Збек миллий либослар расмлари — келин либослар — збекистон

Збек миллий либослар расмлари — келин либослар — збекистон

?збек миллий либослар расмлари — келин либослар — Ўзбекистон

Ўзбекистонда яшаётган хал? ларнинг миллий либослари Шар? нинг барча хал? лари учун умумий бўлган хусусиятларни ва бош? а мамлакатларнинг кийим-кечакларида топилмаган ноёб хусусиятларни жуда? ам уй? унлаштиради.
Ва? т ўтиши билан, миллий либослар кескин ўзгарганлигини, аммо энг замонавий вариантлардан бири Шар? нинг энг? адимий анъаналарини ва тарихий ало? ани муваффа? иятли са? лаб? олади, унинг илдизлари энг? адим замонларга? айтади.
кора ласда чакан
Атлас эвропа усулида
Атлас европейски
Бекасам
Замонавий ўзбек либослари
Агар миллий ўзбек костюми? а?ида гапирадиган бўлсак, унда бир неча асосий таркибий? исмлар мавжуд: адрас-атлодан шим ва палтолар, шунингдек, хан-атлас, унинг кўринишида эса туникага ўхшайди. Лекин бу? аммаси эмас. Аёллар, албатта, бош кийимига эга бўлиши керак:
Султон;
Скуллcап:
Рўмолча.
Ўзбек аёллари учун заргарлик буюмлари кам эмас. Шундай? илиб, ўзбек аёлларининг либослари занжирлар, узуклар ва сир? алар шаклида олтин ёки кумушдан тайёрланган аксессуарлар билан муваффа? иятли тўлдирилмо? да. Либослар услуби? изни имкон? адар тозаланган ва аёлсиз? илиш учун яратилган. Чиройли ўзбек либослари шимга ўхшаш бир кийимни яратади ва тананинг о? ланган рамкасини яратади.
Сиз ушбу кийимларни турли хил савдо майдончаларида, масалан, Тошкентдаги «Инсон кийими» дўконида харид? илишингиз мумкин. Бу эрдаги барча кийимлар ипакдан, пахта,?ўл тў? увдан тайёрланган бўлиб, кийим-кечак? аражатлари 100,000 дан 1248000 сўмгача фар??илиши мумкин.
Ўзбек шимлари — шим
Биз ю? орида айтиб ўтганимиздек, анъанавий ўзбек, кийим либос, пастки томон? исиб шим ўз ичига олади, ва ранг дўппи ёки шарф бўлиши керак.
Материалларга нисбатан, одатда, ипакдан тикилган кийимлар тикилган. Шуни таъкидлаш керакки, бугунги кунда хал? на? шли ипак матолари бугунги кунда талабга эга бўлиб, кўпинча маш? ур дизайнерларнинг тўпламларида учрайди.
Енгил материаллардан яратилган кенг кийимдаги шимлар, кийим номи билан та? илган. Улар белбо? нинг устки? исмида мўйловидан бо? ланган, пастдан эса улар орти? ча оро бермай тикилган. Кўпинча, бу шимлар бир неча турдаги материаллардан тикилган: пастки? исми кийимнинг остидан кўринади -?имматба? о тў? имачиликдан, ю? ори ва оддий матолардан.
?адимий ўзбек либослари
Э? тимол, ўзбек аёлларининг энг? адимги кийимлари либос куйлак, шунингдек кенг шимлар бўлиши мумкин. Туник либослар баъзан тўпи? ларга, тез-тез кенгайиб бораётган пастки? исмларга тў? ри келди. Бухоро ва Самар? анд оасесларига келсак, у эрда вертикал кесилган кўйлакларнинг? ирлари олтин кошин билан безатилган ва на? шли элементлар билан безатилган.?ўллар узун ва текис бўлиб, улар чўпни ёпиш керак.
Шароварслар? ар? андай? изнинг шкафи? исмининг ажралмас? исми? исобланар экан, улар ча? ало? лик даврида кийиниб, ўлимгача олиб ташланмаган. Устида бу шимлар кенг ва тизма со? аларида иложи борича тор бўлиб тикилган эди.?адимги кунларда шимларнинг тўпи? лари топилди. Уларнинг пастки? исмлари мўйлов билан? опланган, унинг учларида эса чу? урлик бор эди.
келин либослари
базм либос
балхда зардузлик
Ёш ўзбек либослари
Айни, ёш аёлларни? ўйиш ўзбек либос да, турли кесилган бепул, улар тез-тез ор? асига бор ва кўкрак билан ноз тўплаган.?исма каби либослари ва ё? алар тикилган — турган. Шу билан бир ва? тда, хонимлар ултра шакли-уйдирма модели я? ин эътибор? аратмо? да. Бундан таш? ари, алмаштириш Чапанов гўзал жумпер, кўйлаги ва палто келди.
Бу тез-тез миллий узо? дан олиб эса Ша? ар, шунингдек, айрим? ишло? аёллар, улар билимли оилалар келган, айни? са, агар, Эвропа? иёфа афзал. Бу янги хусусиятларни ўз ичига, лекин шу билан бирга, унинг? а?и? ийлигини са? лаб сифатида йиллар давомида ўзбек кийим муваффа? иятли бойитди. Агар? аэрда ўзбек кўйлак сотиб олиш? айрон бўлсангиз, бу каби кийим-кечак савдоси собит ва виртуал бозорларида бир? атор билан шу? улланади, деб таъкидлаш лозим. Шундай? илиб, масалан, сиз онлайн дўкон «Пин» ёки «Платя. уз» ташриф буюришингиз мумкин.?ар бир? из ўзлари учун мос бўлган вариантни топишингиз мумкин? аэрда, кийим-кечак ба? оси 200.000 дан 4.000.000 сўм орасида ўзгариб туради. Сиз ўзбек либосларини? ам кўришингиз мумкин.
атлас адрас либослар
Ўзбекистонда кечки либослар.
Афсуски, махсус кунлар учун либослар ма? сад деб энг ю? ори сифатли мода мато фойдаланади тикишда, деярли бутунлай Европа услубидаги кийим иборат. Баъзи аёллар таътил учун миллий либос киядилар, аммо бугунги кунда улар Ўзбекистон маданиятининг барча таркибий? исмларини ва хусусиятларини са? лаб? олиш учун камтарро? дир.
Юмшо? юбка ва лифами билан кечки либослар тўплами, масалан, атлас ва тўр учун, тў? ималарининг фар? тў? имачилик муваффа? иятли бирлашмасидан фар? кўпинча, шунингдек, имзо чекди ишлатилади. Замонавий кечки либосларнинг услубий контсептсияси «классик романтизм»
Бугун ўзбек кийимларини танлаш жуда катта. тани? ли ўзбек кийим бутик? ар? андай муносабати учун кўйлаклар, кийим ва бош кийимдаги кенг доирадаги та? дим этади. Мода нарсаларни сотадиган яна бир бутик Модалар уйи ЛАЛИ.

