Збекистонда инвестиция муитини яхшилаш масадида халаро арбитраж ислооти тказилади — збекистон

Збекистонда инвестиция муитини яхшилаш масадида халаро арбитраж ислооти тказилади — збекистон

Ўзбекистонда инвестиция му? итини яхшилаш ма? садида хал? аро арбитраж исло? оти ўтказилади — Ўзбекистон

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Осиё тара??иёт банки (ОТБ)нинг Ўзбекистонда инвестиция му? итини янада яхшилаш ма? садида Хал? аро арбитраж исло? отини ўтказиш учун 225 000 А? Ш доллари ми? доридаги техник кўмагини жалб? илди. Бу? а?да ЎзА Адлия вазирлигининг жамоатчилик билан ало? алар бўлимига таяниб хабар берди.
ОТБнинг техник кўмаги? уйидагиларни амалга оширишда ёрдам кўрсатишни назарда тутади:
замонавий хал? аро стандартларга мувофи? «Хал? аро тижорат арбитражи тў? рисида»ги? онунни ишлаб чи? иш, жумладан хал? аро экспертлар ва ОТБ томонидан? онун лойи? асини ишлаб чи? ишнинг турли бос? ичларида уни кўриб чи? иш ва хулосалар та? дим? илиш, шунингдек,?укумат ва бош? а манфаатдор томонлар билан? атор масла? атлашувлар ўтказиш;
хорижий арбитраж? арорларини ва улар билан бо? ли? хал? аро арбитраж низоларини тан олиш ва ижро? илиш? а?идаги процессуал кодексларга тегишли ўзгартиш ва? ўшимчаларни ишлаб чи? иш;
Хал? аро арбитраж исло? отини амалга оширишга кўмаклашиш ма? садида? у?у? ни? ўлловчи сифатида судялар ва амалиётчи-?у? у?шуносларнинг? амда? у?у? дан фойдаланувчилар сифатида хусусий секторнинг сало? иятини ошириш.
Техник кўмак амалга ошириш ма? садида ОТБ етакчи хал? аро экспертлардан иборат масла? атчилар жамоасини жалб? илади.
Мазкур лойи? ани амалга ошириш Ўзбекистонда хал? аро тижорат низоларини? ал? илишнинг му? обил механизмлари ривожланишига, хусусан мамлакат? удудининг минта? авий арбитраж маркази сифатидаги ўрнини муста? камлашга? амда янада жозибадор инвестицион му? ит шаклланишига хизмат? илади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.