришни истовчи пазандаларимизга бу салат жуда ёкади. Бунга солинадиган масалликлар авокадо ва ласос балиги нафакат мазали, балки жуда фойдали хам хисобланади.
Бундан-да купрок рецептлар Zira. uz интернет сахифасида.
Facebook: fb. com/zirauz
Instagram: @zirauz
Узбек тилидаги Телеграм канал: t. me/zirauzuz
Рус тилидаги Телеграм канал t. me/zirauz
Телеграмдаги гурух: t. me/zirauz_chat
Тахририят телефон раками: (+99899) 837?15?15

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.