Замонавий кийим
Замонавий нарсаларга келсак, бугунги кунда Ўзбекистон дизайнерлари мода? афталигида ўз кийимларини муваффа? иятли та? дим этмо? далар. Улар орасида Гулнор Каримов, Зулфия Султонбаэв ва бош? алар ало? ида ажратилиши керак.
Шундай? илиб, Гули бренди остида ишлаб чи? арилган Гулноранинг кийимлари? ар доим табиий келиб чи? адиган материаллардан фойдаланиб? ўлда тикилади. Ушбу товар белгиси либослари ноёб тў? имачилик ма? сулотлари, ипак ва ностандарт на? шли шаффоф на? шлар билан рози бўлади. Бу жуда нозик ва сирли бўлади.
Зулфия Султонбоэванинг ўз кўргазма хонаси, шунингдек, Тошкент? удудида студия бор, тикув олдиндан тайёрланган эскизлар бўйича амалга оширилади. Унинг кийимларида? ўлда ишлайдиган ва кашта тикиш катта ми? дорда, барча тў? имачилик ноёб услуб билан? айта ишланади. Бунинг учун аёллар ишчиларининг бутун армиясидан фойдаланинг.
Удида Улаган ўзбек хонимлари нимага?
?андай бўлмасин, у эрда? ам, уйингизда? ам,?оши? да? ам йў?. Бугунги кунда аёллар учун кийим-кечакларни сотиб олиш имконияти мавжуд. Бу нафаат тасалли беради, чизи? лар? андай возиятда кучайтирилди кичинишга имкон беради. Уй кийинларини тикиш учун? ис? а муддатли материалларга эга бўлиш.
Уй учун аёллар кийимлари доиасу к? уда к? уг, турли маwумлари Камраб панcаке. Исси? oзги иссиуликка Даражада мос келадиган уй а? воли ва пахта кийимларини сотиб олиш имконияти мавжуд. Уйнинг энг машур кийимлари орасида шимлар ёки эзги пантолонлар, трикотаж кийими, генералсон, боронозлар блйши керак. Кйпчиклида аёллар учун уи кийими кичик ва? ора блйб, унда орти? ча нарса. Тикачилик масадида табий теридан ишланган ттималар ишлатилади, бунинг натижасида нафас олиши мумкин.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.